Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jakie zmiany w umowach o pracę wprowadzą unijne dyrektywy?

W ostatnim czasie opracowywany jest projekt zmian mających zostać wprowadzonych do Kodeksu pracy. Obowiązek nowelizacji wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Pierwsza z dyrektyw powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do 1 sierpnia 2022 roku, natomiast druga – do 2 sierpnia 2022 roku. Jakie dokładnie zmiany w umowach o pracę zostały tam przewidziane?

Zakres zmian w Kodeksie pracy

Aktualnie trwają jeszcze prace nad finalnym kształtem rozwiązań. Jednak już na tym etapie wiadome jest, że wprowadzenie rozwiązań unijnych do polskiego systemu prawa pracy oznacza zmiany w zakresie umów o pracę.

Zgodnie z opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji projektem zmian można spodziewać się:

 1. zmian w zakresie wypowiadania umowy na czas określony;
 2. rozszerzenia zakresu obowiązku informacyjnego pracodawcy dotyczącego warunków zatrudnienia przy zawarciu umowy o pracę i dopuszczeniu pracownika do pracy;
 3. rozszerzenia podstawowych elementów umowy o pracę;
 4. zmian w umowach na okres próbny;
 5. uregulowania kwestii podejmowania innego zatrudnienia, jeśli nie zawarto umowy o zakazie konkurencji;
 6. przyznania prawa pracownikowi do wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Aktualnie przepisy Kodeksu pracy nakładają obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Po zmianach obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę będzie dotyczył także umów zawartych na czas określony.

Brak wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub podanie nieprawdziwej przyczyny będzie uprawniało pracownika do wystąpienia z roszczeniem do sądu pracy o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Dotychczas w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony pracownik mógł żądać przed sądem jedynie odszkodowania.

Obecnie pracodawca nie ma obowiązku konsultować z zakładową organizacją związkową wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Po zmianach pracodawca, wypowiadając umowę na czas określony, będzie musiał pisemnie powiadomić organizację związkową reprezentującą pracownika o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, podając przyczynę wypowiedzenia.

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawcy

Ponadto rozszerzeniu ulegnie obowiązek informacyjny pracodawcy.

Aktualnie jest on obowiązany poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty oraz dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy w sytuacji, kiedy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy.

Po zmianach pracodawca będzie miał obowiązek informowania pracowników na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy obowiązkowo o następujących warunkach zatrudnienia:

 1. o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 2. o obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy;
 3. o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy;
 4. o przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku;
 5. o zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią;
 6. o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę w przypadku pracy zmianowej;
 7. o zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy;
 8. o innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych;
 9. o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub jeżeli nie jest możliwe jego określenie – w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji o procedurach przyznawania i ustalania urlopu;
 10. o obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji – o sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia;
 11. o prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, w szczególności o liczbie przysługujących pracownikowi dni szkoleń w roku kalendarzowym oraz o polityce szkoleniowej pracodawcy;
 12. o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje o nazwie takich organów lub instytucji;
 13. o terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności w pracy w przypadku, gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy.

Ponadto pracodawca będzie obowiązany w terminie nie później niż 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy poinformować pracownika o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy, oraz przekazać mu informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę z zastrzeżeniem, że nie  ma dotyczyć to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

Zmiany dotyczące elementów umowy o pracę 

Zmiany Kodeksu pracy dotyczyć mają też obowiązkowych elementów umowy o pracę. Obecnie ma ona zawierać następujące elementy:

 1. określenie strony umowy; 
 2. określenie rodzaju umowy;
 3. datę jej zawarcia;
 4. warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy  ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Po nowelizacji rozszerzeniu ulegnie katalog obowiązkowych elementów umowy o pracę. Będzie musiała ona zawierać następujące elementy:

 1. określenie strony umowy; 
 2. wskazanie adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną adresu jego zamieszkania;
 3. rodzaj umowy;
 4. datę jej zawarcia;
 5. warunki pracy i płacy, w szczególności:
 • rodzaj pracy,

 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy albo informację, że pracownik sam określa miejsce wykonywania pracy,

 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

 • wymiar czasu pracy,

 • dzień rozpoczęcia pracy;

 1. w przypadku umowy o pracę na okres próbny – czas trwania i warunki takiej umowy, w szczególności, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy lub postanowienie o wydłużeniu umowy maksymalnie o okres jednego miesiąca, o ile jest to uzasadnione rodzajem pracy;

 2. w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny

Poza powyższymi zmianami pojawią się też nowe regulacje prawne dotyczące umów na okres próbny. Przepisy Kodeksu pracy w aktualnie obowiązującym brzmieniu dopuszczają możliwość zawarcia umowy na okres próbny na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Przy czym dopuszczalne jest zawarcie następnej umowy na okres próbny u tego samego pracodawcy, gdy nowa umowa obejmuje wykonywanie innego rodzaju pracy, niż wykonywana była podczas pierwszej umowy, lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Po zmianach zlikwidowana ma zostać możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnej umowy na okres próbny, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dojdzie do ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Nadto wprowadzona zostanie możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu oraz o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Wprowadzenie tego rozwiązania strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę.

Zmiany w zakresie umów na okres próbny będą dotyczyć także maksymalnej długości okresu próbnego, który uzależniony zostanie od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy zawieranej po upływie okresu próbnego.

Umowę o pracę na okres próbny zawierać się będzie na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca  w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy  w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dopuszczalne będzie wydłużenie przez strony w umowie o pracę na okres próbny okresu próbnego maksymalnie o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Uregulowanie kwestii dotyczącej pozostawania w stosunku pracy z innym podmiotem 

Ponadto pracodawca po wejściu w życie zmian nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, przy czym nie będzie to dotyczyć sytuacji, kiedy doszło do zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy nie będzie również mogło stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do takiego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę.

Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Przełomową zmianą jest planowane przyznanie pracownikowi zatrudnionemu u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Uprawnienie to przysługiwać ma pracownikowi raz w ciągu roku kalendarzowego.

Pracodawca  będzie musiał w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Pracodawca o zajętym przez siebie stanowisku w sprawie wniosku będzie miał obowiązek powiadomić pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej. Odpowiedź ta musi zawierać uzasadnienie podjętej decyzji oraz zostać udzielona najpóźniej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Złożenie wniosku przez pracownika nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do takiego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę.

Podsumowując, opracowywane regulacje nakierowane są na wzmocnienie praw pracowników jako słabszej strony stosunku pracy. Ostateczny  kształt opisywanych rozwiązań będzie znany po uchwaleniu ustawy przez Sejm i podpisaniu jej przez prezydenta. Na moment przygotowywania niniejszego artykułu pojawiają się informacje o tym, że termin wprowadzenia tych rozwiązań może ulec przesunięciu na styczeń 2023 roku.