Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak zdolność do czynności prawnych wpływa na zawarcie umowy o pracę?

Nawiązanie stosunku pracy rodzi dla jego stron określone uprawnienia i obowiązki, których znaczenie musi być dobrze rozumiane, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Dlatego też przepisy prawa zezwalają na dokonywanie czynności prawnych, takich jak np. zawarcie umowy o pracę, osobom, które przede wszystkim ze względu na odpowiedni wiek mogą to czynić świadomie i odpowiedzialnie. Z poniższego artykułu dowiesz się jak zdolność do czynności prawnych wpływa na nawiązanie stosunku pracy.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, czyli możność posiadania praw i obowiązków należących do zakresu prawa cywilnego – a mając na względzie art. 300 Kodeksu pracy, stanowiący, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kc, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy – zdolność prawna jest także możnością posiadania praw i obowiązków z dziedziny prawa pracy. Innymi słowy, mamy tu do czynienia ze zdolnością do bycia stroną stosunków cywilnoprawnych, jak również z zakresu prawa pracy.

Zdolność prawną należy odróżnić od zdolności do czynności prawnych, która jest możnością nabywania praw i obowiązków w drodze dokonywanych przez siebie czynności prawnych, takich jak np. zawarcie umowy o pracę.

Na gruncie prawa pracy, zdolność prawna przejawia się przede wszystkim w możności bycia pracodawcą lub pracownikiem, a zdolność do czynności prawnych – w możności nawiązania stosunku pracy, np. poprzez zawarcie umowy o pracę.

Zdolność prawna a status pracownika

Jak stanowi art. 2, w związku z art. 22 § 1 kp pracownikiem jest osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy – na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – która ukończyła 18 lat, z tym zastrzeżeniem, że na podstawie przepisów szczególnych, dotyczących młodocianych (Rozdział IX kp), na warunkach określonych w tych przepisach, pracownikiem może być również osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (młodociany), a nawet osoba niemająca 15 lat.

Zatem nie każdy ma zdolność prawną w zakresie możności bycia pracownikiem. Co do zasady taka zdolność przysługuje osobie pełnoletniej, a osobom poniżej 18. roku życia – tylko wyjątkowo, w warunkach wynikających z odnośnych przepisów kp.

Stopnie zdolności do czynności prawnych

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności, czyli w chwili ukończenia 18 lat lub w chwili zawarcia małżeństwa przez osobę poniżej 18. roku życia (art. 10 i 11 kc).

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Przesłanką całkowitego ubezwłasnowolnienia jest sytuacja, w której wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, dana osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską (art. 12 i 13 kc).

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Jednakże, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ubezwłasnowolnienia częściowego może dojść z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan danej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę (art. 15 i 16 kc).

Przykład 1.

Dziecko w wieku 10 lat kupiło w sklepie papierniczym opakowanie plasteliny za 12 zł. Chociaż nie miało ono zdolności do czynności prawnych, to zawarta przez nie umowa sprzedaży stała się ważna z chwilą jej wykonania, gdyż była to umowa należąca do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego i nie pociągała za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Prawna skuteczność działań osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

Jak stanowi art. 17 kc, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, czyli osoby sprawującej nad nią władzę rodzicielską lub kuratelę.

Umowa (tzn. dwu- lub wielostronna czynność prawna) zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego staje się ważna, jeżeli zostanie potwierdzona przez:

  • jej przedstawiciela ustawowego, lub
  • samą tę osobę – po uzyskaniu przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 18 § 1 i 2 kc).

Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych sama dokonała jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna (art. 19 kc).

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (art. 20 kc).

Zawarcie umowy o pracę

W wyniku zawarcia umowy o pracę, będącej dwustronną czynnością prawną, dochodzi do nawiązania stosunku pracy, w ramach którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zawarcie każdej umowy polega na złożeniu przez strony zgodnych oświadczeń woli w sprawie przyjęcia na siebie wzajemnych obowiązków i uprawnień określonych w treści tej umowy. Zasada dobrowolności nawiązania stosunku pracy została wyrażona w art. 11 kp, który stanowi, że nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Złożenie oświadczenia woli, czyli jej wyrażenie innej osobie, może nastąpić przez każde zachowanie, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 i 62 kc). Kp wprowadza wymóg zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej (art. 29 § 2 kp). W przypadku niedochowania tej formy umowa jest ważna (rodzi określone w niej uprawnienia i obowiązki), choć wadliwa pod względem formalnym

Zdolność do czynności prawnych a nawiązanie stosunku pracy

Osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie zawrzeć umowę o pracę, natomiast osoba nieposiadająca w ogóle takiej zdolności, wspomnianej umowy zawrzeć ważnie nie może.

Rozpatrując przypadek osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, należy przywołać art. 22 § 3 kp, który – będąc przepisem szczególnym – stanowi, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku; jednakże, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. Omawiany przepis wprowadza zatem odstępstwo od ogólnej zasady, zawartej w kc, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może zaciągnąć zobowiązanie lub rozporządzić swoim prawem za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

Szczególne przypadki

W niektórych szczególnych przypadkach zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna jest jednak wymagana.

Dotyczy to sytuacji, w której ma dojść do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która:

  • ukończyła 8-letnią szkołę podstawową, niemającą 15 lat, gdy zatrudnienie ma nastąpić na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu;
  • nie ukończyła 8-letniej szkoły podstawowej, niemającą 15 lat, gdy zatrudnienie ma nastąpić na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
  • ukończyła 15 lat i nie ukończyła 8-letniej szkoły podstawowej, gdy zatrudnienie ma nastąpić na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli zatrudniany: (1) został przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w 8-letniej szkole podstawowej albo (2) uzyskał zezwolenie dyrektora 8-letniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 191 § 24 i 26 kp).

Ponadto w myśl art. 3045 § 1 kp wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Przepisy pracy pozwalają zatem na samodzielne zawieranie umów o pracę przez osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych – odmiennie niż jest to w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, dla których zawarcia zasadniczo wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Występują jednak szczególne przypadki, gdy również dla zawarcia umowy o pracę wspomniana zgoda jest wymagana.