Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak zostać doradcą podatkowym? Sprawdź jakie wymagania trzeba spełniać

Wielu ludzi przeraża już samo słowo podatki. Nic w tym dziwnego, nie każdy musi je rozumieć i znać się na nich. Właśnie ze względu na to popularnością cieszy się zawód doradcy podatkowego. Na czym polega? Jak zostać doradcą podatkowym? Czy zawód ten jest deregulowany? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w niniejszym artykule.

Doradca podatkowy - kim jest i czym się zajmuje?

Doradca podatkowy to w Polsce jeden z zawodów zaufania publicznego. Zostać nim może osoba, która uzyska wpis na listę doradców podatkowych i tym samym będzie uprawniona do wykonywania tego zawodu.

Osoba wykonująca pracę na tym stanowisku zajmuje się między innymi udzielaniem opinii i porad w zakresie obowiązków podatkowych, reprezentowaniem klientów, którzy biorą udział w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach i Sądami Administracyjnymi, poza tym sporządzają oni zeznania i deklaracje oraz pomagają w ich wypełnianiu, prowadzą księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz pomagają w ich uzupełnianiu i prowadzeniu, doradzają w sprawie prawa podatkowego międzynarodowego czy celnego oraz funduszów unijnych. Dodatkowo mogą udzielać porad nie tylko w sprawie podatków, lecz także innych rozliczeń. Wykonywać mogą również inne czynności, które określone są w ustawie o doradztwie podatkowym. O tym jak zostać doradcą zawodowym dowiesz się w dalszej części.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Wiemy już, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku. Przybliżmy teraz kwestię tego, jak zostać doradcą podatkowym. Jakie wymagania należy spełnić? Czy zawód jest deregulowany?

Choć znalazł się on w transzy zawodów, które uległy deregulacji, nie można powiedzieć, że zawód ten nie jest regulowany. Co prawda zmieniły się nieco wymagania do jego wykonywania, lecz nadal nie wszyscy mogą ubiegać się o to stanowisko.

Osoba, która chce zostać doradcą podatkowym, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, a także niezachwianą opinię oraz zachowywać się w sposób, który daje rękojmię prawidłowo wykonywanego zawodu. Poza tym niezbędne jest wyższe wykształcenie, 6-miesięczna praktyka zawodowa w wymiarze 8 godzin tygodniowo oraz pozytywne zdanie egzaminu na doradcę podatkowego. Osoby ubiegające się o to stanowisko muszą także wnioskować o wpis na listę doradców, ale nie później niż 3 lata od zdania egzaminu.

Co zmieniło się w przepisach przy deregulacji? Zmniejszył się czas trwania praktyki zawodowej, który wcześniej trwał 2 lata. Poza tym wcześniej mogła się ona odbywać w urzędach, urzędach kontroli skarbowej, izbach skarbowych czy u doradców lub spółkach doradztwa podatkowego, aktualnie natomiast jedynymi miejscami praktyki są spółki doradztwa podatkowego i doradcy podatkowi.

Jak przebiega egzamin na stanowisko doradcy podatkowego?

Jeżeli zastanawiamy się, jak zostać doradcą podatkowym, musimy pamiętać, że jednym z warunków jest zdanie egzaminu. Jak on przebiega?

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Tę ostatnią z wymienionych zdaje się jako pierwszą i do czasu deregulacji osoba, która otrzymała pozytywny wynik, mogła w okresie roku przystąpić do kolejnej części, jednak odstępy między egzaminami musiały być minimum 3-miesięczne. Aktualnie osoba starająca się o tę posadę może w ciągu roku od części pisemnej zdawać część ustną, a jej powtórki nie muszą mieć minimum 3-miesięcznej przerwy. Można więc podchodzić do tej części dowolną liczbę razy.

Co zwalnia nas z egzaminu?

Z egzaminu można zostać zwolnionym. Komisja Egzaminacyjna ma możliwość zawierania umów z uczelniami, na podstawie których określany jest program nauczania obejmujący ten zakres wiedzy i umiejętności, który znajduje się w części pisemnej egzaminu. Warunkiem jest jednak to, że uczelnia musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych. Osoba, która ukończy takie studia i zaświadczy to dzięki odpowiednim dokumentom, pozytywnie zdaje część pisemną egzaminu i może przystąpić do części ustnej.

Doradca podatkowy - wymagania pracodawców

Wiemy już jak zostać doradcą podatkowym. Pozostaje jeszcze pytanie, jakie są wymagania pracodawców w stosunku do osób na tym stanowisku? Po analizie ogłoszeń o pracę w tym zawodzie można wywnioskować, że doradca podatkowy musi mieć wyższe wykształcenie i tytuł doradcy podatkowego, doświadczenie zawodowe, wykazywać się znajomością prawa podatkowego, potrafić panować nad stresem i pracować pod presją czasu, dodatkowo istotny jest dobry kontakt z klientem, znajomość języków obcych oraz wysoka kultura osobista.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i system punktowy

Doradcy podatkowi muszą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Mówi o tym art. 11e uchwały nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.). Według niego doradca podatkowy powinien uczestniczyć w szkoleniach, które łączą się z jego pracą zawodową, brać udział w konferencjach, sympozjach, wykładach, zjazdach, publikacjach czy szkoleniach e-learningowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub innych możliwościach pokazania swojego dorobku zawodowego lub też kształcić się poprzez uzupełnianie posiadanej wiedzy.

Takie podnoszenie swoich kwalifikacji jest punktowane. Doradca podatkowy musi zdobyć w ciągu dwóch następujących po sobie lat 32 punkty, przy czym w pierwszym roku należy zdobyć 25% tej sumy. Jeżeli doradca rozpoczyna wykonywanie zawodu w trakcie roku, punkty liczone są proporcjonalnie.

Artykuł 11f wspomnianej uchwały wskazuje, że liczbę punktów przyznawanych formom podnoszenia kwalifikacji, i tak:

 • 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt,
 • 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi  – 1,5 punktu,
 • 1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty,
 • udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów,
 • udział w konferencji wielodniowej -  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny,
 • publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł,
 • publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu – 24 punkty,
 • ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 32 punkty, przy czym tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,
 • zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 32 punkty.

Dodatkowe punkty muszą zdobyć doradcy podatkowi, którzy nie wykonywali swoich obowiązków ze względu zawieszenie zawodu lub zawieszenie prawa do wykonywania zawodu. Czas na ich uzyskanie to koniec roku po roku, w którym wznowiono działalność. Taki doradca musi zdobyć:

 • po przerwie trwającej nie dłużej niż rok – 0 punktów,
 • po przerwie trwającej ponad rok, nie dłużej niż dwa lata – 4 punkty,
 • po przerwie trwającej ponad dwa lata nie dłużej niż trzy lata – 8 punktów,
 • po przerwie trwającej ponad trzy lata nie dłużej niż cztery lata – 12 punktów,
 • po przerwie trwającej ponad cztery lata, nie dłużej niż pięć lat – 16 punktów,
 • po przerwie trwającej ponad pięć lat – 24 punkty.

Jak widać droga do tego jak zostać doradcą podatkowym jest długa i niełatwa, jednak dzięki temu można mieć pewność, że każdy kandydat na to stanowisko jest profesjonalistą posiadającym odpowiednią wiedzę. Warto dobrze przygotować się do każdego etapu tej drogi, dzięki czemu nie powinna być ona problemem.