Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych

W przypadku gdy umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z COVID-19, można otrzymać świadczenie postojowe. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS i ma za zadanie zrekompensować utratę przychodów. Kto dokładnie może je otrzymać i czy należy wystąpić do ZUS o to świadczenie? Dowiesz się z naszego artykułu!

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Tarcza antykryzysowa zakłada, że  świadczenie postojowe otrzymają osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy-zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowy agencyjnej,
 • innej umowy o świadczenie usług (do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy-zlecenia).

Zgodnie z zapisami tarczy świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie gdy są: 

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • cudzoziemcami, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, pracując na podstawie umowy cywilnoprawnej, należy spełnić kilka warunków:

 • umowa powinna być zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.;

 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie jest wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

 • nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń;

 • z powodu przestoju niemożliwe było wykonywanie umowy cywilnoprawnej w całości lub w części.

Przykład 1

Pan Adam nie podlega ubezpieczeniom społecznym. 28 stycznia 2020 r. zawarł umowę o dzieło na wykonanie stołu, który jest potrzebny jako rekwizyt podczas przedstawienia. Wynagrodzenie w wysokości 3000 zł miał otrzymać po oddaniu stołu. Ze względu na sytuację związaną z epidemią zamawiający odstąpił od umowy 2 marca 2020 r.. Pan Adam poprosił zamawiającego, aby złożył on wniosek o świadczenie postojowe. Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, ponieważ spełnia on warunki: 

 • umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,

 • wynagrodzenie w umowie jest wyższe od 1300 zł i niższe od 15 681 zł. 

Przykład 2

Pani Anna pracuje w soboty i niedziele na siłowni na podstawie umowy-zlecenia zawartej 31 stycznia 2019 r. Równocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę, z której osiąga minimalne wynagrodzenie. Siłownia została zamknięta w związku epidemią COVID-19, a pani Anna nie otrzymała zatem wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia. Na prośbę pani Anny właściciel siłowni złoży wniosek o świadczenie postojowe.

Pani Anna otrzymała jednak odmowę wypłaty świadczenia postojowego, ponieważ podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę.

Wysokość świadczenia postojowego

Po spełnieniu wymogów można otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł. Jednak gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (do 1299,99 zł), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe nie jest oskładkowanie ani opodatkowane!
Na chwilę obecną przepisy tarczy zakładają, że świadczenie postojowe jest wypłatą jednorazową. Jednak trwają prace nad tarczą antykryzysową 2.0, która ma wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Świadczenie postojowe można otrzymać trzykrotnie, a jego ponowna wypłata będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu pierwszej wypłaty tego świadczenia. Ponowna wypłata ma nastąpić na podstawie wniosku (oświadczenia) w którym zawarto informacje że sytuacja materialna opisane we wniosku nie uległa poprawie.

Jak składa się wniosek?

Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na wniosek, który jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to wniosek RSC-C, który należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek RSC-C zleceniodawca lub zamawiający przekazuje:

 • drogą elektroniczną, korzystając z PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty, 
 • w placówce ZUS, umieszczając go w skrzynce na dokumenty.

Należy pamiętać o tym, że do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej. 

Natomiast aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe należy złożyć wniosek RSP-CK, który wypełnia już osoba wykonująca umowę cywilnoprawną. Wniosek ten skalda osoba wykonująca umowę cywilnoprawną elektronicznie przez PUE lub w wersji papierowej wysyłając go pocztą lub bezpośrednio w placówce ZUS.

Pobierz wzór wniosku o kolejną wypłatę postojowego!

Do pobrania:

pdf
RSP-CK_do zapisu.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej i dokonywana jest na wskazany rachunek płatniczy. Natomiast decyzja odmowna będzie dostępna na PUE ZUS lub zostanie przesłana za pośrednictwem poczty. Od odmowy wypłaty świadczenia można się odwołać do sądu, za pośrednictwem ZUS. 

Podsumowując, świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak wniosek o wypłatę świadczenia wypełnia za nich zleceniodawca lub zamawiający. Wypłata świadczenia postojowego z pewnością pomoże przetrwać czas epidemii osobom, które pracowały na podstawie takich umów.