Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zaskarżenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości - gdzie zgłosić?

Każdego roku na wiosnę przesyłane są decyzje o wymiarze podatku za kolejny rok. Wysokość podatku od nieruchomości w Polsce nie jest szczególnie duża i wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych, co w porównaniu do innych krajów, a zwłaszcza państw, gdzie stosowany jest podatek katastralny, nie jest znacznym wydatkiem w skali roku. Jednakże nie zawsze musimy się z nią zgadzać. Kiedy warto sporządzić zaskarżenie decyzji o wymiarze podatku i jak to zrobić?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych określa maksymalne stawki podatku, które w 2022 roku wynoszą odpowiednio:

 1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł, od 1 m2 powierzchni;
 2. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;
 3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;
 4. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni; 
 5. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 6. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 7. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 8. od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 9. pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
 10. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednak ostatecznie wysokość stawek podatku określa uchwała rada gminy z uwzględnieniem górnych granic stawek wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgłoszenie nabycia nieruchomości do opodatkowania

Nabywca nieruchomości ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu organowi podatkowemu.

Zgłoszenie nabycia nieruchomości dokonuje się na urzędowym formularzu IN-1 w urzędzie gminy lub miasta, na którego terenie położona jest nieruchomość. W deklaracji tej trzeba wskazać dane do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Formularz IN-1 dotyczący nabycia nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości, tj. od dnia nabycia nieruchomości.

Przykład 1.

Pan Jan kupił 17 lutego 2022 roku mieszkanie. W takim przypadku pan Jan do 3 marca 2022 roku musi zgłosić nabycie nieruchomości do właściwego urzędu gminy.

Informację o nabyciu nieruchomości można złożyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną.

Na podstawie złożonej informacji o nabyciu nieruchomości organ podatkowy ustala wysokość podatku od nieruchomości, o czym informuje podatnika, przesyłając stosowny dokument.

Zgłoszenie zmiany przeznaczenia nieruchomości do opodatkowania

Należy pamiętać, że dopełnienie obowiązku zawiadomienia odpowiedniego organu podatkowego o nabyciu nieruchomości to jedno, ale wszelkie zmiany w tym zakresie również powinny zostać zgłoszone. Takie sytuacje mają najczęściej miejsce, kiedy podczas roku podatkowego dojdzie do zmian, które wpływają na wysokość podatku od nieruchomości. Przykładem takiej zmiany może być zmiana przeznaczenia nieruchomości mieszkalnej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, co wpływa na zwiększenie stawki podatku od nieruchomości.

O zaistnieniu zmian przeznaczenia nieruchomości należy poinformować właściwy organ gminy lub miasta w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiany te nastąpiły. 

Przykład 2.

Pan Jan rozpoczął 2 marca 2022 roku działalność gospodarczą w mieszkaniu, które odziedziczył w spadku. Mieszkanie dotychczas służyło celom mieszkalnym, jednakże doszło do zmiany jego przeznaczenia. W takim przypadku pan Jan do 16 marca 2022 roku musi zgłosić te zmiany do właściwego urzędu gminy.

Spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie, a także jednostki organizacyjne co roku mają obowiązek złożenia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości. Jednak w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli nabycia nieruchomości podlegającej opodatkowaniu również muszą złożyć deklarację.

W przypadku osób fizycznych organ wydaje decyzję o wysokości podatku na dany rok.

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości ma obowiązek opłacić podatek od nieruchomości. Płatność podatku odbywa się w 4 ratach, których terminy płatności przypadają na 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

Zaskarżenie decyzji o wymiarze podatku

Podatnik, który nie zgadza się z ustalonym wymiarem podatku, może zaskarżyć wydaną w tej sprawie decyzję.

Organem odwoławczym od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta w sprawie podatku od nieruchomości jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni, licząc od doręczenia decyzji.

Odwołanie można przygotować samodzielnie. Najważniejsze elementy odwołania to:

 1. oznaczenie strony;
 2. oznaczenie organu, do którego odwołanie jest skierowane;
 3. imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników;
 4. adresy stron; 
 5. oznaczenie rodzaju pisma – odwołanie;
 6. zarzuty;
 7. wnioski, czyli czego odwołujący się domaga;
 8. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 9. wymienienie załączników.

Odwołanie można złożyć osobiście w organie lub wysłać pocztą.

Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie, o ile zostanie złożone w terminie. Gdy uzna, że odwołanie nie jest zasadne i utrzyma decyzję podatkową wójta, burmistrza czy prezydenta, wówczas odwołujący się podatnik może odwołać się do sądu.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sądem właściwym do rozpoznania skargi na orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego w pierwszej instancji będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). 

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy złożyć w terminie 30 dni od doręczenia decyzji samorządowego kolegium odwoławczego za jego pośrednictwem.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinna zawierać poniższe elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana;
 • dane stron i przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników;
 • wskazanie decyzji, której dotyczy skarga; 
 • wskazanie organu, którego działania skarga dotyczy;
 • określenie zarzutów; 
 • wnioski, czyli czego strona się domaga;
 • podpis strony wnoszącej skargę;
 • załączniki.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można sporządzić samodzielnie, nie jest tutaj wymagana konieczność reprezentowania przez adwokata czy radcę prawnego.

Od skargi trzeba uiścić wpis sądowy, który przy podatkach, jest uzależniony od kwoty spornej. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

 • do 10 000 zł – 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
 • ponad 10 000 zł do 50 000 zł – 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
 • ponad 50 000 zł do 100 000 zł – 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1500 zł;
 • ponad 100 000 zł – 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Skarżący może jednak wystąpić o zwolnienie go z tych kosztów, a nawet o ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu.

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy wnieść w terminie 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Podatnik, którego nie stać na ich ustanowienie, może prosić o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego powinna zawierać elementy pisma procesowego, tj. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników, a ponadto spełniać następujące wymogi szczególne:

 • oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części;
 • przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie;
 • wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia bądź zmiany;
 • wniosek o rozpoznanie na rozprawie lub oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.