Poradnik Pracownika

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych

21 czerwca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Ustawa zakłada wzrost współczynników odpowiadających za wyliczanie wynagrodzenia dla odpowiedniej grupy pracowników służby zdrowia. Co przewiduje ustawa o zmianie minimalnego wynagrodzenia dla konkretnych grup służby zdrowia oraz jakie inne założenia są przewidziane przez ustawę?

Wynagrodzenie zasadnicze 

Ustawa z 28 maja 2021 roku wskazuje na zmianę wynagrodzenia zasadniczego. Czym charakteryzuje takie wynagrodzenie? 

Wynagrodzenie zasadnicze wskazane jest przez pracodawcę w umowie o pracę i jednocześnie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia, które ustalane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynagrodzenie zasadnicze jest wynagrodzeniem brutto, a to oznacza, że od tej wysokości odejmowane są kwoty składek ZUS oraz podatek, co ostatecznie daje nam kwotę netto, czyli to, co otrzymujemy „na rękę”.  

Przykład 1.

Jeżeli posiadamy umowę o pracę, w której nasze wynagrodzenie określone jest w kwocie 4500 zł, to w rzeczywistości nasz zarobek „na rękę” będzie wynosił 3261 zł po odliczeniu kwot na podatek i ZUS.

Współczynniki wyliczania wynagrodzenia

Według ustawy będą obowiązywać następujące współczynniki do wyliczania podstawowego wynagrodzenia.

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik pracy

1

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,31

2

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,2

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,06

4

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

0,81

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,06

6

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny, albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,81

7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w tych dziedzinach

1,06

8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w tych dziedzinach, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat, albo magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym licencjat, albo magister położnictwa

0,81

9

Pielęgniarka albo położna, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,73

10

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

0,73

11

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny

0,59

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych ustalane jest na podstawie iloczynu wskaźnika, który przypisany jest do każdej grupy pracowników i kwoty bazowej. Kwota bazowa jest odzwierciedleniem wartości przeciętnego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim wskazywanego przez Główny Urząd Statystyczny (art. 1 pkt. 2 ustawy z 28 maja 2021 roku). 

Przykład 2.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w roku 2020 wyniosła 5167,47 zł, więc wyliczenie minimalnego wynagrodzenia wygląda następująco: 5167,47 zł × 1,31 = 6769,3 zł – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie dla pracowników służby zdrowia grupy I w powyższej tabeli. 

Na podstawie powyższych współczynników będzie obowiązywać minimalne wynagrodzenie w wysokości dla:

 1. Grupy I – 6769 zł
 2. Grupy II – 6201 zł
 3. Grupy III – 5478 zł
 4. Grupy IV – 4186 zł
 5. Grupy V – 5478 zł
 6. Grupy VI – 4186 zł
 7. Grupy VII – 5478 zł
 8. Grupy VIII – 4186 zł
 9. Grupy IX – 3772 zł
 10. Grupy X – 3772 zł
 11. Grupy XI – 3049 zł.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostanie proporcjonalnie pomniejszone do wymiaru czasu pracy (art. 1 pkt 2 ustawy z 28 maja 2021 roku).

Inne założenia nowelizacji

Ponadto nowelizacja wskazuje na inne istotne założenia dla grupy pracowników służby zdrowia:

 1. od 2 lipca 2021 roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze wskazane w ustawie;
 2. w roku 2021 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 451 000 tys. zł;
 3. modyfikacja mechanizmu gwarancyjnego, który ma na celu zakazanie pogarszania warunków wynagradzania pracowników;
 4. wynagrodzenie zasadniczego będzie ustalane w drodze porozumienia, w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej porozumienie będzie zawierane z pracownikiem wybranym przez pracowników.

Przykład 3.

Pan Janusz, który jest lekarzem, zostaje zatrudniony w jednym z warszawskich szpitali. Jego wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie porozumienia, jednakże na podstawie ustawy nie może być niższe od ustaleń zawartych w przepisach ustawy.

Podsumowanie 

Powyższe dane wskazują na wzrost minimalnego wynagrodzenia, jednakże należy się zastanowić, czy przedstawione wskaźniki są wystarczające. System służby zdrowia od zawsze miał spore problemy, a znikome wynagrodzenia dodatkowo zniechęcały młodych medyków do pozostania w kraju i otrzymywania niskich zarobków za lata ciężkiej nauki. Patrząc realnie, nie wydaje się, aby zmiana minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia przyniosła większe efekty.  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1104)

Strzałka