Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zamrożenie cen prądu w 2024 roku - limity

W 2023 roku sytuacja na rynkach paliw spowodowała konieczność zamrożenia cen energii dla poszczególnych kategorii podmiotów, zwłaszcza odbiorców wrażliwych, jakimi są gospodarstwa domowe. W tym celu uchwalono m.in. Ustawę z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Aktualnie nadal zachodzi konieczność ochrony określonych kategorii podmiotów przed znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, dlatego zdecydowano się na przedłużenie na kolejny, tym razem 6-miesięczny okres zamrożenia cen prądu.

Zamrożenie cen prądu do czerwca 2024 roku

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wprowadza regulacje dotyczące zamrożenia cen prądu na dalszy okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Regulacje zawarte we wskazanej ustawie kształtują aktualny limit zużycia energii po zamrożonej cenie na poziomie 50% dotychczasowego limitu.

Limit prądu po zamrożonej cenie dla gospodarstw domowych 

Pierwotnie gospodarstwa domowe jako odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 roku mieli limit wynoszący 2 MWh (2000 kWh), do którego dostawca prądu stosował obniżenie cen za prąd. 1 października 2023 roku limit ten został podniesiony do 3 MWh (3000 kWh) w przypadku gospodarstw domowych. 

Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku limit ten wyniesie do 1,5 MWh (1500 kWh).

Limit prądu po zamrożonej cenie dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższy limit prądu po dotychczasowych cenach przewidziany był dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwotnie wynosił on 2,6 MWh (2600 kWh), od 1 października wynosi 3,6 MWh (3600 kWh). 

Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku limit ten wyniesie do 1,8 MWh (1800 kWh).

Limit 1,8 MWh nadal dotyczy odbiorcy posiadającego:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • orzeczenie zaliczające go do I i II grupy inwalidów, których orzeczenie o zaliczeniu ich do jednej z tych grup nie utraciło mocy przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Ponadto prawo do wyższego limitu prądu mają osoby zamieszkujące wspólnie z osobami wskazanymi powyżej i osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16. roku życia.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umiarkowany stopień niepełnosprawności orzekany jest dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagających czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia funkcji społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzyma osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia funkcji społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Limit prądu po zamrożonej cenie dla gospodarstw rolnych

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzące innego rodzaju działalności gospodarczej również zakwalifikowane zostały jako uprawnione do wyższych limitów zamrożonych cen prądu. Pierwotnie w tym przypadku limit wynosił 3 MWh (3000 kWh), od 1 października wynosi 4 MWh (4000 kWh). 

Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku limit ten wyniesie do 2 MWh (2000 kWh).

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub posiadanych przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, w tym spółkę, nieposiadającą osobowości prawnej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, z zastrzeżeniem, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Limit prądu po zamrożonej cenie dla mających Kartę Dużej Rodziny

Podobnie odbiorca uprawniony mający w dniu wejścia w życie ustawy Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej uprawniony jest do wyższego limitu zamrożonych cen prądu. 

Pierwotnie w tym przypadku limit wynosił 3 MWh (3000 kWh), od 1 października wynosi 4 MWh (4000 kWh). Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku limit ten wyniesie do 2 MWh (2000 kWh).

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek. Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; małżonek rodzica; dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Przekroczenie limitów prądu po zamrożonej cenie

Jeśli doszłoby do przekroczenia ustalonych limitów zużycia, odbiorcy energii będą rozliczani za dalsze ilości energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2024 roku z wyjątkiem sytuacji, gdy wcześniej zawarli umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2024 roku.

Formalności, jakich należy dopełnić, aby korzystać z wyższych limitów prądu po zamrożonej cenie

Podmioty uprawnione do wyższego limitu zamrożonych cen prądu składały do sprzedawcy lub sprzedawcy i dystrybutora energii, z którym miały podpisaną umowę, stosowne oświadczenie o posiadaniu określonego uprawnienia. 

Złożenie oświadczenia nie podlegało żadnej opłacie. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Jednak oświadczenie należy złożyć nie później niż do 31 marca 2024 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2024 roku.

Ważne, aby pamiętać, że uprawnieni do wyższych limitów, którzy złożyli oświadczenie o tym uprawnieniu, mający status odbiorcy uprawnionego do wyższego limitu na 31 grudnia 2023 roku i spełniający warunki uznania za odbiorców uprawnionych do wyższego limitu zużycia na 1 stycznia 2024 roku nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 rok.

Przykład 1. 

Czy pan Janusz posiadający na stałe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który 16 czerwca 2023 roku złożył dostawcy energii oświadczenie o przysługującym mu wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach, musi w 2024 roku ponownie składać takie oświadczenie?

W takim wypadku, skoro oświadczenie zostało złożone w terminie, a na 31 grudnia 2023 roku pan Janusz miał status odbiorcy uprawnionego do wyższego limitu zużycia, nie będzie on ponownie musiał składać takiego oświadczenia. Będzie on miał prawo do 1800 kWh prądu po dotychczasowych stawkach w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. 

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wyższego limitu prądu po zamrożonej cenie

Ustawa nie określa wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii co do uprawnień do wyższych limitów prądu po zmrożonej cenie. W oświadczeniu powinny znaleźć się następujące elementy:

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy;
 2. informacja o punkcie poboru energii elektrycznej; 
 3. oświadczenie odbiorcy o tym, że we wskazanym w oświadczeniu punkcie poboru energii elektrycznej spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z wyższych limitów prądu po zamrożonych cenach.

Oświadczenie o uprawnieniu do wyższych limitów prądu po zmrożonej cenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń poprzez zawarcie w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny”. Wskazana klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Poszczególni dostawcy energii elektrycznej opracowali wzory oświadczeń i warto z nich skorzystać. Wzory te dostępne są zarówno na stronach internetowych, jak i w biurach obsługi klienta. 

Oświadczenie o skorzystaniu z wyższego limitu prądu można złożyć w następujący sposób:

 • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem złożonej osobiście w siedzibie dostawcy energii;
 • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem wysłanej przesyłką pocztową – listem poleconym w polskiej placówce pocztowej;
 • w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przesłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • przy użyciu aplikacji mObywatel

Co w przypadku utraty uprawnień do wyższego limitu prądu po zamrożonej cenie?

Utrata warunków pozwalających na uznanie odbiorcy za uprawnionego do stosowania wobec niego wyższego limitu zużycia energii elektrycznej w trakcie 2024 roku nie wpływa na uprawnienie do zużycia energii elektrycznej według wyższego limitu w 2024 roku po cenach zamrożonych.

Przykład 2. 

Czy pani Krystyna, która do 5 kwietnia 2024 roku posiadała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, straci ulgę do wyższego limitu prądu po zamrożonej cenie, jeśli od 6 kwietnia 2024 roku posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w takim wypadku pani Krystyna nadal będzie miała prawo do wyższego limitu prądu po dotychczasowych stawkach.

Nabycie uprawnienia do wyższego limitu prądu po zamrożonej cenie w trakcie 2024 roku

Osoba, która nabędzie uprawnienia do zwiększonego limitu prądu w 2024 roku, powinna złożyć oświadczenie o uprawnieniu do podwyższonego limitu zużycia prądu po dotychczasowych cenach w terminie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W tej sytuacji dostawca energii limit zużycia prądu wyliczy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 roku i rozpocznie rozliczanie od miesiąca nabycia uprawnień.

Przykład 3. 

Od kiedy pani Iwona, która od 3 stycznia 2024 roku posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzyma prawo do wyższego limitu prądu, jeśli 30 stycznia 2024 roku złożyła dostawcy energii oświadczenie o przysługującym jej wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach?

W takim wypadku pani Iwona będzie miała prawo do wyższego limitu od lutego 2024 roku. 

Podsumowując, odbiorcy wrażliwi nie muszą martwić się podwyżką cen prądu przynajmniej do końca czerwca 2024 roku. Co nastąpi po tym terminie, trudno przewidzieć. Jeśli zamrożenie cen prądu miałoby zostać później przedłużone, będziemy o tym informować.