Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych?

Zgodnie z przepisami każdy pojazd powinien posiadać tablice rejestracyjne. Wymiana tablic rejestracyjnych jest konieczna nie tylko w przypadku zakupu samochodu. W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Obowiązek posiadania tablicy rejestracyjnej

Przepisu ustawy – Prawo o ruchu drogowym wskazują następujące kryteria dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego:

 • spełnianie norm specyfikacji technicznej określonej w przepisach prawa,
 • zarejestrowanie pojazdu,
 • posiadanie tablicy rejestracyjnej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu umieszcza na nim tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu.

Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej – po lewej stronie pojazdu. Przepisy mogą przewidywać również inne szczególne wymagania co do tablic rejestracyjnych.

Rejestracja pojazdu a tablice rejestracyjne

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pozwalały zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, o ile nabyty pojazd wcześniej był zarejestrowany w tym samym powiecie.

Jeżeli sprzedający i kupujący mieszkają w innym powiecie, nabywca musiał przerejestrować nabyty pojazd, co wymaga czasu i związane jest z dodatkowym kosztem.

Przy nabyciu samochodu osobowego dodatkowe koszty związane z wymianą tablic wynosiły 99,50 zł, z czego opłata za same tablice to kwota 80 zł.

Przykład 1.

Pan Adam zamieszkały we Wrocławiu kupił od pana Jana (również mieszkającego we Wrocławiu) samochód marki Opel. Ze względu na to, że kupujący i sprzedający zamieszkują na terenie tego samego powiatu, pan Adam musi przerejestrować samochód, ale może zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne. 

Przykład 2.

Pan Adam zamieszkały w Warszawie kupił samochód marki Fiat od pana Jana zamieszkałego w Krakowie. Ze względu na to, że kupujący i sprzedający zamieszkują na terenie innych powiatów, pan Adam musi przerejestrować samochód i wymienić tablice rejestracyjne, co wiązać będzie się z dodatkowym kosztem. 

Dokonując rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Polski, należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z następującymi załącznikami:

 • dowodem własności pojazdu, którym może być każdy dokument potwierdzający fakt nabycia prawa własności pojazdu, najczęściej będzie nim umowa kupna – sprzedaży samochodu; 
 • dotychczasowym dowodem rejestracyjnym pojazdu;
 • kartą pojazdu, jeśli była wydana;
 • dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi;
 • dodatkową tablicą rejestracyjną, jeżeli była wydana;
 • dowodem osobistym właściciela; 
 • wydrukiem KRS w przypadku spółek, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • ewentualnym pełnomocnictwem do załatwienia sprawy.

Koszt rejestracji:

 • pojazdu, jeśli zostają dotychczasowe tablice rejestracyjne, wynosi 81,50 zł. 
 • motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego wynosi 121,50 zł. 
 • samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu, ciągnika samochodowego zarejestrowanego w innym starostwie, wynosi 180,50 zł.

Dokonując rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w Polsce, należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z następującymi załącznikami: 

 • dokumentem własności pojazdu;
 • dowodem rejestracyjnym pojazdu;
 • zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym;
 • dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentem potwierdzającym brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczeniem stwierdzającym zwolnienie od akcyzy;
 • dowodem odprawy celnej w przypadku pojazdów sprowadzonych spoza terytorium Unii Europejskiej;
 • tablicami rejestracyjnymi lub oświadczeniem właściciela pojazdu o ich braku;
 • oświadczeniem o dacie sprowadzenia pojazdu z zagranicy w przypadku pojazdów zakupionych od osoby lub firmy, która sprowadziła pojazd na teren Polski;
 • dowodem osobistym właściciela;
 • wydrukiem KRS w przypadku spółek, wpisem do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Ponadto w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium Polski przed 1 stycznia 2016 roku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty recyklingowej, jeżeli jest wymagana.

Wymiana tablic rejestracyjnych

Od 31 stycznia 2022 roku wprowadzone zostają dla właścicieli pojazdów zmiany, zgodnie z którymi będzie możliwe zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, co ma na celu likwidację barier administracyjnych, które utrudniały życie obywatelom.

Zgodnie z nowymi przepisami rejestracji pojazdu dokonywać będzie tak jak dotychczas starosta właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę, lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu na jego wniosek, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne. 

Przy czym składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych, po spełnieniu następujących przesłanek:

 • jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pojazd posiada tablice rejestracyjne zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • tablice utrzymane w należytym stanie, 
 • tablice są czytelne.
W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wyda decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokona legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Przykład 3.

Pan Adam zamieszkały we Wrocławiu kupił 5 lutego 2022 roku samochód marki Opel od pana Jana –- również zamieszkałego we Wrocławiu. Ze względu na to, że kupujący i sprzedający zamieszkują na terenie tego samego powiatu, pan Adam musi przerejestrować samochód, ale może zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne.  

Przykład 4.

Adam Kowalski zamieszkały w Warszawie kupił w dniu 3 lutego 2022 r. od Jana Nowaka zamieszkałego w Krakowie samochód marki Fiat . Ze względu na to, że kupujący i sprzedający zamieszkują na terenie innych powiatów. Adam Kowalski musi przerejestrować samochód, ale może zawnioskować o pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. 

Wymiana tablic rejestracyjnych będzie wymagana w następujących przypadkach:

 • jeżeli tablice rejestracyjne nie są zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • jeżeli tablice rejestracyjne nie są utrzymane w należytym stanie,
 • jeżeli tablice rejestracyjne nie są czytelne.

Przykład 5.

Pan Adam zamieszkały w Warszawie kupił 3 lutego 2022 roku samochód marki Fiat od pana Jana zamieszkałego w Krakowie. Ze względu na to, że kupujący i sprzedający zamieszkują na terenie innych powiatów, pan Adam musi przerejestrować samochód, ale może zawnioskować o pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych i numeru rejestracyjnego. Jednak w czasie wizyty w Wydziale Komunikacji okazało się, że tablice rejestracyjne zakupionego przez pana Adama pojazdu są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, bo są to stare czarne tablice z białym numerem rejestracyjnym. Dlatego też odmówiono mu zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego i dotychczasowych tablic.

Przykład 6.

Pan Adam zamieszkały w Warszawie kupił 3 lutego 2022 roku samochód marki Fiat od pana Jana zamieszkałego w Krakowie. Ze względu na to, że kupujący i sprzedający zamieszkują na terenie innych powiatów, pan Adam musi przerejestrować samochód, ale może zawnioskować o pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych i numeru rejestracyjnego. Jednak w czasie wizyty w Wydziale Komunikacji okazało się, że tablice rejestracyjne zakupionego przez pana Adama pojazdu są nieczytelne, bo numery rejestracyjne częściowo się starły. Dlatego też odmówiono mu zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego i dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Wspomnieć należy, że w ostatnim czasie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych skierowało wniosek o wprowadzenie nowego wzoru tablic rejestracyjnych.

Czy czekają nas zmiany wzoru tablic rejestracyjnych?

Według informacji, jakie pojawiają się na ten temat do Ministerstwa Infrastruktury, wpłynął wniosek, ale też poselska interpelacja w tej sprawie. 

Jeśli doszłoby do uwzględnienia wniosku o wprowadzenie nowego wzoru tablic rejestracyjnych, oznaczałoby to dla wszystkich polskich kierowców wymianę tablic rejestracyjnych w pojazdach.

Co istotne, wraz z wprowadzeniem nowego wzoru tablic rejestracyjnych konieczna byłaby  ich wymiana, mimo nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą od 31 stycznia 2022 roku właściciele aut będą mogli zachować dotychczasowe numery rejestracyjne swoich pojazdów i dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Stowarzyszenia Producentów Tablic Rejestracyjnych swój wniosek o wprowadzenie nowego wzoru tablic rejestracyjnych argumentuje tym, że miałyby być one trwalsze i bardziej czytelne. 

Producenci tablic rejestracyjnych sugerują zmianę obowiązującego dotychczas wzoru tablic rejestracyjnych, powołując się na to, że aktualnie bardzo łatwo można fałszować tablice. Jako przykład podają cyfrę 8, którą według ich wiedzy można bardzo łatwo przerobić na 3, a to z kolei zmienia już numer rejestracyjny pojazdu.

Drugim argumentem wskazywanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych jest problem z odczytywaniem niektórych znaków znajdujących się na tablicach, co ma przemawiać za potrzebą rozważenia zmiany obowiązującego wzoru tablic rejestracyjnych. Jako przykład wskazywane jest to, że podobno systemy automatyczne stosowane przede wszystkim w systemie poboru opłat drogowych, jak również w fotoradarach, mają problem z odróżnieniem litery O od cyfry 0.

Podsumowując, na ten moment wymiana tablic rejestracyjnych jest wymagana w przypadku, gdy kupujący zamieszkuje na terenie innego powiatu niż sprzedający pojazd, ale to ulegnie zmianie 31 stycznia 2022 roku. Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu i tablic rejestracyjnych pod warunkiem złożenia takiego wniosku i spełnienia ustawowych przesłanek przy przerejestrowaniu pojazdu na nowego właściciela. Przy czym, jeśli dojdzie do wprowadzenia nowego wzoru tablic rejestracyjnych, konieczne będzie ich wymienienie przy zakupie pojazdu.