Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy

Sprowadzenie samochodu z zagranicy wiąże się z koniecznością dokonania na terytorium Polski formalności związanych z rejestracją pojazdu, dokonaniem stosownych opłat, uiszczeniem podatków, kosztów tłumaczeń dokumentów na język polski. O czym warto pamiętać, sprowadzając pojazd z zagranicy? Jakie czynności należy podjąć, na jakie koszty się przygotować oraz jak wygląda rejestracja samochodu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Katalog czynności do wykonania po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy

Osoba sprowadzająca pojazd z zagranicy na własny użytek lub zajmująca się tym zawodowo musi przejść przez następujący proces:

 1. weryfikacja pojazdu przed zakupem i sprowadzeniem na terytorium Polski – nie jest uregulowane ustawowo, ale warto tego dokonać np. po numerze VIN i zweryfikować, czy pojazd nie jest kradziony lub czy nie stanowi własności innego podmiotu niż sprzedający;
 2. sprowadzenie pojazdu na terytorium Polski;
 3. uiszczenie podatku akcyzowego i złożenie formularza AKC-U/S;
 4. wykonanie przeglądu technicznego;
 5. rejestracja samochodu w wydziale komunikacji wraz z uiszczeniem opłat za dokumenty i tablice, wykonanie tłumaczeń dokumentów na język polski.

Podatek akcyzowy

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

 1. kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należnej od tego samochodu osobowego;
 2. kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy;
 3. wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło – w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

1. 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;

1a. 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:

 • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

 • stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

1b. 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;

2. 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Wobec powyższego w 2021 roku obowiązują dwie stawki podatku akcyzowego dla samochodu z silnikiem spalinowym:

 1. 3,1% wartości pojazdu o pojemności silnika mniejszej niż 2000 centymetrów sześciennych,

 2. 18,6% wartości pojazdu o pojemności silnika większej niż 2000 centymetrów sześciennych.

Warto zaznaczyć, że ustawodawca uwzględnił w podatku akcyzowym rozróżnienie pojazdów typowo spalinowych od tych, które wprawiane są w ruch również innymi rodzajami napędów, co stanowi ukłon w stronę profitów elektromobilności.

Przegląd techniczny pojazdu

Mimo iż sprowadzany z zagranicy pojazd może posiadać ważny przegląd techniczny, urzędnicy wymagają przeprowadzenia tzw. zerowego, tj. pierwszego przeglądu pojazdu na terytorium Polski. Taki przegląd swoim zakresem obejmuje standardowy przegląd techniczny, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, oświetlenia, normy emisji spalin.

Przegląd taki kosztuje według stanu na 2021 rok – 99,00 zł.

Oczywiście, jeżeli pojazd posiada instalację LPG, wówczas do ww. kwoty należy doliczyć dodatkowo 63,00 zł.

Rejestracja samochodu

Zgodnie z art. 71 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Ustawy covidowe, w tym Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydłużyła ten termin do 180 dni, z tym że przepis wydłużający okres rejestracji obowiązywał do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednakże jeżeli dnia 30 grudnia 2020 roku został nabyty pojazd, to wówczas termin na rejestrację upływał w lipcu 2021 roku. Natomiast dla pojazdów nabytych dnia 1 stycznia 2020 roku, termin na rejestrację wynosił już ustawowe 30 dni.

Podczas nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokonanej Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 1 lipca 2021 roku, okres ten został wydłużony do 60 dni.

Zatem, jeżeli pojazd został zakupiony za granicą dnia 1 lipca 2021 roku lub później, czas na rejestrację pojazdu wynosi 60 dni.

Zgodnie z art. 31ia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

 1. wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 2. art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji

W trakcie rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nowego właściciela, podczas rejestracji niezbędne będą:

 1. wniosek o przerejestrowanie pojazdu;
 2. przetłumaczone na język polski dokumenty – umowa lub faktura zakupu, karta pojazdu i dowód rejestracyjny;
 3. zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu;
 4. potwierdzenie uiszczenia akcyzy;
 5. potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był on zarejestrowany;
 6. zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli na terytorium Polski nowy nabywca wrócił pojazdem na kołach.

Dodatkowo trzeba posiadać ze sobą dowód osobisty, a w przypadku gdy pojazd będzie posiadał więcej niż jednego właściciela – konieczna będzie obecność współwłaściciela lub dokument świadczący o udzieleniu pełnomocnictwa do dokonania rejestracji pojazdu.

Jeżeli chodzi o opłaty za rejestrację pojazdu, to do niezbędnych należy zaliczyć:

 1. 80,00 zł – koszt tablic rejestracyjnych standardowych lub 1000,00 zł – koszt tablic indywidualnych,
 2. 54,00 zł – koszt wydania dowodu rejestracyjnego,
 3. 75,00 zł – koszt wydania karty pojazdu,
 4. 31,00 zł – koszt nalepki (kontrolna i legalizacyjna),
 5. 13,50 zł – koszt pozwolenia czasowego,
 6. 2,50 zł – koszt opłaty ewidencyjnej.

Wobec powyższego trzeba uznać, że rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy nie jest procesem skomplikowanym. Poza niektórymi detalami nie różni się od rejestracji pojazdu zarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski.