Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Funkcje aplikacji mObywatel w codziennym życiu

Aplikacja mObywatel jest z nami już od jakiegoś czasu. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych, w którym są udostępniane usługi świadczone przez podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne. Co ważne, nadal trwają prace nad rozwojem jej funkcjonalności. Jakie funkcje przydatne w codziennym życiu oferuje tego rodzaju oprogramowanie?

Funkcje aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel posiada następujące funkcje, które przydatne są na co dzień:

 • przeglądanie, sprawdzanie i realizowanie recept dzięki modułowi eRecepta;
 • sprawdzanie otrzymanych mandatów;
 • zastrzeżenie numeru PESEL;
 • dostęp do danych z Centralnego Rejestru Wyborców;
 • informacje o punktach karnych;
 • realizacja e-wizyty w ZUS-ie;
 • dostęp do historii pojazdu;
 • dostęp do elektronicznych dokumentów;
 • dostęp do informacji o pojazdach.

eRecepta

Moduł eRecepta pozwala użytkownikom przeglądać, sprawdzać i realizować recepty. Korzystając z tego rozwiązania, można zweryfikować listę przepisanych leków wraz z informacją o ich statusie oraz o tym, jaki lekarz i kiedy wystawił na nie receptę.

Poza tym moduł eRecepta pozwala ustalić 4-cyfrowy kod recepty oraz kod QR, dzięki któremu możliwa jest realizacja recepty bez podawania numeru PESEL w aptece.

Dzięki modułowi eRecepta można realizować nie tylko własne recepty, lecz także te wystawione dla dzieci czy osób, od których dana osoba posiada pełnomocnictwo, np. rodziców. 

Mandaty i punkty karne

Aplikacja mObywatel posiada także moduł pozwalający na weryfikację jej użytkownikom będącym kierowcami informacji związanych z mandatami. Pozwala to na dostęp do listy otrzymanych mandatów, w tym tych opłaconych i nieopłaconych.

Usługa dotycząca mandatów pozwala na uzyskanie informacji o:

 1. serii i numerze mandatu;
 2. kwocie do zapłaty;
 3. nazwie organu, który wystawił mandat.

Poza tym po wybraniu odpowiedniej zakładki aplikacja mObywatel pozwala na ustalenie bez wychodzenia z domu liczby posiadanych punktów karnych.

Zastrzeżenie numeru PESEL

Aplikacja mObywatel daje użytkownikom możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości wprowadza możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, przez co rozumie się zamieszczenie w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL. Ma to uchronić przed negatywnymi skutkami, takimi jak m.in. zaciągnięcie zobowiązań w przypadku kradzieży tożsamości. 

Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzania rejestru PESEL przed udzieleniem pożyczki czy kredytu, a gdy ich udzielą mimo zastrzeżenia numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności. 

Aplikacja mObywatel pozwala na zastrzeżenie numeru PESEL, ale również na jego wycofanie. W aplikacji sprawdzić można historię zastrzeżeń oraz weryfikacji w rejestrze. 

Poza tym dzięki powiadomieniom użytkownik aplikacji dowie się o:

 • weryfikowaniu statusu numeru PESEL;
 • cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL;
 • automatycznym zastrzeżeniu numeru PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL w sytuacji, gdy nie korzysta się z aplikacji mObywatel, również jest możliwe, ale zajmuje więcej czasu, ponieważ wiąże się z koniecznością wizyty w urzędzie gminy.

Centralny Rejestr Wyborców

Przydatną funkcją w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi jest dostęp do danych z Centralnego Rejestru Wyborców pozwalający na uzyskanie informacji o:

 • swoich prawach wyborczych;
 • najbliższych terminach i rodzaju wyborów;
 • numerze obwodu i adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej, w której użytkownik jest uprawniony do głosowania;
 • innych danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Należy wiedzieć, że w Centralnym Rejestrze Wyborców gromadzi się następujące dane obywateli polskich:

 1. imię (imiona);
 2. nazwisko;
 3. numer ewidencyjny PESEL;
 4. datę urodzenia;
 5. adres zameldowania na pobyt stały;
 6. adres stałego zamieszkania zarejestrowany na potrzeby ustalenia stałego obwodu głosowania;
 7. adres przebywania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku o zmianę miejsca głosowania;
 8. informację o pozbawieniu prawa wybierania z następujących powodów:
  1. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

  2. pozbawienia praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

  3. ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu, 

jak również informację o okresie pozbawienia prawa wybierania, oznaczenie sądu lub Trybunału Stanu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło pozbawienie prawa wybierania;

 1. informację o okręgu wyborczym właściwym w wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

 2. informację o obwodzie głosowania właściwym ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku z przypisaniem do stałego obwodu głosowania;

 3. informację o obwodzie głosowania, w którym wyborca ma zostać ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla danych wyborów;

 4. informację o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

E-wizyta w ZUS-ie

Ciekawym rozwiązaniem przewidzianym dla użytkowników aplikacji mObywatel jest możliwość e-wizyty w ZUS-ie za pomocą wideo rozmowy z pracownikiem z wybranej przez siebie placówki.

W czasie tej rozmowy można uzyskać informacje z zakresu emerytur, rent, zasiłków, zwolnień lekarskich, świadczeń, ulg i umorzeń, firm i pracowników. 

Weryfikacja danych pojazdu

Aplikacja mObywatel pozwala również na weryfikację informacji o pojeździe. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny i VIN, aby otrzymać następujące dane:

 • ogólne, w tym o roku produkcji, ważności badań technicznych i polisie OC;
 • techniczne, w tym moc silnika, dopuszczalna ładowność, średnie zużycie paliwa;
 • historię zdarzeń pojazdu; 
 • historię zmian właścicieli.

Elektroniczne dokumenty w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych wersji następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego,
 2. prawa jazdy,
 3. legitymacji szkolnej,
 4. legitymacji studenckiej,
 5. legitymacji poselskiej,
 6. legitymacji adwokackiej,
 7. karty dużej rodziny,
 8. legitymacji emeryta/rencisty,
 9. legitymacji ulgowych usług transportowych,
 10. unijnego certyfikatu COVID-19.

mDowód znajdujący się w aplikacji mObywatel to elektroniczny dokument tożsamości, który jest tak samo ważny, jak fizyczny dowód. Dokument ten pozwala potwierdzić tożsamość. Przy czym tradycyjny dowód osobisty jest potrzebny przy wyjeździe za granicę lub przy składaniu wniosku o dowód osobisty.

mPrawo jazdy w aplikacji mObywatel może być przydatne podczas kolizji, wypożyczaniu samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów czy przy zakupie ubezpieczenia.

Sprawdzenie danych i informacji o swoich pojazdach

Moduł aplikacji mObywatel dotyczący pojazdów pozwala na sprawdzenie:

 • danych technicznych pojazdu (marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny i numer VIN);
 • terminu badania technicznego;
 • stanu licznika, który wprowadzony jest przez stację diagnostyczną lub policję;
 • informacji o aktualnej polisie OC.

Moduł ten pozwala na przypomnienie o końcu ważności polisy i badań technicznych na 30 dni przed upływem terminu.

Z tego modułu mogą korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów.

Diia.pl dla obywateli Ukrainy

Warto wiedzieć, że obywatele Ukrainy w aplikacji mObywatel mogą korzystać z modułu Diia.pl ułatwiającego przekraczenie polskich granic z dokumentem podróży i poruszanie się w ramach strefy Schengen.

Obywatel Ukrainy, aby skorzystać z tej opcji, musi mieć ukończone 18 lat, przekroczyć granicę w związku z wojną po 24 lutego 2022 roku, mieć nadany numer PESEL i aktywny profil zaufany.

Polak za granicą

W aplikacji mObywatel znaleźć można także moduł „Polak za granicą”, który przydatny będzie dla osób podróżujących. Dzięki niemu możliwy jest dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych podczas podróży za granicą. 

Wśród informacji przydatnym podróżnym, jakie pozwala uzyskać ten moduł, wymienić należy:

 • informacje o dokumentach potrzebnych w danym kraju;
 • informacje o wymaganych szczepieniach;
 • zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności;
 • kontakt do placówek dyplomatycznych, w tym ambasad;
 • informacje o ubezpieczeniu i kwestiach zdrowotnych;
 • zasady dotyczące cła i przepisów prawnych;
 • wskazówki o kulturze i obyczajach.

mObywatel - podsumowanie

Podsumowując, funkcje, jakie oferuje aplikacja, są przydatne dla każdego. Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami trwają prace nad dalszą rozbudową nowych funkcji mających na celu ułatwienie obywatelom codziennego funkcjonowania. W niedługim czasie mają zostać udostępnione kolejne dokumenty jak m.in. legitymacja osoby niepełnosprawnej. Warto korzystać z tego rozwiązania, zwłaszcza że prawie każdy ma dziś dostęp do smartfona.