Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Skarga na czynności komornika w praktyce

Komornik sądowy, wszczynając postępowanie egzekucyjne i dokonując zajęcia (np. zajęcia wynagrodzenia czy zajęcia rachunku bankowego), działa na podstawie tytułu wykonawczego dostarczonego mu przez wierzyciela. Może się zdarzyć, że komornik popełni błąd i na przykład dokona zajęcia, pomimo spłaty długu przez wierzyciela. Prawo nie pozostawia stron postępowania egzekucyjnego bez należytego remedium – każda strona lub inna osoba, której prawa zostały postępowaniem komornika naruszone, ma prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika?

Pobierz darmowy wzór skargi na czynności komornika oraz wniosku o zawieszenie egzekucji w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o zawieszenie egzekucji.pdf druk do ręcznego wypełnienia
pdf
Skarga na czynności komornika.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o zawieszenie egzekucji.docx druk do ręcznego wypełnienia
docx
Skarga na czynności komornika.docx druk do ręcznego wypełnienia

Skargę może wnieść też wierzyciel

Skarga na czynności komornika jest podstawowym środkiem przysługującym osobom poszkodowanym niewłaściwym działaniem komornika sądowego.

Skarga na czynności komornika przysługuje nie tylko dłużnikom – skargę może złożyć również wierzyciel oraz każda inna osoba, której prawa zostały naruszone działaniem komornika.
Prawo do skargi przysługuje wszystkim osobom poszkodowanym – nie tylko dłużnikom, lecz również wierzycielom (na przykład w sytuacji, w której komornik niewłaściwie dokonał zajęcia danego składnika majątkowego dłużnika, co w rezultacie uniemożliwiło wierzycielowi odzyskanie długu), a nawet osobom trzecim, o ile ich prawa zostały w toku postępowania naruszone.
Art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego„Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika”.
Uchybienia komornika sądowego mogą polegać zarówno na działaniu (np. niewłaściwym zajęciu), jak i na zaniechaniu (np. wspomnianym powyżej niedokonaniu zajęcia) – z tego powodu środek w postaci skargi na czynności komornika sądowego znajduje szerokie zastosowanie w praktyce.

Skarga na czynności komornika - jak wnieść?

Sporządzenie skargi wymaga dokładnego przeanalizowania, jakie czynności zostały przez komornika podjęte w sprawie i jakie czynności skarżący uważa za nieprawidłowe. Co oczywiste, twierdzenia skarżącego powinny zostać poparte dowodami, na przykład w postaci dokumentów (np. wydruków z rachunku bankowego, korespondencji prowadzonej z wierzycielem, potwierdzeń przelewów, potwierdzeń wpłat w urzędzie pocztowym itp.).

Skarga na czynności komornika sądowego powinna zostać wniesiona w formie pisemnej. Skarżący może sporządzić skargę osobiście albo skorzystać ze wzoru skargi dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Skarga powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Skarżący może skorzystać z formularza skargi, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Komornik sądowy przy pierwszej czynności egzekucyjnej ma obowiązek doręczenia dłużnikowi formularza skargi. Wzór skargi na czynności komornika znajduje się również poniżej.

Skarga podlega opłacie sądowej, która obecnie wynosi 50 zł.

Skarga musi zostać wniesiona w terminie siedmiu dni liczonych od dnia dokonania czynności albo od dnia, w którym strona została zawiadomiona o dokonaniu tej czynności.

Przykład 1.

Przeciwko Janowi Kowalskiemu toczy się postępowania egzekucyjne. Jan Kowalski nie wiedział o tym postępowaniu, nie wiedział również o żadnych czynnościach podejmowanych przez komornika sądowego. Postępowanie zostało wszczęte 3 listopada 2021 roku. Komornik uzyskał informację o posiadanych przez Jana rachunkach bankowych 1 grudnia 2021 roku i przesłał do banku dokumenty dotyczące zajęcia rachunku. 15 grudnia 2021 roku bank dokonał zajęcia. Następnego dnia, tj. 16 grudnia 2021 roku, Jan Kowalski logując się do systemu bankowości internetowej powziął informację o dokonanym zajęciu. Termin do wniesienia skargi będzie zatem liczony od 16 grudnia.

Skarga musi zostać skierowana do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. Informację o właściwym sądzie skarżący znajdzie w danych komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Co istotne, skarga musi zostać wniesiona za pośrednictwem komornika prowadzącego postępowanie.

W treści skargi dłużnik powinien wskazać, jaką czynność komornika skarży oraz określić, czego się domaga (tj. czy domaga się jej zmiany, uchylenia, czy dokonania innej czynności). Skarga powinna również zawierać uzasadnienie.
Po otrzymaniu skargi komornik może ją uwzględnić w całości albo przekazać ją wraz z aktami sprawy do sądu celem rozpoznania sprawy. Komornik może uwzględnić skargę tylko w całości – jeżeli chciałby zgodzić się z zarzutami skarżącego tylko w części, musi przekazać sprawę do sądu rejonowego.

Sąd rejonowy powinien rozpoznać skargę w terminie jednego tygodnia, liczonego od daty jej wpływu do sądu.