Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy możliwa jest wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM?

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają określonym osobom wymianę kart motorowerowych wydanych na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym na prawa jazdy kategorii AM. Jak wygląda postępowanie w tym zakresie? Jak odbywa się wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM? Przeczytaj w poniższym artykule.

Wymiana karty motorowerowej – podstawa prawna 

Podstawą prawną wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM są odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, zwanej dalej UKP.

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18. roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie na koszt osoby uprawnionej na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat (art. 133 ust. 2 UKP).

Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wymaga się od niej posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 UKP prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim (np. pojazdem typu quad).

Nie ma potrzeby wymiany karty motorowerowej, jeśli zainteresowana osoba posiada już prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii. Zgodnie bowiem z przepisami każdy, kto ma prawo jazdy, jest równocześnie uprawniony do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim.

Wniosek w sprawie wymiany karty motorowerowej

Wniosek o wymianę karty motorowerowej można złożyć osobiście we właściwym urzędzie lub przesłać pocztą. W tym wniosku należy zaznaczyć sposób odbioru dokumentu (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty). Wniosek powinien zawierać:

 • skan orzeczenia lekarskiego;
 • aktualne zdjęcie;
 • skan dowodu osobistego albo paszportu;
 • skan paszportu lub karty pobytu – jeśli wnioskodawca jest cudzoziemcem;
 • skan karty motorowerowej – jeśli wnioskodawca posiada ten dokument;
 • skan zaświadczenia od dyrektora szkoły, który wydał kartę motorowerową – jeśli karta została przez wnioskodawcę zgubiona;
 • pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego – jeśli wnioskodawca ma mniej niż 18 lat. Dokument taki powinien być podpisany w obecności urzędnika; 
 • skan dowodu opłaty lub potwierdzenia przelewu za wydanie prawa jazdy.

 

Wniosek może być złożony za pośrednictwem platformy ePUAP – wówczas osoba zainteresowana musi posiadać profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany, dzięki którym można potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. 
 

Po zebraniu wymienionych powyżej dokumentów i dokonaniu opłaty za wydanie prawa jazdy wnioskodawca musi wejść na stronę usługi „Wymiana prawa jazdy” (należy kliknąć „Załatw sprawę”). Po przeniesieniu na stronę profilu zaufanego zainteresowana osoba loguje się na swoje konto, a następnie jest ponownie przeniesiona na platformę ePUAP. W dalszej kolejności należy wypełnić formularz i dołączyć wszystkie dokumenty oraz wybrać odpowiedni urząd (sekcja „Gdzie wysyłasz dokumenty”). Trzeba w tym miejscu pamiętać o złożeniu podpisu. Po wyświetleniu formularza pojawi się komunikat potwierdzający ten fakt (wnioskodawca otrzymuje urzędowe poświadczenie przedłożenia).

Gdzie skierować wniosek w sprawie wymiany karty motorowerowej oraz jaka jest wysokość opłaty?

W przypadku kierowania wniosku o wymianę karty motorowerowej za pośrednictwem platformy ePUAP adresatami są odpowiednio:

 • urząd starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
 • urząd miasta – jeśli wnioskodawca mieszka w mieście na prawach powiatu;
 • urząd dzielnicy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy – jeśli zamieszkuje on w Warszawie.

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł i można ją uiścić:

 • w kasie urzędu;
 • za pośrednictwem przelewu na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty należy wysłać przez platformę ePUAP do urzędu wraz z innymi dokumentami wymienionymi uprzednio, niezbędnymi do wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu

Czas oczekiwania na realizację wniosku, czyli uzyskanie prawa jazdy kategorii AM w miejsce karty motorowerowej, wynosi:

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku;
 • do 2 miesięcy – wyjątkowo, jeśli urząd ma do czynienia z bardziej skomplikowanym przypadkiem, m.in. w sytuacji, gdy wnioskodawca miał jakieś problemy z przestrzeganiem prawa.

Możliwość odwołania w razie niewydania prawa jazdy

Jeżeli urząd nie wyda prawa jazdy kategorii AM, wnioskodawca ma prawo do odwołania się od tej decyzji.

Termin przewidziany na odwołanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji w sprawie wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. Odwołanie należy kierować do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję o odmowie.

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM – podsumowanie 

Z początkiem 2013 roku UKP uchyliła procedurę wydawania kart motorowerowych. W zamian za to wprowadzono możliwość wymiany tych kart na prawa jazdy kategorii AM, czyli dokumenty uprawniające do kierowania motorowerami oraz lekkimi czterokołowcami. Postępowanie w tym zakresie wymaga zebrania odpowiednich dokumentów i skierowania ich do odpowiedniego urzędu. Należy ponadto wnieść opłatę za wydanie nowego dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy wynosi 9 dni, a w bardziej skomplikowanych przypadkach – do 2 miesięcy. W razie odmowy wydania dokumentu wnioskodawca może się odwołać od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.