Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Agencja Wywiadu - jakie warunki muszą spełnić kandydaci do służby?

Praca w służbach mundurowych nie należy do najprostszych, szczególnie kiedy są to służby specjalne. Wymaga ona ogromnej odpowiedzialności, zaangażowania i odpowiedniego przygotowania. Nic więc dziwnego, że kandydaci, którzy chcą zostać funkcjonariuszami, muszą sprostać wielu wymaganiom. Agencja Wywiadu stale poszukuje pracowników. Czym się zajmuje? Jakie wymagania należy spełnić, by rozpocząć w niej pracę? Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Czym zajmuje się Agencja Wywiadu?

Dwa hasła, które możemy zauważyć na stronie Agencji Wywiadu, zdecydowanie oddają charakter służby: Służba w cieniu - dla Polski oraz Agencja Wywiadu - więcej niż służba.

Agencja Wywiadu zajmuje się bowiem nowoczesną służbą wywiadowczą. Zawsze w cieniu stara się dbać o to, by służyć jak najlepiej państwu, obywatelom i prawu. Funkcjonariusze chronią bezwzględnie źródła, personel, środki i działania wywiadu.

Agencja ta zajmuje się dostarczaniem najważniejszym organom władz Rzeczypospolitej Polskiej informacji, która ma być wyprzedzająca, wywiadowcza i unikalna.

AW działa w oparciu o akty prawne, między innymi ustawę z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych czy ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zadania Agencji Wywiadu

Zadania Agencji Wywiadu są określone w art. 6 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

art. 6. 1. Do zadań AW należy:

  1. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego;
  2. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej;
  5. rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej;
  6. rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
  7. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
  8. rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym wymierzonym przeciwko obywatelom lub mieniu Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, z wyłączeniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym wymierzonych przeciwko personelowi lub mieniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. prowadzenie wywiadu elektronicznego;
  10. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.
Należy dodać, że wszystkie działania wymienione powyżej, oprócz tych wspomnianych w ust. 3, realizowane są poza granicami kraju, a działalność Agencji Wywiadu, która jest prowadzona na terenie Polski, musi mieć związek z działalnością poza granicami kraju.

Agencja Wywiadu - praca

Jak można wywnioskować, Agencja Wywiadu poszukuje wykwalifikowanych, ściśle określonych pracowników. Kto może nimi zostać?

Osoba starająca się o pracę w Agencji Wywiadu, musi posiadać obywatelstwo polskie, pełnię praw publicznych, co najmniej średnie wykształcenie, określone kwalifikacje zawodowe, przejść komisję lekarską stwierdzającą zdolność fizyczną i psychiczną do służby, rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nieskazitelną postawę obywatelską, moralną i patriotyczną.

Jeśli spełniamy powyższe wymagania, na stronie internetowej Agencji Wywiadu należy wypełnić formularz osobowy.