Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dodatek osłonowy w pytaniach i odpowiedziach

Pogarszająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu cen oraz rosnącej w szybkim tempie inflacji, stanowiła przesłankę przyjęcia pakietu przepisów mających zmniejszyć obciążenia ekonomiczne obywateli (tzw. tarcza antyinflacyjna). Jednym z elementów tej tarczy jest ustawa o dodatku osłonowym. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu? Czym jest dodatek osłonowy? Wyjaśniamy poniżej w artykule.

Dodatek osłonowy – jaki to rodzaj świadczenia?

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Wspomniany dodatek przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot.

Jakie przepisy regulują prawo do dodatku osłonowego?

Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Wymieniona ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym:

  • jednoosobowym – jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • wieloosobowym – jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W jaki sposób ustala się dochód w gospodarstwie domowym?

Jako podstawę przy ubieganiu się o dodatek osłonowy przyjmuje się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, chodzi zatem zasadniczo o dochód netto uzyskany przez daną osobę.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy w standardowym przypadku wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Natomiast w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy ulega podwyższeniu i wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Czy istnieje jakiś urzędowy formularz wniosku o dodatek osłonowy?

Tak, istnieje wzór takiego wniosku – został on określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Formularz ten zawiera także objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tego dokumentu.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o dodatku osłonowym wniosek o wypłatę wspomnianego dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W jaki sposób złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek ten należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Czy urząd przekaże informację o przyznaniu dodatku?

Odpowiedni podmiot ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o przyznaniu dodatku osłonowego. Oznacza to, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – w przypadku gdy wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przyjmując ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Kto przyznaje i wypłaca dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przy czym przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i podlega realizacji przez gminy.

W jakich terminach będą wypłacane dodatki osłonowe?

W przypadku gdy wniosek został złożony do 31 stycznia 2022 roku – dodatek wypłacony będzie w 2 ratach – do 31 marca oraz między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 roku. W razie gdy wniosek złożono po 31 stycznia 2022 roku – dodatek podlega wypłacie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty jest 2 grudnia 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy w pytaniach i odpowiedziach. Podsumowanie

Dodatek osłonowy jest formą wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu i żywności. Postępowanie w zakresie ubiegania się o to świadczenie zostało maksymalnie uproszczone. W celu uzyskania dodatku trzeba złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek osłonowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast wypłata tego świadczenia należy do zadań gminy.