Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia agent celny i jak wygląda jego praca?

Coraz więcej przedsiębiorców sprzedaje swoje towary i usługi na rynkach zagranicznych. Nic więc dziwnego, że im bardziej takie transakcje międzynarodowe się rozwijały, tym potrzebniejsze były uregulowania, dzięki którym byłoby to kontrolowane. Również w Polsce służby celne kontrolują wymiany. Jaką rolę pełni w tym agent celny? Czym się zajmuje? Jakie umiejętności musi posiadać? Ile zarabia agent celny w Polsce? Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Czym zajmuje się agent celny?

Jak już wspomniano, służby celne kontrolują wymianę towarów i usług polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami z innych krajów. Rodzajem pośrednika między przedsiębiorcą a służbą celną jest właśnie agent celny.

Agent celny, czyli przedstawiciel urzędu celnego, czuwa nad tym, aby wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej, zostały podjęte. Tym samym kontroluje on dokumenty, które dostarczają przedsiębiorcy przekraczający granicę, przygotowuje je oraz sprawdza przewożony towar. Kontroluje, czy jest on legalny, czy nie jest dokonywany przemyt, co jest przewożone, czy przedsiębiorcy nie popełniają przestępstw. Sprawdza również, czy towary są przewożone prawidłowo i są zabezpieczone.

Agent celny nie jest synonimem celnika. Główna różnica między nimi polega na tym, że celnik jest urzędnikiem państwowym, z kolei agent celny pracuje na rzecz firmy czy danego przedsiębiorcy.

Gdzie pracuje agent celny?

Niektórzy błędnie przyjmują, że agenci celni pracują tylko na granicach kraju, jednak mogą oni również wykonywać swoje zadania w innych miejscach. Kontrolują wówczas np. przesyłki pocztowe lub przedsiębiorstwa, w których zatrudniani są obcokrajowcy.

Agent celny może wykonywać własną działalność gospodarczą lub pracować w agencji celnej. Kiedy pracuje on w imieniu mocodawcy, wykonuje przedstawicielstwo bezpośrednie, z kolei jeśli pracuje w imieniu własnym, ma miejsce przedstawicielstwo pośrednie.

Agent celny może pracować bezpośrednio dla firm, np. tych zajmujących się transportem i spedycją czy dostarczaniem przesyłek (firmy kurierskie).

Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń w celu przeliczenia kwoty brutto na kwotę netto wynagrodzenia.

Jak zostać agentem celnym?

Na mocy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zawód agenta celnego został deregulowany. W związku z tym nie jest konieczne zdanie egzaminu w Ministerstwie Finansów, aby otrzymać wpis na listę agentów celnych.

Co należy obecnie zrobić, by zostać wpisanym na listę agentów celnych? Kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, mieć doświadczenie potrzebne do obsługi celnej przedsiębiorców lub posiadać odpowiednie kwalifikacje, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi, papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów czy mieniu. Poza tym kandydat musi wystąpić z wnioskiem o wpis na wyżej wspominaną listę.

Na to, ile zarabia agent celny, w dużej mierze wpływa posiadane doświadczenie. Jeśli ktoś nie posiada niezbędnego doświadczenia w tym zawodzie, musi mieć minimalne wymagane kwalifikacje. W jaki sposób je potwierdzić? Jednym ze sposobów jest przedstawienie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych związanych z naukami ekonomicznymi, na których program obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie prawa finansowego, administracyjnego i celnego lub też dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych obejmujących ten program.

Jeśli nie posiadamy wyżej wymienionego wykształcenia, które może być potwierdzeniem kwalifikacji, można przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie w sprawach celnych, które musi być co najmniej trzyletnie. Należy zdobyć je nie wcześniej niż 5 lat przed tym, kiedy złożymy wniosek o wpis na listę agentów celnych. Co należy rozumieć przez to doświadczenie w sprawach celnych? Chodzi o specjalistyczne kształcenie w szkołach policealnych oraz wykonywanie czynności celnych przed organem celnych.

Osoba, która stara się o wpis na listę agentów celnych, może również przedstawić decyzję wydaną na postawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która potwierdza kwalifikacje.

Ile zarabia agent celny?

Z pewnością osoby, które chcą podjąć pracę w tym zawodzie, zastanawiają się, ile zarabia agent celny w Polsce. Średnie wynagrodzenie osoby na tym stanowisku wynosi około 3 628 złotych netto miesięcznie. ¼ przedstawicieli tego zawodu zarabia poniżej 3 014 złotych netto, z kolei najlepiej zarabiająca grupa (również ¼ przedstawicieli) miesięcznie otrzymuje pensję w wysokości ok. 4 453 netto i więcej.

Według portalu pracuj.pl zawód ten nie jest zdominowany przez żadną z płci. Agent celny zatrudniany jest zazwyczaj na podstawie umowy o pracę i może liczyć na comiesięczne premie nie licząc wynagrodzenia zasadniczego.