Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

ABW - praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zatrudnienie w służbach mundurowych nie jest proste. Kandydaci muszą sprostać wielu wymaganiom. Nic w tym jednak dziwnego - w końcu praca jest niezwykle wymagająca, obarczona dużą odpowiedzialnością. Praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego również należy do wymagających. Czym zajmuje się ta agencja i co trzeba zrobić, by dołączyć do jej szeregu? Przeczytaj w niniejszym artykule.

Czym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną, która ma bronić porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, zarówno państwa, jak i obywateli.

ABW jest kontrolowane przez sejm, nadzorowane natomiast przez premiera. Akt prawny określający podstawę działania agencji to ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Inne akty prawne, w oparciu o które działa ABW, to między innymi ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej czy ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Zadania ABW

Jak już wspominaliśmy, ABW zajmuje się głównie obroną porządku konstytucyjnego, ochroną państwa i obywateli przed zagrożeniami i zorganizowanymi działaniami, a także wszystkim, co może zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych i narazić interesy kraju.

Do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należą m.in.:

 • uzyskiwanie, analizowanie informacji o niebezpieczeństwie

 • przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwie

 • zwalczanie terroryzmu

 • ochrona informacji niejawnych

 • zwalczanie korupcji

 • kontrwywiad

 • zwalczanie przestępstw gospodarczych

 • zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdecydowanie wymagająca. Funkcjonariusze tej służby muszą mieć świadomość tego, że wykazywanie się maksymalnym zaangażowaniem w powierzone zadania jest koniecznością. Obowiązki mogą być naprawdę trudne, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym, poza tym wymagają poświęceń - na przykład kosztem życia prywatnego. Służba w ABW związana jest z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Wszystkie te czynniki powinno się brać pod uwagę w przypadku chęci dołączenia do Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na stronie Agencji możemy przeczytać, że kandydaci na stanowiska w ABW powinni przede wszystkim interesować się sprawami bezpieczeństwa państwa, nie mieć żadnego problemu z dyspozycyjnością, a także wykazywać się szacunkiem do państwa i systemu prawnego. Wspominany jest również fakt, że praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  jest naprawdę specyficzna, silnie wpływa na styl życia, jednak zaangażowanie w powierzone zadania może przemienić się w pasję.

Kto pracuje w ABW?

Warto również zaznaczyć, że praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  to nie tylko służba, Agencja zatrudnia bowiem oprócz funkcjonariuszy także wielu pracowników cywilnych. Jej działania są bardzo szerokie, w związku z tym pracownikami są także specjaliści IT, inżynierowie, prawnicy, lingwiści, historycy, matematycy czy chemicy, a także elektronicy, tłumacze itp.

Wymagania formalne do pracy w ABW

Aby zostać kandydatem do pracy w ABW, należy spełnić wymagania formalne, które zawarte są w art. 44 ustawy z dnia 24 maja 2004 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

W ABW może pracować osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) korzystająca z pełni praw publicznych;

3) wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;

4) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

5) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Etapy postępowania klasyfikacyjnego

Przeprowadzane jest również postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z 7 etapów.

 1. Przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, prowadzi ją funkcjonariusz komórki kadrowej. W jej trakcie ustala się przydatność kandydata do służby oraz wszelkie jego motywacje do jej podjęcia.

 2. Przeprowadzane są badania psychologiczne, które pozwalają na uzyskanie opinii psychologicznej o kandydacie oraz potwierdzenia, że kandydat posiada psychiczną zdolność do pełnienia służby.

KOLEJNE PUNKTY REALIZOWANE BYĆ MOGĄ NIEZALEŻNIE OD SIEBIE.

 1. Sprawdzenie w ewidencjach, kartotekach i rejestrach, czy dane, które zostały zawarte w kwestionariuszu osobowym są prawdziwe. Kwestionariusz osobowy znajduje się na stronie WWW Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 2. W miejscu zamieszkania i pracy kandydata przeprowadza się wywiad, w celu pozyskania opinii od osób, które polecają go do służby.

 3. Ustala się zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby na podstawie uzyskanego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej, która podległa jest Szefowi ABW.

 4. Przeprowadzany jest egzamin sprawności fizycznej kandydata oraz badania (psychofizjologiczne, psychotechniczne oraz czynności, które mają na celu sprawdzić poszczególne umiejętności i predyspozycje) na stanowiska, które wymagają szczególnych umiejętności czy predyspozycji, aby sprawdzić jego przydatność do służby na danym stanowisku

 5. Przeprowadzane jest odpowiednie postępowanie sprawdzające, którego celem jest ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.