Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ubezpieczenie wypadkowe - wysokość składki w 2017 r.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest w zależności od podlegania wpisowi do rejestru REGON oraz ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

Płatnicy składek muszą opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości:

  • płatnicy nie podlegający wpisowi do rejestru REGON - składka wypadkowa w wysokości 1,80%

  • płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego:

    • nie więcej niż 9 osób - składka wypadkowa w wysokości połowy składki maksymalnej - 1,80%

    • co najmniej 10 osób,  którzy przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy poprzednie lata - wysokość składki wypadkowej ustalona przez ZUS,

    • co najmniej 10 osób, którzy nie przekazali do ZUS informacji ZUS IWA za trzy poprzednie lata - składka wypadkowa ustalona samodzielnie w zależności od grupy działalności.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od grupy działalności w 2017 roku:

Lp.

Grupa działalności

Kod PKD*

Kategoria ryzyka

Stopa procentowa składki wypadkowej

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A - 01

9

2,53 %

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A - 02

11

3,06 %

3

Rybactwo

A - 03

7

2,00 %

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B - 05

12

3,33 %

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B - 06

13

3,60 %

6

Górnictwo rud metali

B - 07

12

3,33 %

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B - 08

8

2,26 %

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B - 09

9

2,53 %

9

Produkcja artykułów spożywczych

C - 10

6

1,73 %

10

Produkcja napojów

C - 11

6

1,73 %

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C - 12

4

1,20 %

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C - 13

5

1,47 %

13

Produkcja odzieży

C - 14

3

0,93 %

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C - 15

3

0,93 %

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania

C - 16

8

2,26 %

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C - 17

6

1,73 %

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C - 18

4

1,20 %

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C - 19

6

1,73 %

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C - 20

6

1,73 %

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C - 21

4

1,20 %

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C - 22

6

1,73 %

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C - 23

8

2,26 %

23

Produkcja metali

C - 24

10

2,80 %

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C - 25

7

2,00 %

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C - 26

4

1,20 %

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C - 27

5

1,47 %

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C - 28

7

2,00 %

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C - 29

6

1,73 %

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C - 30

7

2,00 %

30

Produkcja mebli

C - 31

6

1,73 %

31

Pozostała produkcja wyrobów

C - 32

4

1,20 %

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C - 33

6

1,73 %

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D - 35

5

1,47 %

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E - 36

5

1,47 %

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E - 37

6

1,73 %

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E - 38

7

2,00 %

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E - 39

4

1,20 %

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F - 41

5

1,47 %

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F - 42

7

2,00 %

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F - 43

5

1,47 %

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G - 45

3

0,93 %

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G - 46

3

0,93 %

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G - 47

3

0,93 %

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H - 49

4

1,20 %

45

Transport wodny

H - 50

6

1,73 %

46

Transport lotniczy

H - 51

3

0,93 %

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H - 52

5

1,47 %

48

Działalność pocztowa i kurierska

H - 53

5

1,47 %

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67 %

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67 %

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67 %

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

3

0,93 %

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67 %

54

Wynajem i dzierżawa

N - 77

4

1,20 %

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N - 78

5

1,47 %

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N - 79

1

0,40 %

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N - 80

3

0,93 %

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N - 81

4

1,20 %

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N - 82

2

0,67 %

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O, U

3

0,93 %

61

Edukacja

P

3

0,93 %

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20 %

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93 %

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S, T

3

0,93 %

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).