W mojej firmie obowiązuje tak zwana tajemnica wynagrodzeń. Pracownicy w ogóle nie mogą rozmawiać między sobą o zarobkach. Chciałabym się jednak dowiedzieć, czy osoby na tym samym stanowisku dostają taką samą pensję jak ja, czy jesteśmy traktowani w ten sam sposób. Czy za złamanie tego przepisu grożą jakieś kary?

Agata, Żywiec

 

Tajemnica wynagrodzeń jest częstym zjawiskiem, głównie w dużych firmach. Uregulowania o zakazie rozpowszechniania informacji o zarobkach nie są zawarte bezpośrednio w przepisach prawa pracy. Zwykle wyróżnione zostają w umowie o pracę bądź samym regulaminie wynagradzania.

Powszechne przepisy nie przewidują kary za ujawnienie przez pracownika swojej pensji. Często jednak wskazuje się tu art. 100 Kodeksu pracy § 2, zgodnie z którym pracownik jest obowiązany w szczególności m.in. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Jeśli zatrudniony nie będzie stosował się do przepisów wewnętrznych obowiązujących w danej organizacji, pracodawca może ukarać go upomnieniem lub naganą, a w najgorszym przypadku zakończyć z nim współpracę. Nieprzestrzeganie takich zapisów stanowi bowiem niejako naruszenie obowiązków pracowniczych. Co ważne, nie jest to podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.