Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kto ponosi koszty szkolenia pracownika

W tym tygodniu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę w swoim zakładzie pracy. Pracodawca zażądał ode mnie zwrotu wydatków, które poniósł w związku z wysłaniem mnie na szkolenie i kursy. Pracuję w tej firmie rok i wraz z umową o pracę podpisywałam umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Czy koszty szkolenia pracownika podlegają zwrotowi po zakończeniu umowy?

 

Lidia, Sochaczew

Koszty szkolenia pracownika a umowa o podnoszenie kwalifikacji

Jeżeli zawarta została umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracodawca może zobowiązać pracownika do zwrotu kosztów, jakie poniósł z tytułu udziału pracownika w określonej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przez te koszty należy rozumieć dodatkowe świadczenia, jakie zostały przyznane osobie zatrudnionej w związku z podjęciem nauki. W szczególności są to:

  • opłata za kształcenie,
  • koszty za przejazd,
  • koszty zakwaterowania,
  • zakup podręczników.

Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe powinna regulować wzajemne prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy. Przy czym trzeba podkreślić, że nie może być w niej postanowień mniej korzystnych, niż przewiduje kodeks pracy. Przykładowo pracodawca nie może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu w okresie dłuższym niż 3 lata.

Koszty szkolenia a obciążenie pracownika

Jednakże obciążenie pracownika kosztami szkolenia może mieć miejsce wyłącznie w określonych sytuacjach. Według art. 1035 Kodeksu pracy obciążyć pracownika kosztami szkolenia można w przypadku, gdy:

  • bez uzasadnienia nie chce podjąć lub przerywa podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie lub po ukończeniu dokształcania w okresie nie dłuższym niż 3 lata,
  • w okresie do 3 lat rozwiąże on stosunek pracy za wypowiedzeniem,
  • w terminie określonym powyżej zatrudniony rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Koszty szkolenia pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę

W przypadku, gdy w umowie zawarto zapis, iż w trakcie nauki oraz po jej ukończeniu w terminie określonym pracownik pozostanie w stosunku pracy z pracodawcą, to w razie jego rozwiązania jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę. Jednak zatrudniony nie ma obowiązku zwrotu pełnych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji - obciążenie pracownika kosztami szkolenia musi być proporcjonalne do okresu zatrudnienia po ukończeniu lub w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.