Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wsparcie dla kupujących mieszkanie, czyli kredyt na dwa procent

Obowiązują już przepisy, które umożliwiają skorzystanie z nowej formuły kredytowania zakupu nieruchomości – chodzi tutaj o rządowy program wsparcia dla kupujących mieszkanie „bezpieczny kredyt 2%”. Jak uzyskać kredyt na dwa procent? Jakie są najważniejsze warunki uzyskania tej pomocy? Piszemy na ten temat poniżej.

Podstawy prawne funkcjonowania programu „bezpieczny kredyt 2%”

Rządowy program pomocowy mający ułatwić obywatelom nabycie własnego lokum został wprowadzony na podstawie Ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. poz. 1114). Szczegółowe zasady i warunki udzielania bezpiecznego kredytu 2% określono w Rozdziale 3. Ustawy z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 859), zwanej dalej RKM. Wymienione regulacje prawne weszły w życie 1 lipca 2023 roku.

Warunki udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oraz uprawnieni do skorzystania z pomocy

Zgodnie z art. 9a ust. 1 RKM bezpieczny kredyt na dwa procent może zostać udzielony, jeżeli w dniu jego udzielenia:

  • kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo oraz
  • kredytobiorcy nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie przysługiwało osobie prowadzącej z nim wspólnie to gospodarstwo domowe.

Oznacza to, że podstawowym warunkiem skorzystania z pomocy przewidzianej w programie „bezpieczny kredyt 2%” jest brak posiadania przez zainteresowanego oraz osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym tytułu prawnego (prawa własności, w tym spółdzielczego) do nieruchomości.

Okresem pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy w rozumieniu art. 9a ust. 1 RKM w przypadku prowadzącego gospodarstwo wspólnie z kredytobiorcą:

  • małżonka kredytobiorcy – jest okres liczony od dnia zawarcia małżeństwa z kredytobiorcą,
  • drugiego rodzica dziecka kredytobiorcy – jest okres liczony od dnia urodzenia tego dziecka.

Bezpieczny kredyt 2% może być przyznany, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie ukończył 45 lat (art. 9a ust. 1 pkt 2 RKM).

Jeżeli bezpieczny kredyt na dwa procent jest udzielany wspólnie dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, pojawia się kwestia przyznania tej pomocy w momencie, gdy jedna z osób nie spełnia kryterium wiekowego.

Przykład 1.

Małżeństwo zamierza skorzystać z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego w ramach programu bezpieczny kredyt 2%. W ich przypadku problemem jest wiek męża, który ma ukończony 48. rok życia, żona natomiast jest w wieku 42 lat, a zatem spełnia kryterium wiekowe ustalone w RKM. Jak postąpić w takiej sytuacji: czy według przepisów małżeństwo nie będzie mogło otrzymać pomocy na cele mieszkaniowe?

Istotnie, sytuacja opisana w pytaniu może się zdarzyć, jednak nie będzie stanowiła bariery w uzyskaniu kredytu na korzystnych warunkach, bowiem w RKM przewidziano rozwiązanie tej sprawy.

Warunek wiekowy, czyli nieukończenie 45 lat w dniu złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%, uznaje się za spełniony również wówczas, gdy wspomniany kredyt jest udzielany wspólnie dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, a 45 lat nie ukończyła wyłącznie jedna z nich (art. 9a ust. 5 RKM).

Wystarczy więc, że tylko jedna z osób prowadzących gospodarstwo domowe nie ma ukończonych 45 lat.

Maksymalna wysokość kredytu i stopa oprocentowania oraz dopłata do raty kredytowej

Wymaga podkreślenia, że kredyt na dwa procent jest w założeniu zwykłym produktem bankowym służącym nabyciu mieszkania. Jego specyfika polega na tym, że przez ustawowo określony czas kredytobiorca będzie korzystał z dopłaty finansowanej przez państwo. Po wygaśnięciu dopłat kredyt będzie spłacany według ogólnych zasad przy uwzględnieniu postanowień umowy kredytowej zawartej przez bank i klienta.

W myśl art. 9a ust. 6 RKM kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć:

  • 500 000 zł albo
  • 600 000 zł – w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Wysokość kredytu jest zatem uzależniona od statusu rodzinnego osoby zainteresowanej bezpiecznym kredytem 2%.

Przykład 2.

Pan Jędrzej jest 38-latkiem i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo. Postanowił skorzystać z możliwości zakupu kawalerki w ramach programu bezpieczny kredyt 2%. Pan Jędrzej zamierza nabyć mieszkanie nowe – na ten cel może wnioskować o kredyt w maksymalnej wysokości 500 000 zł.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w przypadku małżeństw oraz gospodarstw domowych, w skład których wchodzi dziecko lub dzieci, limit kredytowania wzrasta.

Przykład 3.

Pan Marek (lat 29) i pani Jowita (lat 26) są małżeństwem. Od trzech lat wynajmują mieszkanie. Małżonkowie zamierzają dokonać zakupu własnego lokum, zachęceni do tego ofertą przewidzianą w programie „bezpieczny kredyt 2%”. W odniesieniu do pana Marka i pani Jowity maksymalna kwota kredytu to 600 000,00 zł. Małżeństwo planuje powiększenie rodziny, wobec czego chce nabyć mieszkanie o odpowiednio dużej powierzchni użytkowej. Kwota kredytu nie wystarczy na zakup nowego lokalu, w związku z tym małżonkowie są skłonni skorzystać z ofert rynku wtórnego.

Warto w tym miejscu podkreślić, że RKM nie ogranicza możliwości udzielenia pomocy w ramach programu „bezpieczny kredyt 2%” jedynie do zakupu nowo oddanych do użytku lokali mieszkalnych – nabycie używanych mieszkań również wchodzi w rachubę. Podobnie jest w przypadku metrażu mieszkania – także tutaj nie określono ograniczeń, natomiast w oczywisty sposób barierą przy zakupie jest maksymalna kwota kredytu.

Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie objętym dopłatami do jego rat. W okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej bezpiecznego kredytu 2% następuje w częściach równych ustalanych z uwzględnieniem całego okresu jego spłaty.

Oznacza to, że dopłata do rat kredytu stanowi różnicę między stałą stopą obliczoną na podstawie średniego (pomniejszonego o marżę) oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach udzielających kredytu a oprocentowaniem z zastosowaniem 2% stopy.

Art. 9b ust. 1 RKM przewiduje, że dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych bezpiecznego kredytu 2%. Ratę objętą dopłatą obniża się o wysokość dopłaty.

Wysokość dopłaty do rat kredytu oblicza się na podstawie specjalnego wzoru określonego w art. 9b ust. 2 RKM.

Przykład 4.

Pan Wojciech postanowił ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania w ramach programu „bezpieczny kredyt 2%”. Kwota kredytu objętego wnioskiem to 350 000,00 zł przy okresie spłaty wynoszącym 30 lat. Do kredytu ma zastosowanie rynkowe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego o stałej stopie w wysokości 8,46%. W celu ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu zostało pomniejszone o 10%. Jeżeli pan Wojciech uzyska dopłatę do kredytu, rata spłaty wyniesie 1 802,31 zł. W przeciwnym wypadku pan Wojciech będzie zobowiązany do zapłacenia raty w wysokości 3 439,72 zł. Po upływie 10-letniego okresu stosowania dopłat wysokość raty kredytu w przypadku pana Wojciecha wyniesie nieco ponad 2 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż warunki pozostaną bez zmian.

Przykład 5.

Pani Patrycja i pan Michał są małżeństwem, para zamierza nabyć mieszkanie, korzystając z udogodnień przewidzianych w programie „bezpieczny kredyt 2%”. Kwota pożyczki, o jaką chcą wnioskować małżonkowie, to 550 000,00 zł. Ze względu na pokaźną sumę planowany okres spłaty wyniesie 30 lat. Oprocentowanie kredytu ustalono w standardowej wysokości rynkowej dla kredytu mieszkaniowego wynoszącej 8,46%. W takich okolicznościach rata kredytu – przy uwzględnieniu dopłaty – to 2 832,19 zł. W przypadku braku ulgi wynikającej z programu „bezpieczny kredyt 2%” kwota raty wyniosłaby niemal 5 500,00 zł. Po zakończeniu okresu dopłaty stała rata kredytu wyniesie blisko 3 200,00 zł, przy założeniu braku zmian w zasadach kredytowania.

Należy podkreślić, że umowa bezpiecznego kredytu 2% może przewidywać okresową zmianę stopy oprocentowania kredytu w wyniku przejściowego wzrostu marży spowodowanego naruszeniem przez kredytobiorcę warunków umowy kredytowej.

Stosownie do brzmienia art. 9a ust. 9 RKM po wygaśnięciu dopłat do rat spłata bezpiecznego kredytu 2% następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Kredyt na dwa procent - podsumowanie

Program „bezpieczny kredyt 2%” jest skierowany do pojedynczych osób oraz rodzin, które zamierzają nabyć mieszkanie lub dom. O pomoc z niego wynikającą mogą ubiegać się osoby w wieku do 45 lat, przy czym w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa wystarczającym jest, że jedna z osób spełnia wskazane kryterium wiekowe. Maksymalna wysokość kredytu to pół miliona lub 600 000 zł w przypadku małżeństwa lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko. Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe.