Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak dostać się do wojska?

Motywacje do służenia w wojsku są różne. Niektórzy czują takie powołanie ze względu na swój patriotyzm, inni dobrze czują się w służbie innym ludziom. Nie da się również ukryć, że wiele osób przyciągają pensje wojskowych oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania czy na przykład wojskowe mieszkania. Bez względu na motywacje, pojawia się wielu chętnych. Zastanawiasz się, jak dostać się do wojska? W niniejszym artykule podpowiadamy, jakie wymagania musisz spełnić i co zrobić, by zostać żołnierzem!

Jak dostać się do wojska?

Jeszcze kilka lat temu mężczyźni byli powoływani do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Dzisiaj już jej nie ma, w związku z tym jeśli ktoś chce dostać się do wojska, nierzadko nie wie, co powinien zrobić. Jak można się domyślić, pomocna w tym przypadku jest Wojskowa Komenda Uzupełnień, czyli WKU. To tam możemy poznać wszystkie informacje na temat tego, jak dostać się do wojska, jak wygląda rekrutacja, jakie dokumenty musi posiadać kandydat itp. To rzetelne źródło informacji i dzięki temu z pewnością proces ten przebiegnie sprawniej i być może szybciej.

Wymagania do służby kandydackiej

Zanim przejdzie się do kwestii związanych z wymaganiami jakie musi spełnić kandydat, planujący zostać żołnierzem zawodowym warto określić, czym jest służba kandydacka. Służbę kandydacką pełnią kandydaci na żołnierzy zawodowych, polega ona na kształceniu się kandydatów:

 • na uczelni wojskowej,
 • w szkole podoficerskiej,
 • w ramach szkolenia w ośrodku szkolenia

oraz na wykonywaniu zadań służbowych zlecanych przez przełożonych.

Oczywiście w przypadku służby wojskowej nie wszyscy kandydaci są brani pod uwagę, ponieważ trzeba spełniać szereg określonych wymagań.

Kandydatem na żołnierza zawodowego może być osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • ukończyła 18. rok życia,
 • przedłoży zaświadczenie o niekaralności,
 • ma pełną zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby,
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych,
 • posiada świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej,
 • posiada świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz do służby kandydackiej na uczelni wojskowej,
 • jest cywilnym studentem uczelni wojskowej – w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni,
 • jest cywilnym studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa oraz ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej,
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

Wymagane dokumenty

Oczywiście jeśli chcemy dostać się do wojska, musimy przestawić wymagane dokumenty do WKU. Co należy dostarczyć?

 • wniosek o powołanie do służby kandydackiej,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych) lub odpowiednie świadectwo,
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki na uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa – w określonych przypadkach,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Kandydaci do służby kandydackiej zobowiązani są do zdania egzaminu wstępnego w ramach którego mogą być weryfikowane: sprawność fizyczna kandydata, znajomość języka angielskiego czy wiedza ogólna.

Badania

Kandydaci na stanowisko zawodowego żołnierza muszą również oczywiście przejść badania lekarskie i psychologiczne.

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do pełnienia służby kandydackiej do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych),
 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Żołnierze wyższego stopnia

Koniec służby kandydackiej zwieńczony zdanymi egzaminami skutkuje dla absolwenta promocją na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i powołaniem do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.

Służba w wojsku daje poczucie stabilnego zatrudnienia. Osoby, które rozpoczną swoją karierę zawodową w tym kierunku, mogą zdobywać kolejne wojskowe awanse. Warto wiedzieć, że nie jest to proste i wymaga poświęcenia oraz stałej nauki. Bardzo przydatna i potrzebna jest na przykład nauka języków obcych bądź dokształcenie w ramach studiów podyplomowych.