Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo, a wręcz powinność, wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego przysługujący jej urlop. Zdarzyć się jednak może, że pracodawca zdecyduje się odwołać pracownika z urlopu. Nie każdy jednak ma możliwość lub chęć powrotu z urlopu do pracy. W związku z tym warto wiedzieć jakie grożą pracownikowi konsekwencje odmowy przerwania urlopu.

Odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawcy układają plany zadań do zrealizowania na następny okres rozliczeniowy najczęściej na przełomie roku. Przygotowanie planów urlopowych umożliwia określenie dostępności pracowników w danym czasie. Pracownicy, ustosunkowując się do planów, wystawiają wnioski urlopowe na określone terminy. Po otrzymaniu akceptacji wniosku pracownicy udają się na wypoczynek. Należy jednak pamiętać, że nawet na urlopie pozostaje się pracownikiem, a każdy pracownik zobligowany jest umową do wykonywania poleceń służbowych.

Przyczyna odwołania

Kp przewiduje możliwość odwołania pracownika z urlopu, ale tylko wówczas, gdy obecność danej osoby w zakładzie pracy jest niezbędna. Okoliczności te muszą być nieznane w chwili rozpoczynania urlopu przez pracownika.

Art. 167. kp Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
„§ 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu”.

Poinformowanie pracownika o odwołaniu

Pracodawca obowiązany jest przekazać pracownikowi informację o odwołaniu w sposób umożliwiający osobie zatrudnionej odniesienie się do zaistniałej sytuacji oraz podjęcie działań.

Sąd Najwyższy potwierdził w wyroku z dnia 8 marca 2017 r., II PK 26/16, że skuteczne odwołanie z urlopu wymaga od pracodawcy złożenia jednoznacznego oświadczenia woli. Sposób przekazania tej informacji powinien umożliwić pracownikowi zapoznanie się z jego treścią.

Wyrok SN z dnia 8 marca 2017 r. II PK 26/16
„Tymczasem to pracodawca, który chce skorzystać z wyjątkowego uprawnienia, jakie daje art. 167 § 1 kp, musi – w opinii Sądu Okręgowego – znaleźć taką formę komunikacji z pracownikiem, aby swoje oświadczenie skutecznie przekazać. Jednocześnie Sąd Okręgowy wskazał, że z przepisu art. 65 § 2 kc nie można wywodzić skuteczności złożenia pracownikowi za pośrednictwem prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej w okresie urlopu wypoczynkowego oświadczenia o odwołaniu z urlopu, już w momencie wskazanym w tym przepisie. Co więcej, pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie ma obowiązku sprawdzać nie tylko prywatnej, ale także służbowej elektronicznej skrzynki pocztowej. [...]

Trafnie zatem wskazuje Sąd drugiej instancji, iż pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie ma obowiązku codziennego kontrolowania prywatnej poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy strona pozwana nie wykazała, że wykorzystywała ten sposób komunikacji z powodem w dotychczasowej praktyce kontaktów zawodowych”.

Obowiązek pracodawcy przy odwołaniu pracownika z urlopu

W sytuacji zaistnienia potrzeby odwołania pracownika z urlopu, po stronie przedsiębiorcy powstaje obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika, związanych z zaistniałą sytuacją.

Art. 167. kp Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
„§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu”.

Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika

Po otrzymaniu polecenia służbowego od pracodawcy, pracownik zobligowany do powrotu do pracy może nie wyrazić zgody na przerwanie urlopu wypoczynkowego. Konsekwencje odmowy przerwania urlopu mogą wynikać z art. 108 kp, który przewiduje nałożenie na pracownika kary:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • kary pieniężnej.

Istnieją pewne obwarowania związane z prawem nałożenia na pracownika kar porządkowych, m.in. tego typu kar nie można zastosować gdy:

  • od otrzymania przez pracodawcę informacji o naruszeniu przez zatrudnionego obowiązków pracowniczych minęło więcej niż dwa tygodnie,
  • od wystąpienia przewinienia pracowniczego minęło więcej niż 3 miesiące oraz
  • pracownik, na którego ma zostać nałożona kara, nie został wysłuchany przez przedsiębiorcę.

Warto wspomnieć, że jeżeli z powodu swojej nieobecności lub innych obiektywnych przyczyn pracownik nie może zostać wysłuchany, to bieg wspomnianego powyżej dwutygodniowego terminu ulega zawieszeniu. Określony ustawą czas zacznie biec z powrotem, gdy powody, dla których został zawieszony, przestaną obowiązywać.

Skrajne konsekwencje odmowy przerwania urlopu

Pracodawca ma możliwość w przypadku rażącej niesubordynacji pracownika zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Oznacza to rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na podstawie art. 52 kp tzn. bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Art. 52. kp Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
„§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”.
Rozwiązanie współpracy z osobą zatrudnioną w trybie bez wypowiedzenia z winy pracownika, nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca, od otrzymania przez pracodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających tego typu rozwiązanie umowy.

Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika mogą być dla niego dotkliwe, jednak nie zawsze pracodawca ma wystarczające podstawy do tego, żeby wymagać od osoby zatrudnionej przerwania wypoczynku. Art. 100 kp określa, że pracownik jest zobowiązany do stosowania się poleceń pracodawcy, ale tylko wtedy, gdy są one zgodne z obowiązującymi przepisami i nie łamią zapisów zawartych w umowach pracowniczych.