Poradnik Pracownika

Umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą a składki ZUS

Mam zawartą umowę uaktywniającą na kwotę 2000 zł brutto. Dodatkowo w tym miesiącu podpisałam z inną firmą umowę zlecenie. Czy z tytułu tej umowy powinnam mieć odprowadzane jakieś składki na ubezpieczenie, skoro mam je odprowadzane z tytułu umowy uaktywniającej?

Grażyna, Szczecin

 

Umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą, która jako niania otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie (2100 zł brutto w 2018 roku), zobowiązuje zleceniodawcę do zgłoszenia tej osoby do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czym jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług podpisana z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi. Do umowy tej stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Opiekę w ramach tej umowy można sprawować nad dzieckiem między 20. tygodniem życia a 3. rokiem życia lub 4. rokiem życia w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

W ramach umowy uaktywniającej niania podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest bezpłatne. Dokładnie tak samo jest z umową zlecenie.

Składki ZUS za nianię są opłacane przez:

  • ZUS - od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • rodzica samotnie wychowującego dziecko lub rodziców - od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zbieg tytułów ubezpieczeń

Jeśli zawarta została umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia dwóch umów cywilnoprawnych, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym powinna zostać obowiązkowo zgłoszona do tych ubezpieczeń w ramach umowy, której wykonywanie rozpoczęła wcześniej.

W ramach umowy cywilnoprawnej rozpoczętej później:

  • jeżeli wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę - osoba ta podlega dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (wówczas składka wypadkowa jest obowiązkowa) oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu;

  • jeżeli wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu  i zdrowotnemu oraz dobrowolnie chorobowemu.

W związku z powyższym, osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia, która jednocześnie wykonuje umowę uaktywniającą i otrzymuje z niej co najmniej minimalne wynagrodzenie, z tytułu umowy zlecenia podpisanej później podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne, z tym że zgłaszając do tych ubezpieczeń, należy również zgłosić tę osobę do ubezpieczenia wypadkowego.