Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Prace interwencyjne - jakie są zarobki?

W poszukiwaniu pracy, bardzo często w pierwszej kolejności zgłaszamy się o pomoc do Urzędów Pracy. Mają one nie tylko wiele ofert pracy, ale także wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którym proponują rozwiązania dofinansowania stanowiska pracy. Jako że zatrudnienie pracownika wiążę się z poniesieniem kosztów, Urzędy Pracy proponują dofinansowanie w formie prac interwencyjnych. Czym są prace interwencyjne oraz jakie są zarobki? Dowiesz się z naszego artykułu.

Prace interwencyjne - czym są?

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez zakład pracy z dofinansowaniem dla pracodawcy przez urząd pracy. Refundacja ta obejmuje część wynagrodzenia osoby bezrobotnej, nagrody oraz składki społeczne. Celem takiego dofinansowania jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Aby otrzymać takie wsparcie, przedsiębiorca musi zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym złoży wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych. 

Dla kogo przeznaczone są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne są dedykowane dla każdej osoby bezrobotnej, która zarejestrowana jest w powiatowym urzędzie pracy. Okazuje się, że jeśli bezrobotny uzyska skierowanie na prace interwencyjne i odrzuci propozycję, może stracić status osoby bezrobotnej. 

Aby zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, trzeba spełniać wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba bezrobotna może korzystać z ofert pracy, pomocy w znalezieniu pracy, ale także uczestniczyć w szkoleniach. Może także pobierać zasiłek oraz jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, dzięki temu może korzystać z pomocy medycznej poprzez refundację Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jakie są zarobki i jak długo trwają prace interwencyjne?

Zarobki uzyskane na umowie z prac interwencyjnych są zależne przede wszystkim od pracodawcy, który otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wypłatę wynagrodzenia, nagrody i składki uiszczone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prace interwencyjne najczęściej trwają od 6 do 24 miesięcy, choć maksymalnie mogą wynosić 4 lata. Umowa zawarta z pracodawcą to umowa o pracę, a wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w danym roku. 

Wysokość refundacji dla pracodawcy wynosi:

  • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, gdy bezrobotny nie spełnia warunków do uzyskania świadczenia przedemerytalnego;
  • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, gdy bezrobotny spełnia warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Jakie obowiązki wynikają z prac interwencyjnych? 

Kiedy pracodawca uzyska zgodę i decyzję na zorganizowanie zatrudnienia na podstawie prac interwencyjnych, musi zawrzeć umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, w którym ma obowiązek wskazać liczbę zatrudnionych osób bezrobotnych, czas trwania prac interwencyjnych i wysokość refundacji. Prace interwencyjne to zwykła umowa o pracę, która rodzi takie same obowiązki dla pracownika, jak dla innych zatrudnionych. Oznacza to, że ma prawo do urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia chorobowego. Umowa może zostać rozwiązana z winy pracownika (ciężkie naruszenie) lub za wypowiedzeniem pracownika, a wtedy na jego miejsce kierowana jest inna osoba bezrobotna.