Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS, czyli jak skrócić oczekiwanie na wpis?

Złożenie wniosku o wpis do KRS nie oznacza szybkiego załatwienia sprawy. W zależności od sądu i liczby spraw rozpatrzenie go może zająć kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet rok. Rozwiązaniem może być jednak wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS

Czym jest wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS?

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS jest pismem, które może wpłynąć na znaczące skrócenie czasu oczekiwania, jeśli chodzi o wpis do KRS. Jest ono całkowicie dobrowolne, tj. nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby stosowanie tego rodzaju rozwiązań. Pamiętajmy jednak, że złożenie przedmiotowego wniosku nie jest wiążące dla żadnego sądu – nie musi on więc przyspieszyć rozpoznania danej sprawy.

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS może w niektórych przypadkach znacząco skrócić czas oczekiwania na żądany wpis. Spotykane są sytuacje, w których nawet w ciągu tygodnia od odebrania omawianego wniosku sąd dokonuje żądanego wpisu do KRS, podczas gdy nie był w stanie tego zrobić przez kilka miesięcy od dnia złożenia pierwotnego wniosku o wpis.

Pobierz darmowy wzór wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy wpisu w KRS!

Do pobrania:

docx
Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.docx druk do ręcznego wypełnienia

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS składa się do sądu rejonowego, wydziału gospodarczego KRS, do którego skierowano wniosek o dokonanie wpisu w KRS. W praktyce wpis ten może polegać nie tylko na wpisaniu nowego podmiotu gospodarczego (najczęściej spółki prawa handlowego), ale także i dokonaniu zmian w takim podmiocie (np. zmian wspólników spółki, zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany PKD lub organów spółki).

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS może zostać złożony do właściwego sądu rejonowego zarówno wraz z wnioskiem o wpis w KRS, jak i w późniejszym terminie. Sądy gospodarcze dokonują wpisów w różnych odstępach czasu (najczęściej jednak następuje to od 2 do 6 miesięcy) – w zależności od liczby aktualnych spraw. Dopuszczalne jest więc złożenie wniosku o przyspieszenie zarówno po miesiącu od dnia złożenia wniosku o wpis, jak i po upływie 3 miesięcy od tej daty.

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS nie podlega żadnej opłacie sądowej i może zostać złożony zarówno przez samego wnioskodawcę, jak i każdego uczestnika postępowania. Wnioski tego rodzaju można składać obecnie wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez system S24 albo Portal Rejestrów Sądowych. Składanie wniosków w formie papierowej będzie nieskuteczne, sąd nie przyjmie takiego pisma do rozpoznania. Złożenie wniosku wymaga posiadania aktywnego profilu zaufanego lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek wymaga sporządzenia należytego uzasadnienia, tj. wykazania, dlaczego dana osoba chciałaby uzyskać szybszy wpis do księgi wieczystej. Przykładowo może to być konieczność szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej i wykazanie faktu utraty kontrahentów, jeśli wpis do KRS nie nastąpi jak najszybciej. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedkładania żadnych załączników do omawianego wniosku, niemniej jednak, jeśli takowymi dysponuje i uważa, że przekonają one sąd o konieczności szybszego załatwienia sprawy, to może je do swojego wniosku załączyć. Pamiętajmy, że wszelkie dokumenty załączane do takich wniosków powinny być oryginalne (nie wolno składać zwykłych kopii, ponieważ nie zostaną one uwzględnione przez sąd).

Treść wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy w KRS

Wniosek wymaga wskazania sygnatury akt sprawy, której dotyczy (możemy ją otrzymać, dzwoniąc do sekretariatu właściwego sądu i podając dane wnioskodawcy albo odczytać ją ze złożonego już wniosku o wpis do KRS). Oczywiście gdy wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS jest składany wraz z wnioskiem o wpis do KRS, to podanie sygnatury nie jest obowiązkowe (na dany moment taka sygnatura bowiem jeszcze nie istnieje).

Wnioskodawca musi podać w swoim piśmie także dane sądu, do którego kieruje wniosek, własne dane osobowe i teleadresowe oraz opisać, jakiego dokładnie wniosku dotyczy – do czego odnosi się wnioskowany przez niego wpis do KRS. Pamiętajmy, że omawiany wniosek może złożyć wyłącznie ta osoba, która jest uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, tj. podmiotu, którego dotyczy dana sprawa (np. w przypadku spółki z o.o. będzie to członek zarządu, prokurent albo wyznaczony pełnomocnik). Sąd rozpatruje wnioski o przyspieszenie stosunkowo szybko, maksymalnie w terminie 1 miesiąca, często jednak dużo szybciej. Jeśli przyjmie wniosek, to jednocześnie dokona żądanego wpisu do KRS. Jeżeli jednak wniosek nie zostanie uwzględniony, to na wpis trzeba będzie poczekać. Wnioski o przyspieszenie mogą być składane w nieograniczonej liczbie przez dowolny okres, aż do uzyskania żądanego wpisu w KRS.

Podsumowanie

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS jest pismem, które może skłonić sąd do szybszego rozpoznania danej sprawy. Pismo to nie podlega żadnej opłacie sądowej i nie jest wiążące dla sądu. Jeśli osoba rozpoznająca sprawę uzna, że omawiany wniosek został należycie uzasadniony, dokona szybszego wpisu do KRS, którego domaga się dany podmiot. Jeśli jednak nie zgodzi się z takim wnioskiem, sprawa będzie rozpatrzona w normalnym trybie – wnioskodawcy nie przysługuje wówczas żaden środek zaskarżenia takiej odmowy.