Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zielona Karta dla obcokrajowca w Polsce

Z polskich dróg każdego roku korzystają kierowcy nie tylko krajowi, ale także przybywający z innych państw. Są to zarówno turyści, jak również osoby przemieszczające się w związku z wykonywaniem pracy. Cudzoziemcy korzystający z własnych środków transportu są obowiązani posiadać ważny dokument ubezpieczenia OC. Jednak w odniesieniu do przybyszów z niektórych państw dokument taki będzie niewystarczający i wówczas przydatna okaże się Zielona Karta. Co to takiego i kiedy jest wymagana? Na ten temat piszemy poniżej.

Zielona Karta – czym jest ten dokument?

Czym jest zatem wspomniana na wstępie Zielona Karta? Jest to dokument mający status Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, który stwierdza fakt posiadania przez daną osobę obowiązującego ubezpieczenia OC. Zielona Karta gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na równorzędnym poziomie jak ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC cudzoziemca pochodzącego z kraju należącego do Unii Europejskiej

Zasadniczą kwestią w odniesieniu do problematyki respektowania krajowego ubezpieczenia OC na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest status międzynarodowy państwa, z którego cudzoziemiec przybył do Polski.

W przypadku osób pochodzących z jednego z krajów Unii Europejskiej (UE) wykupienie polisy OC w jednym z tych państw oznacza, że jest ona honorowana na całym obszarze UE, w tym oczywiście także w RP.

W tej sytuacji nie ma potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności związanych z ubezpieczeniem OC.

Przykład 1.

Pan Wolfgang, mieszkaniec Dortmundu, postanowił odwiedzić rodzinę i znajomych w Polsce. Udający się w podróż samochodem ma wykupioną standardową polisę OC według wymogów prawa niemieckiego. Ubezpieczenie wynikające z tej polisy obowiązuje również na terytorium RP stanowiącym część obszaru UE. W takich okolicznościach pan Wolfgang nie musi dodatkowo starać się o Zieloną Kartę. Istotną kwestią pozostaje natomiast posiadanie w czasie przejazdu i powrotu dowodu potwierdzającego opłacenie niemieckiej polisy OC, tak aby w trakcie ewentualnej kontroli drogowej była możliwość zweryfikowania ważności ubezpieczenia.

Zielona Karta – kto powinien ją posiadać?

Jak już wspomnieliśmy, obywatele państw członkowskich UE nie muszą posiadać Zielonej Karty, wystarczy bowiem, że mają przy sobie podczas podróży polisę OC ważną (opłaconą) w kraju pochodzenia. Sytuacja ulega jednak zmianie, jeżeli kierowca przybywa z kraju nienależącego do UE.

W odniesieniu do kierowców przyjeżdżających do RP z krajów nienależących do UE lub takich, które nie mają podpisanej z UE umowy w zakresie objęcia ubezpieczeniem OC, wymagane jest posiadanie Zielonej Karty.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że polisa OC może być wystarczająca w Polsce dla przybysza spoza kraju UE, pod warunkiem jednak, że państwa te podpisały Porozumienie Wielostronne dotyczące respektowania ubezpieczenia. Oznacza to, że Zielona Karta nie jest wymagana na terytorium RP od obywateli państw zrzeszonych w UE oraz od osób posiadających obywatelstwo m.in.:

 • Andory;
 • Czarnogóry;
 • Islandii;
 • Norwegii;
 • Serbii;
 • Szwajcarii.

Zielona Karta będzie zatem potrzebna przybywającym do Polski kierowcom m.in. z Ukrainy oraz Białorusi.

Przykład 2.

Pan Ruslan jest obywatelem Azerbejdżanu. Państwo to nie jest sygnatariuszem porozumienia w zakresie uznawania ubezpieczeń wykupionych w danym kraju. Nie wystarczy zatem posiadanie dowodu wykupienia ubezpieczenia OC w Azerbejdżanie. Pan Ruslan przyjeżdża do Polski z reguły kilka razy w roku (prywatnie i w celach biznesowych). Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji podczas podróży, złożył wniosek u swojego ubezpieczyciela o wystawienie Zielonej Karty. Jak już wspomniano, Azerbejdżan nie należy do Porozumienia Wielostronnego, jest natomiast objęty Systemem Zielonej Karty.

Warto w tym miejscu dodać, że w analogicznej sytuacji jak opisana w przykładzie znajdują się obywatele kilkunastu innych państw, a to znaczy, że przybywając do Polski, powinni posiadać Zieloną Kartę. Dotyczy to zatem także kierowców pochodzących z:

 • Albanii;
 • Iranu;
 • Maroka;
 • Mołdawii;
 • Macedonii;
 • Tunezji;
 • Turcji;
 • Ukrainy.

Organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium RP prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wypowiedziała umowy o honorowaniu Zielonej Karty w odniesieniu do Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Oznacza to, że obecne zasady wjazdu do Polski obywateli tych państw posiadających Zieloną Kartę będą obowiązywać do końca maja 2023 roku. Po tym terminie przekroczenie granicy będzie możliwe po uprzednim wykupieniu ubezpieczenia granicznego.

Zielona Karta – co w przypadku braku tego dokumentu?

Istnieje możliwość, że kierowca przyjeżdżający do Polski z kraju, który nie należy do Porozumienia Wielostronnego o wzajemnym uznawaniu ubezpieczenia OC, nie uzyskał – z różnych przyczyn – Zielonej Karty. Bez tego dokumentu cudzoziemiec nie przekroczy granicy RP. Czy istnieje jakieś rozwiązanie w takim przypadku? Okazuje się, że tak – jest nim bowiem wykupienie ubezpieczenia granicznego.

Jeżeli kierujący pojazdem nie posiada Zielonej Karty, a zamierza wjechać na terytorium RP, jest to dopuszczalne pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia granicznego w jednej z placówek firm ubezpieczeniowych działających w okolicy punktów granicznych.

Koszt ubezpieczenia granicznego jest wyznaczony poprzez ofertę danego ubezpieczyciela – zazwyczaj oscyluje w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wysokość opłaty jest okres, w ramach którego ubezpieczenie będzie gwarantować ochronę.

Minimalny okres ważności ubezpieczenia na obszarze państw funkcjonujących w ramach systemu Zielonej Karty wynosi 15 dni, przy czym okres ten na terytorium RP został ustalony na 30 dni.

Zielona Karta dla obcokrajowca w Polsce – podsumowanie

Cudzoziemcy przybywający do Polski samochodem muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC. W odniesieniu do obywateli państw UE sytuacja jest prosta – na obszarze RP obowiązuje polisa ubezpieczeniowa wykupiona w ojczyźnie kierowcy. W przypadku państw spoza UE, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dotyczącego wzajemnego respektowania ubezpieczenia, również wystarczy standardowa polisa. Kierujący pojazdami – podróżujący z innych państw – powinni uprzednio poprosić swojego agenta ubezpieczeniowego o wystawienie Zielonej Karty, która stanowi dokument potwierdzający fakt posiadania przez daną osobę ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli obcokrajowiec nie posiada Zielonej Karty, może wjechać do Polski po wykupieniu ubezpieczenia granicznego.