Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zatrudnienie wspólnika spółki cywilnej na umowę o pracę

Czy jako wspólnik spółki cywilnej mogę być w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Waldemar, Gdańsk

 

Co do zasady, to wspólnik spółki cywilnej może zawrzeć umowę o pracę ze spółką, pod warunkiem jednak, że przedmiotem takiej umowy będzie wykonywanie innej pracy niż reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki. Podobne stanowisko przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, np. Sąd Najwyższy w uchwale z 14 stycznia 1993 roku, sygn. akt II UZP 21/92, OSNC 1993/5/69, stwierdził, że:

Wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki. Wspólnik taki podlega ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą”.

Sąd Najwyższy nie wykluczył tym samym możliwości zatrudnienia wspólnika w pozostałym zakresie.

Podobne stanowisko przedstawił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 października 1997 roku, sygn. akt SA/Sz 1223/96, w którym stwierdził, że stanowisko organów podatkowych jest błędne, określając że wykluczona jest możliwość zatrudnienia wspólnika spółki cywilnej na podstawie umowy o pracę. Zdaniem Sądu o dopuszczalności zatrudnienia wspólnika spółki w formie umowy o pracę i - co za tym idzie - zaliczenia wypłacanego wspólnikowi wynagrodzenia w ciężar kosztów firmy, decyduje rodzaj wykonywanej przez niego pracy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zatrudnienie wspólnika spółki w ramach umowy o pracę zawartej ze spółką cywilną wspólnik spółki nie będzie prowadził spraw spółki i jej reprezentował, to poza wynagrodzeniem należnym ze stosunku pracy z tego też tytułu będzie obowiązkowo podlegał pod ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Natomiast z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.