Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Formy wykonywania pracy dla rodziców dzieci

Rodzice dzieci stoją przed nie lada zadaniem, aby pogodzić obowiązki rodzicielskie z pracą zawodową. Jednak ten rok przyniósł wiele zmian w prawie pracy pozwalających na skorzystanie z preferencyjnych form wykonywania pracy właśnie przez rodziców dzieci, a to w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy czy wdrożeniem dyrektywy work-life balance. To, jaką formę wykonywania pracy powinien wybrać rodzic, zależy od konkretnego przypadku. Dla jednych rozwiązaniem będzie praca zdalna stała lub okazjonalna, a dla drugich – inne formy wykonywania pracy dla rodziców. 

Formy wykonywania pracy dla rodziców dzieci

Elastyczna organizacja czasu pracy to możliwość:

 • wykonywania pracy zdalnej,
 • stosowania przerywanego systemu czasu pracy,
 • stosowania systemu skróconego tygodnia pracy,
 • stosowania systemu pracy weekendowej,
 • stosowania ruchomych rozkładów czasu pracy,
 • stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy,
 • obniżenia wymiaru czasu pracy.

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Pojęcie „pracownika wychowującego dziecko” jest stosunkowo szerokie, nie dotyczy bowiem wyłącznie pracownika będącego biologicznym rodzicem dziecka czy prawnego opiekuna, a kluczowe jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat.

Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy wobec pracownika wychowującego dziecko do 8. roku życia

Wniosek o zastosowanie względem pracownika elastycznej organizacji pracy może przybrać formę papierową lub elektroniczną. Termin do jego złożenia nie może być krótszy niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Przepisy prawa pracy wskazują na obligatoryjne elementy wniosku o zastosowanie wobec pracownika elastycznej organizacji pracy, a są nimi:

 1. imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka;
 2. przyczyna konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
 3. termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;
 4. rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

Poza powyższym we wniosku pracownika powinny znaleźć się standardowe elementy każdego pisma, tj.

 • miejscowość oraz data,
 • dane pracownika,
 • oznaczenie pracodawcy,
 • podpis.

We wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy pracownik może wskazać więcej niż jeden rodzaj elastycznej organizacji pracy.

Po złożeniu przez pracownika w przepisanej prawem formie wniosku o elastyczną organizację pracy pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć go z uwzględnieniem potrzeb pracownika, w tym terminu oraz przyczyny konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy oraz uwzględnić potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 

Po rozpatrzeniu wniosku, o jego uwzględnieniu albo o przyczynie odmowy uwzględnienia, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Oznacza to, że pracownik wychowujący dziecko do 8. roku musi uzasadnić przyczynę chęci skorzystania z elastycznej organizacji pracy, a pracodawca dokonuje oceny zasadności takiego wniosku. 

Praca zdalna – różne podstawy jej świadczenia

Rodzice dzieci często wyrażają chęć pracy z domu i mają oczywiście taką możliwość, przy czym praca zdalna może być przez nich świadczona na podstawie 4 różnych trybów:

 • tradycyjnej stałej pracy zdalnej,
 • pracy zdalnej okazjonalnej,
 • pracy zdalnej w ramach elastycznej organizacji czasu pracy dla rodziców dziecka do 8. roku życia,
 • pracy zdalnej na preferencyjnych zasadach dla określonych grup pracowników.

Dopuszczalność pracy zdalnej oznacza wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Standardowa praca zdalna

Obowiązujące od kwietnia 2023 roku uregulowania Kodeksu pracy wymagają uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. 

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej w trakcie zatrudniania może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. 

W przypadku standardowej pracy zdalnej rodzice nawet starszych dzieci, jeśli charakter pracy zdalnej na to pozwala, mogą korzystać z tej formy pracy, co pozwoli na pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich.

Praca zdalna dla pracowników zaliczonych do grup uprzywilejowanych

Rodzice młodszych dzieci w wieku do 4. roku życia mogą skorzystać z regulacji nakazujących uwzględnienie wniosku o wykonywanie pracy zdalnej dla uprzywilejowanych grup pracowników, o ile pozwala na to charakter ich pracy.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej, o ile jej charakter na to pozwala, w przypadku:

 • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pracownicy w ciąży;
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przywołanych przypadkach odmowa uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalna, jeżeli jej realizacja nie jest możliwa ze względu na organizację lub rodzaj pracy świadczonej przez pracownika.

Pracodawca, odmawiając uwzględnienia takiego wniosku, informuje pracownika o  przyczynie odmowy w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

W tym przypadku wniosek o zastosowanie pracy zdalnej co do pracownika zaliczonego do grupy uprzywilejowanych pracowników, tj. pracownika rodzica dziecka do 4 roku życia, rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rodzica dziecka posiadającego odpowiednio: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nie wymaga uzasadnienia przyczyny skorzystania z pracy zdalnej, które wymagane jest przy ubieganiu się o możliwość pracy zdalnej w ramach elastycznej organizacji pracy. 

W tym przypadku pracodawcy jest też trudniej odmówić pracownikowi z grupy uprzywilejowanej uwzględnienia jego wniosku, ponieważ jest to możliwe wyłącznie, gdy realizacja pracy zdalnie nie jest możliwa ze względu na organizację lub rodzaj pracy świadczonej przez pracownika.

Elementy wniosku o pracę zdalną standardową i pracę zdalną dla pracowników uprzywilejowanych

W przypadku pracy zdalnej standardowej i pracy zdalnej dla pracowników z grup uprzywilejowanych przepisy nie przewidują elementów wniosku o umożliwienie wykonywania pracy zdalnej – tak, jak to ma miejsce w przypadku elastycznej organizacji pracy.

Wniosek o pracę zdalną standardową powinien zawierać: datę i miejsce jego sporządzenia, dane pracownika i jego stanowisko służbowe, oznaczenie pracodawcy, żądanie umożliwienia wykonywania pracy zdalnie i podpis. 

W przypadku pracowników uprzywilejowanych konieczne jest wykazanie spełniania przesłanek obligatoryjnego uwzględnienia takiego wniosku.

Praca zdalna okazjonalna

W wyjątkowych sytuacjach rodzice dzieci mogą rozważyć możliwość korzystania z pracy zdalnej okazjonalnej. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może świadczyć pracę zdalną okazjonalnie. Wykonywanie pracy w ten sposób wymaga złożenia przez niego wniosku, który może mieć formę papierową lub elektroniczną. Kodeks pracy stanowi, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Przepisy nie przewidują określonych elementów wniosku o pracę zdalną okazjonalną, ale powinien on zawierać:

 • dane pracodawcy;
 • dane pracownika;
 • datę wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej;
 • miejsce wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej;
 • oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego, zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, procedurami ochrony danych osobowych i przestrzeganiu ich oraz uzgodnieniu zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej.

Wniosek może mieć formę papierową lub elektroniczną. Dopuszczalne jest złożenie wniosku o pracę zdalną okazjonalną w formie wiadomości e-mail, nie jest bowiem wymagany do tego podpis elektroniczny. 

Pracodawca może się nie zgodzić na wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej, gdyż przepisy nie wprowadzają wiążącego wniosku w tej sytuacji.

Podsumowanie

Praca zdalna wydaje się optymalną formą wykonywania pracy dla rodziców, choć w zależności od sytuacji mogą sprawdzić się też inne formy wynikające z elastycznej organizacji pracy. Tak, jak zostało wskazane na wstępie, wszystko zależy od sytuacji danego rodzica, przy czym pamiętać należy, że praca zdalna w zależności od jej podstawy ma różne obwarowania prawne, dlatego należy przed wystąpieniem o nią rozważyć te okoliczności i wybrać najdogodniejszą.