Poradnik Pracownika

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych w latach 2017-2021

W 2017 r. podpisana została ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Określa ona minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych, m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, farmaceutów i pielęgniarek.

Wprowadzenie tych przepisów miało na celu zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych i podejmowaniem zatrudnienia w Polsce, a także zachęcenie do podwyższania kwalifikacji zawodowych zatrudnionych już pracowników medycznych. Efektem tego będzie zwiększenie liczby i profesjonalizmu zatrudnionych w placówkach medycznych pracowników, a co za tym idzie poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Jej założeniem jest również zniwelowanie w latach 2017-2021 różnic w zakresie wynagrodzeń zasadniczych pracowników podstawowych grup wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych

Zgodnie z uchwaloną ustawą wynagrodzenia pracowników medycznych mają być corocznie podwyższane, tak aby ich docelowa, minimalna wysokość została osiągnięta pod koniec 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenia pracowników medycznych nie będą mogły być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone na 31 grudnia 2021 r.

Co istotne, minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych będzie dotyczyło tych osób, które będą zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Osobom zatrudnionym na część etatu będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Ustawa określiła również harmonogram dochodzenia do docelowego poziomu wynagrodzenia. Do przepisów ustawy muszą dostosowywać się zarówno placówki medyczne publiczne, jak i prywatne.

Ile będą zarabiać pracownicy medyczni?

Szacunkowe wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych zostały określone na podstawie prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej (wyróżniono ich 10) i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia.

Od 1 lipca 2020 r. minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych naliczane jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Według danych GUS to wynagrodzenie wynosi 4918,17 zł.

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych będzie zależało od zawodu, wykształcenia i posiadania specjalizacji:

 • wynagrodzenie lekarzy:

  • lekarze ze specjalizacją - 6246,08 zł,

  • lekarze z I stopniem specjalizacji - 5754,26 zł,

  • lekarze bez specjalizacji - 5164,08 zł,

  • lekarze stażyści - 3590,26 zł;

 • wynagrodzenie fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników medycznych:

  • posiadających wyższe wykształcenie i specjalizację - 5164,08 zł,

  • posiadających wyższe wykształcenie bez specjalizacji - 3590,26 zł;

 • wynagrodzenie fizjoterapeutów i innych pracowników medycznych ze średnim wykształceniem - 3147,63 zł;

 • wynagrodzenie pielęgniarek:

  • z tytułem magistra i specjalizacją - 5164,08 zł,

  • bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją - 3590,26 zł,

  • bez tytułu magistra i bez specjalizacji - 3147,63 zł.

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych uzależnione będzie od posiadanego zawodu, wykształcenia i specjalizacji.

Co istotne, minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych określone w ustawie dotyczy jedynie wynagrodzenia zasadniczego, nie obejmuje dodatków do wynagrodzenia, np. za dyżury.