Poradnik Pracownika

Odprawa po śmierci pracownika dla członków rodziny

Śmierć pracownika nigdy nie jest łatwą sytuacją. Jeśli nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, dla pracodawcy oznacza to pewne obowiązki, z których musi się wywiązać. Na co może liczyć rodzina po zmarłym pracowniku? Ile wynosi odprawa po śmierci pracownika i w jakich sytuacjach jest wypłacana? Na te i inne pytania odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Kiedy należy się odprawa po śmierci pracownika?

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika, jeśli jego śmierć nastąpiła w trakcie trwania stosunku pracy. Nieistotne jest przy tym, czy śmierć była spowodowana chorobą, czy wypadkiem. Odprawa po śmierci pracownika należy się również po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli pracownik był w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą.

Komu przysługuje odprawa po śmierci pracownika?

To kto jest upoważniony do otrzymania odprawy po zmarłym pracowniku, określają przepisy Kodeksu pracy.

Art. 93 Kodeksu pracy

§4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

  1. małżonkowi,

  2. innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Punkt 2. wskazuje dzieci do 16. roku życia, lub do 25. roku życia - jeśli się uczą. W sytuacji kiedy dzieci nie są zdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - ich wiek nie ma znaczenia.

Do otrzymania odprawy prawo mają również dzieci przyjęte na utrzymanie i wychowanie, pod warunkiem, że to przyjęcie miało miejsce minimum rok przed śmiercią pracownika. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy śmierć pracownika nastąpiła wskutek wypadku przy pracy - wtedy okres ten nie obowiązuje.

Odprawa po śmierci pracownika - wysokość świadczenia

Osoby, które są uprawnione do otrzymania odprawy pośmiertnej po pracowniku mogą spodziewać się odprawy w różnej wysokości, nie jest ona stała jak w przypadku zasiłku pogrzebowego. Uzależniona jest ona przede wszystkim od stażu pracy pracownika:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Do okresu zatrudnienia pracownika zalicza się wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy, przy czym nie mają znaczenia przerwy w zatrudnieniu.

Kto wypłaca odprawę pośmiertną

Odprawę po śmierci pracownika zobowiązany jest wypłacić pracodawca. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracodawca ubezpieczył swojego pracownika na życie. Wtedy w przypadku po śmierci odprawę wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe. Tu należy zwrócić szczególną uwagę, że jeśli odprawa pośmiertna od ubezpieczyciela jest niższa niż ta, która wynika ze stażu pracy pracownika, to pracodawca zobowiązany jest wyrównać tę kwotę.