Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem – jak rozliczyć?

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa wszyscy podejmują działania, które mają na celu zminimalizowanie skutków takiej sytuacji. Również Fundacja Siepomaga zorganizowała zbiórkę na walkę z COVID-19 – z zebranych pieniędzy zostanie sfinansowany niezbędny sprzęt medyczny dla szpitali oraz środki ochrony dla ich pracowników.

Do zbiórki może dołączyć się każdy – zarówno osoba prywatna, jak i prowadząca działalność gospodarczą. Pojawia się jednak pytanie, jak powinna zostać rozliczona darowizna na rzecz walki z koronawirusem – odpowiadamy na nie w artykule i jednocześnie zachęcamy, aby wspomóc –  tak obecnie potrzebne – działania fundacji!

Jak rozliczyć pieniądze przekazane na zbiórkę w ramach walki z koronawirusem?

Darowizny przekazane na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego nie mogą stanowić kosztu firmowego (jest to jeden z wyjątków wskazanych w art. 23 ustawy o PIT). Natomiast jeśli organizacja realizuje cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to możliwe jest odliczenie przekazanej darowizny od dochodu w zeznaniu rocznym. Należy jednak pamiętać o limicie – suma odliczeń nie może przekraczać 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Darowizny przekazane w 2020 roku będą mogły zostać odliczone w zeznaniu rocznym PIT składanym za rok 2020.

darowizna na rzecz walki z koronawirusem - zbiórka pieniędzy

Kto może odliczyć darowiznę?

Odliczyć darowiznę od dochodu mogą podatnicy składający zeznania PIT-36 i PIT-37, w załączniku PIT-O. Podobnie odliczenia tyle, że od przychodu (maksymalnie 6% jego wysokości) może dokonać przedsiębiorca korzystający z opodatkowania ryczałtem (za wyjątkiem karty podatkowej) – w zeznaniu PIT-28 i załączonym do niego PIT-O.

Darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku

publicznego wykazuje się w PIT-O w części B w polu 11 (podatnik) lub 12 (małżonek), a także w części D, wskazując szczegółowe dane na temat obdarowanego, mianowicie:

 • pełną nazwę,

 • kraj,

 • przekazaną kwotę.

Odliczenia darowizny nie dokona natomiast przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym i składający zeznanie PIT-36L. Tacy podatnicy odliczają wyłącznie darowizny przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Nie można zapomnieć o odpowiednim udokumentowaniu darowizny pieniężnej. Aby móc dokonać jej odliczenia w zeznaniu rocznym, trzeba posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty (w tytule przelewu można od razu wskazać cel darowizny). Warto przy tym zauważyć, że jeśli wykonując przelew, korzystamy z metody szybkich płatności (czyli z usług pośrednika typu DotPay czy PayU), urząd skarbowy może wymagać od nas dokumentu potwierdzenia otrzymania darowizny wystawionego przez obdarowanego. W szybkich płatnościach widnieje bowiem jedynie kod transakcji, nie ma natomiast danych odbiorcy ani informacji o celu przekazania środków.

Dość częstą praktyką jest również zawieranie umowy darowizny dla celów dowodowych, natomiast nie jest to element konieczny.

darowizna na rzecz walki z koronawirusem - zbiórka pieniędzy

Odliczenie darowizny od dochodu a jej cel

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, w tym na cele:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • działalności charytatywnej;

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • ratownictwa i ochrony ludności;

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 • inne.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

Z powyższego wynika, że darowiznę na cele walki z koronawirusem można odliczyć od dochodu – jeżeli kwota nie przekracza 6% jego wysokości, a podatnik nie rozlicza się według podatku liniowego.

Raz jeszcze zachęcamy do zaangażowania się w zbiórkę według własnych możliwości – poprzez pomoc finansową lub udostępnienie informacji o organizowanej akcji. Wspierajmy się nawzajem!