Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Skarga dotycząca przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy kategorii B - wzór

Egzamin na prawo jazdy nie należy do najłatwiejszych. Składa się z części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru oraz części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu. Praktyczna część egzaminu państwowego prawa jazdy jest przeprowadzana na placu manewrowym i obejmuje sprawdzenie podstawowych umiejętności panowania nad pojazdem oraz w ruchu drogowym na drogach publicznych w zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy. Czy możliwa jest skarga dotycząca przeprowadzenia egzaminu?

Nie zawsze otrzymanie negatywnego wyniku z tego egzaminu musi oznaczać konieczność przystąpienia do niego przez kandydata na kierowcę po raz kolejny.

Przypomnieć należy, że sprawdzeniu kwalifikacji na kierowcę w formie egzaminu państwowego podlegają: 

 1. osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;
 2. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji; 
 3. osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji; 
 4. osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. 

Osoby te w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu mają prawo do złożenia skargi dotyczącej egzaminu państwowego.

Skarga dotycząca przeprowadzenia egzaminu

Skargę należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Skarga dotycząca przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane zdającego;
 2. datę i miejsce sporządzenia skargi;
 3. dane marszałka województwa, do którego skarga jest skierowana;
 4. dane WORD, w którym przeprowadzany był egzamin;
 5. żądanie, czyli czego skarżący się domaga;
 6. uzasadnienie skargi;
 7. podpis sporządzającego skargę.

Skarga musi zawierać szczegółowy opis zakwestionowanej sytuacji egzaminacyjnej czy zachowania egzaminatora.

Ponadto może ona zawierać wniosek o udostępnienie skarżącemu możliwości obejrzenia zarejestrowanego przebiegu opisanego egzaminu na kamerach będących w pojeździe egzaminacyjnym.

Do skargi należy dołączyć dodatkowy jej egzemplarz.

Do pobrania:

pdf
Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy kategorii B.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy kategorii B.docx druk do ręcznego wypełnienie

Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi na przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy

Skargę można złożyć:

 1. osobiście w formie papierowej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, w którym przeprowadzany był egzamin;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego w formie papierowej poprzez nadanie skargi na adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, wysyłając pismo podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B rejestrowanego za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku, lub wraz z  pisemną informacją egzaminatora nadzorującego wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy: z urzędu lub na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Marszałek województwa w drodze decyzji administracyjnej unieważnia egzamin państwowy w następujących wypadkach:

 • egzaminowi została poddana osoba, która nie spełniała wymogów do dopuszczenia jej do niego;
 • egzamin był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik. 

Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Należy pamiętać, że w toku procedury odwoławczej nie można uzyskać zmiany wyniku egzaminu praktycznego na pozytywny.

Przebieg egzaminu na prawo jazdy

O ile część teoretyczna egzaminu nie sprawia przeważającej części kandydatów na kierowców większych problemów, ponieważ pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, o tyle część praktyczna egzaminu jest dla przyszłych kierowców zdecydowanie trudniejsza.

Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Należy wiedzieć, że jeżeli zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, wówczas część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań.

Ponadto wskazać należy, że przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.

Zapis z praktycznej części egzaminu kategorii B przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Złożenie skargi na przebieg egzaminu lub jego warunki prowadzi do konieczności przechowywania zapisu przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kategorii B do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Powyższe rozwiązania co do rejestrowania przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kategorii B nie stosuje się, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem: 

 1. osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia;
 2. bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. 

Na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami dają możliwość, aby podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na wniosek zdającego obecny był jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu egzaminator szczegółowo omawia jego wyniki z osobą, która zdawała egzamin, oraz z instruktorem, jeśli był on obecny jako obserwator.

Kto nie może przystąpić do egzaminu na prawo jazdy?

Pamiętać należy, że nie mogą być egzaminowane następujące osoby:

 1. nieposiadające wymaganego wieku;
 2. osoba, w stosunku do której został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
 3. osoba, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
 4. osoba, w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
 5. osoba nieposiadająca orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 6. osoba nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub w stosunku do której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym informacji o ukończeniu takiego szkolenia;
 7. osoba nieposiadająca dokumentu tożsamości;
 8. osoba, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; 
 9. osoba, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że nie posiada ona odpowiedniej sprawności fizycznej lub psychicznej;
 10. osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie posiada pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.