Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia notariusz? Łatwy pieniądz czy ciężki kawałek chleba?

Przez niektórych notariusz nazywany jest po prostu urzędnikiem państwowym. Ma to z pewnością miejsce dlatego, że podczas wykonywania swoich czynności używa on pieczęci z orłem białym, natomiast akty notarialne przez niego wystawiane mają charakter dokumentu urzędowego. Czym się zajmuje i ile zarabia notariusz w Polsce? Jakie cechy powinien posiadać? Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Kim jest i czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, a jego stanowisko to jeden z zawodów zaufania publicznego. Osoby na tym stanowisku powołuje minister sprawiedliwości. Pracę notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zawód ten ma bardzo długą historię, a w związku z nią do tej pory można się spotkać z nazywaniem przedstawiciela tej profesji rejentem czy sędzią.

Notariusz sporządza akty notarialne oraz wykonuje inne czynności notarialne. Co się na nie składa? Między innymi jest to:

  • sporządzanie i doręczanie poświadczenia,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów,
  • przyjmowanie dokumentów, papierów wartościowych czy pieniędzy na przechowanie.

Notariusz nie może wykonywać zadań na rzecz własną, małżonka, krewnych i powinowatych w prostej linii (bez względu na stopień pokrewieństwa) oraz linii bocznej (do trzeciego stopnia włącznie) i wszelkich osób, które są związane z notariuszem (przysposobienie, opieka) oraz mu bliskich.

Przedstawiciel tego zawodu jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby interesy i prawa obu stron były zabezpieczone, udzielania informacji na temat przeprowadzanych czynności notarialnych wszystkim stronom sprawy, działania zgodnie z prawem i etyką oraz utrzymaniem tajemnicy w związku ze sprawą, którą się zajmuje. Czy te wszystkie zadania są adekwatne do tego ile zarabia notariusz?

Jak zostać notariuszem?

Aby móc starać się o uzyskanie stanowiska notariusza, należy:

  • ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przed deregulacją zawodu obowiązkiem było posiadanie obywatelstwa polskiego, obecnie natomiast można powołać na to stanowisko obywateli Unii Europejskiej lub EFTA;
  • do czasu regulacji obowiązkowa była 2,5-letnia aplikacja oraz 2-letnia asesura notarialna, aktualnie zostało to skrócone do 3,5-letniej aplikacji, którą można przerwać na okres maksymalnie 12 miesięcy;
  • sporządzić co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i 14 projektów innych czynności notarialnych;
  • zostać objętym patronatem aplikanta notarialnego przez notariusza;
  • zdać egzamin składający się z trzech części, aktualnie praktycznych, wcześniej jedna z części była testowa, po deregulacji została jednak wycofana i zastąpiona praktyczną;

Następnie aplikant składa wniosek do ministra sprawiedliwości o wpisanie na listę notarialną. Minister po konsultacjach z właściwą dla kandydata radą notarialną może powołać notariusza i wyznaczyć siedzibę jego kancelarii.

Niektóre osoby mogą ubiegać się o wpis na wyżej wspomnianą listę nawet jeżeli nie ukończyły aplikacji i nie zdawały egzaminu zawodowego. Są to profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, osoby, które obejmowały stanowisko radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata, osoby, które wykonywały zawód radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa lub osoby, które pracowały jako sędzia lub prokurator. Jak widać droga do zostania notariuszem nie jest ani łatwa ani krótka, lecz ma to potem odzwierciedlenie w tym ile zarabia notariusz.

Jaki powinien być notariusz?

W każdym zawodzie można wyodrębnić zestaw cech i umiejętności, które sprawiają, że dana osoba ma większe predyspozycje do jego wykonywania. Nie inaczej jest także w przypadku notariusza. Niewątpliwie pomocne w wykonywaniu tego zawodu jest doskonałe przygotowanie w zakresie wiedzy teoretycznej, poczucie odpowiedzialności w prowadzonych sprawach, umiejętność rozmawiania z ludźmi, komunikatywność oraz empatia.

Ile zarabia notariusz?

Ważną kwestią jest również to, ile zarabia notariusz w Polsce. Wedle danych portalu Wynagrodzenia.pl notariusz w Polsce zarabia średnio 4 280 zł netto. Ale czy jest to prawda? Niekoniecznie. Wynagrodzenia w tym zawodzie są zróżnicowane i mogą wahać się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy zł na miesiąc. Przyjmuje się że najwyższe wynagrodzenia wynoszą ponad 5000 zł netto, natomiast najniższe wynagrodzenia: 3185 zł netto i mniej.

 

Zarobki w przykładowych województwach przedstawia poniższa tabela.

Województwo

Zarobki netto

mazowieckie

4 250 zł

dolnośląskie

3 185 zł

wielkopolskie

3 060 zł

opolskie

2 420 zł

podlaskie

2 410 zł

lubuskie

2 290 zł

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!
Aby zostać notariusze należy przejść długą drogę, więc zdecydowanie jest to zawód dla wytrwałych i ludzi którzy lubią się uczyć. Natomiast z pewnością jest to zawód który cieszy się dużym szacunkiem w społeczeństwie.