Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia ratownik medyczny i jak wygląda jego praca?

Często naszą pierwszą reakcją, kiedy usłyszymy słowa „ratownik medyczny”, jest wyobrażanie sobie dramatycznych, spektakularnych akcji związanych z przedstawicielami tego zawodu i dzielnych, przygotowanych na wszystko ludzi, którzy walczą o życie poszkodowanych. Czy wykonywanie tego zawodu naprawdę jest pełne emocji? Czym zajmuje się, jaki powinien być i ile zarabia ratownik medyczny? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Czym zajmuje się ratownik medyczny?

Najczęściej to ratownicy medyczni pierwsi pojawiają się na miejscu zdarzenia – wypadku, katastrofy czy innego zdarzenia, w którym zagrożone jest życie. To oni jako pierwsi oceniają stan pacjenta i udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. W zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdują, zakres ich zadań może być odmienny i jednocześnie naprawdę szeroki – pojawiają się na miejscu zdarzenia od zasłabnięć przez wypadki drogowe po, przykładowo, porażenia prądem. Muszą być więc gotowi na wszystko.  

Zadaniem ratownika medycznego, oprócz udzielania czynności ratunkowych, jest odpowiednie przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym, jeśli oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia go. Nie da się ukryć, że konieczna jest do tego komunikatywność i umiejętność porozumienia z pacjentem.

Ratownik musi mieć nerwy na wodzy, trzeźwo oceniać sytuację i stan pacjenta oraz zakres pomocy, jakiej może udzielić. Zdarza się, że jest świadkiem ogromnych tragedii, jednak w każdej sytuacji powinien opanowywać emocje i działać jak najskuteczniej. Ciąży na nim ogromna odpowiedzialność, dlatego ważne, aby był on maksymalnie skoncentrowany na swojej pracy i szybko potrafił podejmować istotne decyzje.

Dodatkowo, co oczywiste, ratownik medyczny musi obsługiwać sprzęt medyczny, szkolić się i udoskonalać. Co więcej, ciągła nauka i poszerzanie wiedzy jest obowiązkiem. Co 5 lat ratownicy przechodzą swego rodzaju rozliczenie – muszą w tym czasie uzyskać odpowiednią liczbę punktów. Jak je dostać? Na przykład za uczestniczenie w kursach, szkoleniach, konferencjach czy pisanie specjalistycznych artykułów.

Ratownik medyczny może pracować w pogotowiu ratunkowym, prywatnych firmach medycznych oraz być członkiem służb ratunkowych różnych instytucji, policji, straży pożarnej itp. Kto może nim zostać? Ile zarabia ratownik medyczny za niesienie pomocy innym?

Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać ratownikiem medycznym?

To, kto może zostać ratownikiem medycznym, dokładnie określa ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Według art. 10 ust. 1 ratownikiem może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego”, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) spełnia następujące wymagania:

 1. rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub
 2. rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub
 3. rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub
 4. d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 5. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Warto wspomnieć, że oświadczenie wspomniane w pkt 3 nie muszą składać osoby, które ukończyły studia na kierunku lub specjalności ratownictwa medycznego czy szkołę policealną prowadzone w języku polskim.

Ile trwa nauka na ratownika medycznego?

Aby zostać ratownikiem medycznym należy posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. Odpowiednią wiedzę i umiejętności można było uzyskać w policealnych szkołach, dzisiaj jednak osoba, która chce pracować na tym stanowisku, musi skończyć studia wyższe na kierunku lub specjalności ratownictwa medycznego i uzyskać tytuł licencjata lub magistra.

W szkołach kładzie się nacisk na praktykę, jednak oczywiście wiedza teoretyczna w tym przypadku jest równie istotna. Przede wszystkim podczas nauki przyszli ratownicy zyskują wiedzę na temat tego, jak szybko udzielać pomocy, jak zachowywać się podczas katastrof czy wypadków i jak postępować, kiedy ma miejsce nagłe zagrożenie życia.

Egzamin na ratownika medycznego (PERM)

Ratownicy medyczni to zawód niezwykle odpowiedzialny. Dlatego też tak ważne jest, by posiadali oni odpowiednią wiedzę i byli jak najlepiej przygotowani do wykonywania tej profesji. Ukończenie studiów więc to aktualnie nie wszystko. Absolwenci tego kierunku, którzy rozpoczną studia po roku akademickim 2018/2019, będą musieli po ich ukończeniu odbyć półroczne praktyki (łączna liczba godzin – 960) oraz przystąpić do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Za przystąpienie do egzaminu należy uiścić opłatę, która ma wynosić nie więcej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły rok w sektorze przedsiębiorstw.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy się do niego zgłosić. Według art. 10b ust. 9 wyżej wspominanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w zgłoszeniu muszą zawrzeć się takie dane jak:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli posiada;
 • nazwę i adres ukończonej uczelni, numer i datę wydania dyplomu.

Aby złożyć zgłoszenie, należy zarejestrować się w SMK, czyli Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników medycznych. Aby potwierdzić swoją tożsamość, należy złożyć podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany ePUAP, ewentualnie może to zrobić także uczelnia, na której studiował kandydat do zawodu czy też wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Następnym krokiem jest zweryfikowanie uprawnień i złożenie zgłoszenia do PERM.

Ile zarabia ratownik medyczny w 2023 r.?

Osoby, które chcą otrzymać pracę w tym zawodzie, z pewnością zastanawiają się również, ile zarabia ratownik medyczny. Otóż według ogólnodostępnych danych średnia pensja osób na tym stanowisku to ok. 4 860 zł brutto. Co 4 osoba zarabia mniej niż 4 000 zł brutto, z kolei więcej niż 5 780 zł brutto zarabia 25% ratowników.

Ile zarabia ratownik medyczny w zależności od miejsca zamieszkania? Najwięcej zarabiają osoby pracujące w tym zawodzie w województwie małopolskim, śląskim i wielkopolskim.

Aby przeliczyć zarobki brutto na netto można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Ratownik medyczny – cechy

Wiemy już, ile zarabia ratownik medyczny i kto może nim zostać. Jakie cechy pomagają pracownikom na tym stanowisku w wykonywaniu swoich obowiązków?

Jak już wspominaliśmy ratownik medyczny powinien mieć nerwy ze stali. Oczywiście do wielu rzeczy można się przyzwyczaić, np. do widoku ciał po wypadkach, jednak nie dzieje się tak od razu i z wieloma rzeczami trzeba się oswoić. Dlatego też dobra kondycja psychiczna i silny charakter z pewnością będą przydatne.

Poza tym ważna jest odpowiedzialność, umiejętność pracy w ekstremalnych warunkach, zdecydowanie, przygotowanie do wysiłku fizycznego, umiejętność pełnej koncentracji, dobra kondycja fizyczna, trzeźwe spojrzenie na sytuację czy odwaga.

Ratownik medyczny musi dbać o bezpieczeństwo pacjenta, jednak nie może zapominać również o swoim bezpieczeństwie. Musi dobrze i trzeźwo oceniać sytuację.

Poza tym musi on zdawać sobie sprawę, że jego praca nie zawsze będzie tak ekscytująca, jak można to zazwyczaj zobaczyć w serialach czy filmach. Wiele przypadków najpewniej to nie będzie wcale nic spektakularnego. Jednak bez względu na wszystko każdy z nich jest niezwykle istotny i należy podchodzić do niego z pełną odpowiedzialnością.

Ten zawód z pewnością nie jest prosty i wymaga ogromu ciężkiej pracy. Może powodować zmęczenie nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne. Poza tym trzeba stale się doszkalać i powiększać swoją wiedzę, aby jak najlepiej pomagać pacjentom.