Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Program „Czyste powietrze” – jak skorzystać z dofinansowania?

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji CO2 poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (termomodernizacja). Z programu może skorzystać niemal każdy, oczywiście pod pewnymi warunkami. Jak skorzystać z dofinansowania? Jakie warunki musi spełnić beneficjent? W jakiej wysokości może uzyskać środki beneficjent? Odpowiedź poniżej.

Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy, sposób składania i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Co można uzyskać, korzystając z programu "Czyste powietrze"?

W ramach programu można wykonać między innymi:

 1. demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU;

 2. dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Można również nie wymieniać źródła ciepła, a wnioskować o dotację na wykonanie termomodernizacji, np.:

 1. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 2. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
 3. wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentów podzielono na dwie grupy:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Ad 1.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000,00 zł:

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 2. ustalonym:

  1. zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

  2. na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

 3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

 4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1–4 dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Formami dofinansowania jest:

 1. dotacja;
 2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Ad 2.

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  2. 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formami dofinansowania jest:

 1. dotacja;
 2. pożyczka dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów;
 3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Co należy zrobić, aby przystąpić do programu?

Aby przystąpić do programu, beneficjent musi złożyć wniosek  przez Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Kroki należy podjąć w następujący sposób:

 1. zalogować/zarejestrować się na Portal Beneficjenta;
 2. pobrać formularz wniosku w PDF;
 3. wypełnić formularz;
 4. złożyć wniosek na Portalu Beneficjenta;
 5. wydrukować uzupełniony wniosek, przygotować załączniki, podpisać;
 6. złożyć papierową wersję wniosku w odpowiednim WFOŚiGW lub w wybranych gminach – osobiście, pocztą lub kurierem.

Wnioski na zakup kotła na węgiel w ramach programu „Czyste powietrze” będą przyjmowane już tylko do 31 grudnia 2021 roku.

Beneficjent powinien pamiętać, że:

 1. nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych;
 2. nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3000 złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w których zakresie jest zakup i montaż źródła ciepła;
 3. nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem;
 4. w przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność, stanowi powierzchnię lokalu użytkowego;
 5. w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania;
 6. jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokale mieszkalne, dofinansowanie przysługuje osobno na każdy lokal.

Skorzystanie z programu „Czyste powietrze” umożliwi beneficjentowi zmianę dotychczasowego źródła ciepła na zupełnie nowe, spełniające normy emisji CO2. Dodatkowym atutem jest możliwość uzyskania dotacji od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wielkości przedsięwzięcia i wnioskowanej kwoty oraz dochodów uzyskiwanych przez beneficjenta w gospodarstwie domowym.