Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Staż absolwencki z urzędu pracy – korzyści dla stażysty i pracodawcy

Czy wiesz czym jest staż absolwencki? Być może jesteś absolwentem i marzy ci się możliwość zdobycia pierwszego, zawodowego doświadczenie, lecz nie wiesz, co powinieneś zrobić, żeby móc je uzyskać? Znalezienie pierwszej pracy to nie lada wyzwanie dla młodego człowieka, który właśnie ukończył studia. Pracodawcy często mają wysokie oczekiwania co do pracowników. Chcą, by najlepiej posiadali oni kilkuletnie doświadczenie w danej branży. Chociaż nie zawsze wszyscy stawiają na staż pracy, niektóre firmy chcą wspierać młodych ludzi w ich rozwoju i oferują im pracę w zamian za zapał, zaangażowanie i chęci. Cenniejsze od doświadczenia są dla nich cechy osobowości kandydata oraz to, czy ma w sobie entuzjazm, czy odnajduje pasję w tym, co robi. Niezależnie od typu pracodawcy, odbycie stażu absolwenckiego przynosi wiele korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Jakie są to korzyści? Dowiesz się, czytając artykuł! 

Czy każdy może odbyć staż absolwencki z urzędu?

Staż absolwencki z urzędu jest zarezerwowany tylko dla absolwentów. Kim jest zatem absolwent w świetle polskiego prawa? Zgodnie z art. 2.1 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. nr 1, poz. 1 z późn. zm.) jest to osoba, która ma status osoby bezrobotnej do 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły lub nauki, co jest udokumentowane na dyplomie, świadectwie lub zaświadczeniu. Ponadto jako warunek konieczny brany jest pod uwagę wiek, ponieważ udział w programie stażowym wziąć mogą osoby bezrobotne do 25. roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie od upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej nie ukończyły 27 lat. Rozpocząć staż mogą jedynie osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego. Może on trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Jak dostać się na staż absolwencki z urzędu pracy?

By móc skorzystać z takiego rodzaju stażu, musisz otrzymać skierowanie w powiatowym urzędzie pracy. Jeśli chcesz, możesz spróbować wyszukać na własną rękę pracodawcę, który chciałby nawiązać z tobą współpracę i udostępnić ci miejsce na stażu u siebie w firmie. W zależności od środków finansowych urząd zdecyduje o możliwości organizacji miejsca stażowego. Jeśli jako osoba bezrobotna otrzymasz ofertę stażu z urzędu lub w trakcie jego trwania zrezygnujesz, łączy się to ze stratą statusu osoby bezrobotnej.

Ile wynosi stypendium w okresie odbywania stażu z urzędu pracy?

Od 1 września 2020 roku obowiązuje wysokość stypendium podana w poniższej tabeli:

Stypendium brutto

1440,00 zł 

– zaliczka na podatek dochodowy

– składka na ubezpieczenie zdrowotne

129,60 zł

Stypendium netto

1310,40 zł

Korzyści z odbycia stażu absolwenckiego – dla stażysty

Zastanawiając się nad tym, czy warto zdecydować się na staż absolwencki, warto bliżej przyjrzeć się korzyściom. Oto one:

  • możliwość zdobycia doświadczenia
  • zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z kierunkiem studiów, które ukończyliśmy
  • nawiązanie nowych znajomości, tj. poznanie osób o podobnych preferencjach zawodowych do naszych, wspólne tematy do rozmów
  • okazja na zatrudnienie – w przypadku gdy pracodawca będzie zadowolony z wykonywanej przez stażystę pracy oraz będzie miał możliwość stworzenia stanowiska pracy
  • okazja na zaistnienie w danej branży – być może pracodawca poleci nas jakiemuś znajomemu z branży, który właśnie poszukuje pracownika

Korzyści z odbycia stażu z urzędu pracy – dla pracodawcy i dla stażysty

Korzyścią jest możliwość skorzystania z bonu stażowego. To gwarancja dla stażysty na skierowanie na 6 miesięczny staż absolwencki do pracodawcy, którego wskazała osoba bezrobotna, jeżeli dany pracodawca zobowiąże się do tego, by po ukończeniu stażu zatrudnić tę osobę na okres 6 miesięcy. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla stażysty. Dodatkowo starosta wspiera go w pokryciu kosztów dojazdu do pracodawcy, wypłaca stypendium oraz pokrywa koszty badań lekarskich do kwoty 600 zł. Osoba bezrobotna ma prawo do stypendium, które wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Jaką korzyść z tego ma pracodawca? Jeśli zatrudni bezrobotnego zgodnie ze swoją deklaracją na okres 6 miesięcy, zostanie mu wypłacona premia 1500 zł przez starostę.

Praktyka absolwencka – cechy

a) Jaki jest jej cel?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich ma ona na celu umożliwić i ułatwić absolwentom możliwość zdobycia doświadczenia i pozyskania praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy. 

b) Kto może być praktykantem?

By w świetle prawa móc być praktykantem, trzeba mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz w dniu rozpoczęcia nie można mieć ukończonych 30 lat.

c) Czy praktyki absolwenckie są płatne czy nieodpłatne?

Mogą być zarówno płatne, jak i nieodpłatne. W przypadku gdy jest to forma płatna, należy pamiętać, że „wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314).

d) Czy sporządzana jest umowa o praktykę absolwencką?

Tak, sporządzana jest pisemna umowa. Jest ona zawarta pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym daną osobę na praktykę.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.

e) Jak wygląda rozwiązanie umowy?

W tym przypadku istotne znaczenie ma to, czy praktyka jest płatna, czy bezpłatna.

Gdy umowa jest bezpłatna, można rozwiązać ją na piśmie w każdym momencie. Natomiast jeżeli jest odpłatna, należy zachować 7 dni wypowiedzenia.

f) Czy praktykant może poprosić o zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk?

Jeżeli praktykant sporządzi wniosek z prośbą o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk, może je otrzymać. Podmiot, u którego były one realizowane, ma obowiązek pisemnie zaświadczyć o tym, jakiego rodzaju pracę wykonywał praktykant oraz  jakie nabył umiejętności.

Jak wynika z powyższego artykułu, absolwent ma parę alternatyw, w jaki sposób może zdobyć doświadczenie zawodowe. Może spróbować dostać się na staż absolwencki z urzędu pracy lub podjąć praktykę absolwencką – w obydwu przypadkach musi jednak spełniać kryteria, o których wspominaliśmy w artykule.