Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ubezpieczenie wypadkowe NW na czas nieodpłatnych praktyk studenckich - czy jest obowiązkowe?

Praktyka studencka jest nieodzownym elementem kształcenia zawodowego. Komu przysługuje ubezpieczenie wypadkowe NW na czas nieodpłatnych praktyk studenckich? Wyjaśnienie w artykule.

Charakter praktyk studenckich

Jeśli program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych, to ich odbycie jest obowiązkiem studenta. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „Student jest obowiązany w szczególności do:

 1. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów;
 2. składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymagań przewidzianych w programie studiów.”

Praktyki są wliczane do wymiaru godzin danego programu studiów. Umożliwiają one studentom zdobycie kierunkowego doświadczenia zawodowego, przygotowują do pracy w wyuczonym zawodzie. Ich celem jest zwiększenie szans studenta na zatrudnienie w danej branży. Podczas praktyk student uczy się, jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce oraz zaznajamia się z warunkami funkcjonowania konkretnego zakładu pracy.

Praktyki mogą mieć charakter odpłatny lub bezpłatny. Co prawda jednym z obligatoryjnych elementów stosunku pracy jest jego odpłatność i co do zasady praca nie może być świadczona bezpłatnie, jednak w przypadku praktyk studenckich nie mamy do czynienia z nawiązaniem stosunku pracy. Praktyki te realizowane są na podstawie porozumienia (umowy) pomiędzy uczelnią a zakładem pracy.

Ustawa wypadkowa

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwana ustawą wypadkową, reguluje problematykę ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na podstawie powyższego przepisu warunkami uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy są: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek zdarzenia z pracą.

Ubezpieczenie wypadkowe NW na czas nieodpłatnych praktyk studenckich – komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą wypadkową prawo do ubezpieczenia przysługuje również, jeżeli wypadek miał miejsce w czasie:

 1. odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot,
 2. studiów podyplomowych (na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

– pod warunkiem pobierania w tym okresie stypendium.

Definicja stypendium została określona w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i oznacza „kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Staż definiowany jest natomiast jako nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”.

W odniesieniu do przywołanych przepisów należy stwierdzić, że uprawnienie do uzyskania świadczeń powypadkowych przysługuje bez wątpienia osobie pobierającej stypendium, skierowanej przez urząd pracy na staż absolwencki. W odniesieniu do praktyk studenckich – ubezpieczenie wypadkowe NW na czas nieodpłatnych praktyk studenckich nie zostało odgórnie zapewnione wszystkim studentom. Uprawnienie to przysługuje studentowi (pobierającemu stypendium), którego uczelnia skierowała do odbycia praktyki.

Ubezpieczenie wypadkowe NW na czas nieodpłatnych praktyk studenckich a brak skierowania

Praktyka studencka odbywana jest na podstawie skierowania z uczelni. Jeżeli student chce odbyć praktykę nieodpłatną bez przywołanego skierowania, to wówczas powinien indywidualnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. W takiej sytuacji nie posiada on bowiem prawa do świadczeń regulowanych na gruncie ustawy wypadkowej.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW?

Zgodnie z powyższym student odbywający praktyki nie jest objęty ubezpieczeniem NW. Jednakże powinien się zastanowić, czy nie warto wykupić takiej polisy. Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, którego nie można przewidzieć, i dobrze jest się zabezpieczyć przed taką sytuacją. Posiadając wspomniane ubezpieczenie, student może otrzymać środki na zakup leków czy ewentualne leczenie.

Co ważne, uczelnie często oferują studentom możliwość przystąpienia do takiego ubezpieczenia. Polisę można wykupić za pośrednictwem uczelni przez cały czas trwania roku akademickiego, ale też indywidualnie. Należy zauważyć, że zwykle szkoła ma podpisaną odpowiednią umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Student zatem nie może ustalić osobistych warunków ubezpieczenia. Jeśli chce dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb, to powinien samodzielnie przejrzeć oferty ubezpieczycieli i wybrać odpowiednią dla siebie.

Ile kosztuje ubezpieczenie wypadkowe NW na czas nieodpłatnych praktyk studenckich?

Koszty polisy dla studenckiej zwykle są niewielkie. Roczna składka w wariancie podstawowym wynosi około 55 zł przy sumie ubezpieczenia około 24 000 zł. Po rozłożeniu tej kwoty na 12 miesięcy koszt jest faktycznie minimalny, a tego typu pomoc w usuwaniu skutków zdarzenia może się okazać bezcenna.

Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia NW studenta

Przy wykupie ubezpieczenia dla studenta zakres ochrony zależny jest w głównej mierze od wybranego wariantu cenowego ubezpieczenia. Im wyższa składka, tym wyższe świadczenia w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakresem ochrony objęte są zdarzenia, które wiążą się z życiem i zdrowiem ubezpieczonego studenta, takie jak:

 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • uraz spowodowany przez nieszczęśliwy wypadek (złamanie, skręcenia, wstrząs mózgu, utrata zębów itp.);
 • pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku;
 • pobyt w szpitalu z powodu poważnego zachorowania;
 • pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • ukąszenie.

Podsumowując, student odbywający praktyki nie jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym automatycznie z uczelni. Osoba taka powinna zadbać indywidualnie o posiadanie polisy na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia. Dzięki temu nie będzie musiała martwić się o to, kto poniesie koszty leczenia. Składka jest niewysoka i warto ją opłacić celem zabezpieczenia swojego życia i zdrowia.