Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ochrona trwałości zatrudnienia związana z rodzicielstwem

Kodeks pracy zapewnia ciężarnym pracownicom i pracownikom korzystającym z urlopów związanych z rodzicielstwem szczególnie wysoki poziom ochrony trwałości zatrudnienia. Po nowelizacji z 9 marca 2023 roku można stwierdzić, że przepisy ochronne uległy wzmocnieniu. Jak zmieniła się ochrona trwałości zatrudnienia związana z rodzicielstwem – o tym piszemy poniżej w artykule.

Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia wynikająca z rodzicielstwa – informacje ogólne

Art. 177 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, dalej jako kp, określa uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem przysługujące pracownicom i pracownikom gwarantujące tym osobom szczególną ochronę trwałości zatrudnienia.

Warto dodać, że 26 kwietnia 2023 roku weszły w życie zmiany w tych przepisach, wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej nowelizacją. W drodze przywołanej noweli dokonano zmian polegających przede wszystkim na wdrożeniu postanowień prawa unijnego.

Zakaz prowadzenia przygotowań do rozwiązania stosunku pracy oraz niedopuszczalność jego rozwiązania

W ramach nowelizacji rozszerzono zakres podmiotowy osób objętych szczególną ochroną trwałości zatrudnienia. Oznacza to, że obecnie przepisy ochronne mają zastosowanie do pracownicy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także do pracownika od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia jego zakończenia.

Zgodnie zatem z art. 177 § 1 kp pracodawca nie może – w odniesieniu do wymienionych powyżej osób:

  • prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z pracownicą lub pracownikiem,

  • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownicą lub pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Aktualnie obowiązujące przepisy uznają za niedopuszczalne nie tylko wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownicami lub pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ale również prowadzenie przygotowań do tych czynności prawnych.

Możliwości rozwiązania stosunku pracy ze wskazanymi uprzednio osobami objętymi szczególną ochroną zatrudnienia są ściśle reglamentowane. Unormowania w tym zakresie zostały zawarte w art. 177 § 4 kp.

W konsekwencji rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem z pracownicą w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu, może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W takim przypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę lub pracownika zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia pracownicy lub pracownikowi przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach, przy czym okres ich pobierania wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 

Wymaga podkreślenia, że ochrona trwałości stosunku pracy dotyczy także przypadku, gdy stwierdzenie faktu zajścia w ciążę nastąpiło już po wypowiedzeniu przez pracodawcę umowy o pracę. W takich okolicznościach pracodawca powinien cofnąć złożone wypowiedzenie. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego (SN) pracownica posiada szerokie możliwości w kwestii dochodzenia swych praw, czego przykładem jest wyrok SN z 29 marca 2001 roku (I PKN 330/00, OSNAPiUS 2003/1/11). Skład orzekający uznał, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

Wcześniejsze złożenie wniosku o urlop związany z rodzicielstwem a ochrona trwałości zatrudnienia

Za pośrednictwem nowelizacji doprecyzowano zasady ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do pracownika, który złożył wniosek o jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem wcześniej niż w terminach określonych w odpowiednich przepisach kp. Regulacje w tym zakresie dotyczą:

  • części urlopu macierzyńskiego udzielonego na podstawie art. 180 § 9 kp – termin na złożenie wniosku wynosi nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu,
  • urlopu rodzicielskiego udzielonego na podstawie art. 182(1d) § 1 kp – wniosek o ten urlop składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu,
  • urlopu ojcowskiego udzielonego na podstawie art. 182(3) § 2 kp – wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Zgodnie z art. 177 § 1(1) kp w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem wskazanych w art. 177 § 1 kp, wcześniej niż w terminach określonych w art. 180 § 9 kp, art. 182(1d) § 1 kp oraz art. 182(3) § 2 kp, zakaz przewidziany w art. 177 § 1 kp zaczyna obowiązywać na:

  • 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części,
  • 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego albo jego części.

Regulacje prawne uchylone za pośrednictwem nowelizacji

Należy podkreślić, że w drodze nowelizacji w art. 177 kp usunięto dwa przepisy. Chodzi mianowicie o § 5, który przewidywał odpowiednie zastosowanie regulacji art. 177 kp do pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Przepis ten stał się wtórny, bowiem wskazani w nim pracownicy zostali już uwzględnieni w art. 177 § 1 kp.

Drugi przypadek odnosi się do § 2, który zakładał, iż szczególna ochrona trwałości zatrudnienia nie obejmuje pracownic, z którymi zawarto umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Takie zróżnicowanie byłoby niezgodne z założeniami wdrażanej dyrektywy prawa Unii Europejskiej (UE).

Przedłużenie do dnia porodu umów o pracę zawartych na czas określony lub na okres próbny przekraczający miesiąc

W zakresie przedłużania terminowych umów o pracę do dnia porodu nowelizacja nie wprowadziła żadnych modyfikacji.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 kp).

Zasady wynikającej z art. 177 § 3 kp nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 3(1) kp).

Sposób obliczania terminu, w którym upływa trzeci miesiąc ciąży, nie został określony w kp, w związku z czym trzeba sięgnąć do orzecznictwa SN.

 

W wyroku z 5 grudnia 2002 roku (I PK 33/02, OSNAPiUS 2004/12/204) skład orzekający wskazał, że termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 kp) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem objętym szczególną ochroną – odwrócony ciężar dowodu

Podobnie jak w innych regulacjach wprowadzonych w drodze nowelizacji, także w przepisach zapewniających pracownikom szczególną ochronę trwałości zatrudnienia w związku z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich uwzględniono zasadę tzw. odwróconego ciężaru dowodu. Polega to na tym, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem objętym normami ochronnymi z przyczyn uznanych przez kp za uzasadnione, to pracodawca będzie musiał udowodnić, iż przyczyny te faktycznie zaistniały.

Przesłanką dokonania takiej modyfikacji prawnej jest m.in. jeden z przepisów podlegającej wdrożeniu dyrektywy UE. Oznacza to, że państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, aby w przypadku gdy pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni z powodu wystąpienia przez nich z wnioskiem o jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem lub skorzystania z takich urlopów, przedstawią przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że rzeczywiście zostali zwolnieni z takiego powodu; udowodnienie, że zwolnienie nastąpiło z innych przyczyn, spoczywa na pracodawcy.

Istnienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z pracownicą w okresie ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego albo z pracownikiem w okresie od dnia złożenia wniosku o jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem do dnia zakończenia tego urlopu z ich winy – jest obowiązany udowodnić pracodawca (art. 177 § 4(1) kp).

Powyższy przepis ma zastosowanie również w przypadku wypowiedzenia umów o pracę pracownicom i pracownikom objętym szczególną ochroną trwałości zatrudnienia wynikającą z rodzicielstwa – z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Przykład

Pracownica w okresie urlopu macierzyńskiego została wskazana przez pracodawcę do zwolnienia w trybie przewidzianym w art. 177 § 4 kp z powodu ogłoszenia likwidacji pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z osobą objętą szczególną ochroną jest, na zasadzie wyjątku, dopuszczalne. Już po ustaniu zatrudnienia pracownica zaczęła mieć wątpliwości, czy zwolnienie jej było uzasadnione faktycznymi okolicznościami. Skierowała w tej sprawie pozew do sądu pracy. W takim przypadku to pracodawca będzie musiał udowodnić, że rzeczywiście zaistniały przyczyny stanowiące powód do rozwiązania stosunku pracy z pracownicą podlegającą szczególnej ochronie trwałości zatrudnienia w związku z rodzicielstwem. Pracownica podejrzewa bowiem, że likwidacja firmy jest pozorna i była ogłoszona jedynie w celu zmniejszenia liczebności załogi o osoby korzystające z przywilejów określonych w kp.

Ochrona trwałości zatrudnienia związana z rodzicielstwem – aktualne regulacje (po zmianach w Kodeksie pracy). Podsumowanie

Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wdrożyła do krajowego porządku prawnego wiele postanowień prawa UE. Zmiany nie ominęły również regulacji kodeksowych dotyczących stosowania szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia w odniesieniu do pracownic i pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem. W ramach noweli rozszerzono zakres podmiotowy tej ochrony, co oznacza, że ma ona zastosowanie do pracownicy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także do pracownika od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia jego zakończenia. Przy rozwiązywaniu stosunku pracy z osobami podlegającymi ochronie wprowadzono zasadę tzw. odwróconego ciężaru dowodu.