Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Żłobkowe – czym jest i ile wynosi?

Rodzice maluchów mogą liczyć na formę pomocy finansowej. Dostępne jest dofinansowanie do opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub opiekę dziennego opiekuna, czyli tzw."żłobkowe". Co ważne, o wsparcie mogą ubiegać się rodziny bez względu na wysokość dochodów. Należy jednak spełnić pewne warunki. W artykule szczegóły. 

Czym jest żłobkowe?

Świadczenie żłobkowe, potocznie zwane „400 plus”, przysługuje opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub przebywających pod opieką dziennego opiekuna. Istotnym warunkiem jego otrzymania jest brak przyznanego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) na to samo dziecko.

Rząd planuje wprowadzić nowe świadczenie "Aktywnie w żłobku", które zastąpi dotychczasową dopłatę do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nowe świadczenie będzie wynosić 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością

Komu przysługuje świadczenie żłobkowe?

Dofinansowanie do żłobka jest dostępne bez względu na dochód rodziny. Oznacza to, że każdy rodzic może z niego skorzystać, niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

Możliwe jest jednoczesne pobieranie świadczenia wychowawczego „800 plus” i dofinansowania do żłobka. W przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) sytuacja wygląda inaczej. Na to samo dziecko nie można pobierać jednocześnie RKO i dofinansowania do żłobka. Rodzice muszą wybrać jedno z tych świadczeń.

Wybór świadczenia dotyczy drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie. Na pierwsze dziecko można pobierać zarówno „400 plus”, jak i RKO.

Możliwość pobierania świadczenia „400 plus” wygasa z końcem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Podsumowując, można skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko opiekun nie otrzymuje RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrano RKO w łącznej przysługującej opiekunowi wysokości.

Ile wynosi żłobkowe?

Świadczenie żłobkowe, potocznie nazywane „400 plus”, wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że kwota ta nie może być wyższa niż opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Oznacza to, że:

 • Jeśli opłata za żłobek wynosi 300 zł, to świadczenie żłobkowe również będzie wynosić 300 zł.
 • Jeśli opłata za żłobek wynosi 500 zł, to świadczenie żłobkowe będzie wynosić 400 zł.

Jak dostać żłobkowe?

Wniosek o świadczenie „400 plus” można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przed złożeniem wniosku należy:

 • sprawdzić, czy placówka, do której uczęszcza dziecko, jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u;
 • upewnić się, że dzienny opiekun jest wpisany do odpowiedniego wykazu.

Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna korzystać z opieki. Dostępne są 3 rodzaje wniosków:

 • DZ-R: dla matki i ojca dziecka.
 • DZ-O: dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, faktycznych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • DZ-D: dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Można złożyć wniosek o dofinansowanie już w dniu, w którym dziecko rozpocznie pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jeśli opiekun zrobi to w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia opieki:

 • ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt.

Jeśli złoży się wniosek po upływie 2 miesięcy:

 • ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyło się wniosek.

Jeśli we wniosku o dofinansowanie do żłobka brakuje danych lub dokumentów, ZUS poprosi o ich uzupełnienie. Jest na to wyznaczony termin. Wniosek można uzupełnić na swoim profilu na PUE ZUS. ZUS poinformuje o konieczności uzupełnienia wniosku, np.wyśle wiadomość e-mail z adresu noreply@zus.pl na adres e-mail podany we wniosku lub wyśle SMS z numeru ZUS ZLOBKI na numer telefonu podany we wniosku.

Matka lub ojciec dziecka, którzy mają numer PESEL, mogą złożyć wniosek DZ-R także przez:

 • aplikację mZUS;
 • portal Emp@tia; 
 • swój bank: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, PEKAO S.A., Santander, SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Gdzie wpływa żłobkowe?

ZUS przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy:

 • Podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy.
 • Zatrudniającego dziennego opiekuna.
 • Dziennego opiekuna prowadzącego własną działalność.

Co zrobić, gdy ZUS odmówi dofinansowania do żłobka?

Jeśli ZUS odmówi dofinansowania, opiekun otrzymuje decyzję na swój profil PUE ZUS. Informacja o decyzji zostaje wysłana na adres e-mail i numer telefonu podane we wniosku.

ZUS może wydać decyzję w następujących sprawach:

 • Odmowy przyznania dofinansowania.
 • Uchylania prawa do dofinansowania.
 • Zmiany prawa do dofinansowania.
 • Nienależnie pobranego dofinansowania.

Co ważne, można odwołać się od decyzji ZUS-u:

 • Do Prezesa ZUS-u w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
 • Do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS-u.

Świadczenie żłobkowe – podsumowanie 

Świadczenie żłobkowe to dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna. Jest ono przyznawane na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, które spełnia określone warunki. Dofinansowanie do żłobka jest dostępne dla wszystkich rodziców, bez względu na dochód. Co ważne, świadczenie żłobkowe można łączyć z programem „800 plus”. Oznacza to, że rodzice otrzymają 800 zł na dziecko plus dofinansowanie do żłobka w wysokości do 400 zł miesięcznie. Łącznie można więc otrzymać aż 1200 zł na dziecko.