Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Relacja z innym partnerem w czasie separacji a wpływ na winę przy rozwodzie

Według najnowszych statystyk liczba rozwodów i separacji orzekanych przez sądy okręgowe maleje, jednakże nie oznacza to, że Polacy się nie rozstają ze swoimi partnerami. Coraz więcej osób decyduje się na życie w nieformalnych związkach. Co w przypadku, kiedy małżeństwo decyduje się na rozwód? Jak na wyrok sądu wpłynie relacja z innym partnerem w czasie separacji?

Różnice między separacją a rozwodem

Separacja a rozwód w wielu aspektach są do siebie bardzo podobne. Separację odróżnia od rozwodu to, że może ona zostać zniesiona.

Separacja podobnie jak rozwód prowadzi do uchylenia wspólnoty małżeńskiej. 

W przypadku separacji nie ma możliwości wstąpienia w związek małżeński z inną osobą.

Separacja różni się od rozwodu tym, że przesłanką do jej orzeczenia jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego to sytuacja, kiedy między małżonkami ustały łącznie następujące więzi: fizyczna, gospodarcza oraz uczuciowa. Istnienie przynajmniej jednej z powyższych więzi w chwili orzekania przez sąd o rozwodzie lub separacji będzie prowadzić do uznania, że nie zaszła przesłanka zupełnego rozpadu pożycia, a tym samym sąd nie będzie mógł orzec separacji lub rozwodu.

Orzeczenie przez sąd separacji nie zamyka drogi do późniejszego orzeczenia rozwodu, a jest jedynie szansą na uratowanie małżeństwa. Gdyby sytuacja między małżonkami nie uległa poprawie lub jeszcze się pogorszyła, wówczas możliwe jest złożenie pozwu o rozwód.

W praktyce jedno z małżonków może domagać się orzeczenia się separacji, a drugi rozwodu. W takim wypadku sąd orzekający musi uznać, które z żądań jest uzasadnione w świetle przedstawionego przez strony stanu faktycznego i wówczas może orzec rozwód albo separację.

Skutki separacji

Orzeczenie separacji powoduje m.in. następujące skutki:

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami dotychczas pozostającymi w ustroju wspólności majątkowej;
 • po upływie 300 dni od uprawomocnienia się orzeczenia separacji ustaje przewidziane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki;
 • małżonek traci prawo do dziedziczenia ustawowego po współmałżonku;
 • małżonek traci prawo do zachowku po współmałżonku;
 • utrata prawa do tzw. ustawowego zapisu naddziałowego przewidzianego w przepisach prawa cywilnego;
 • ustaje solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny;
 • małżonkowie tracą możliwość przysposobienia wspólnego oraz powierzenia im wspólnego sprawowania opieki i wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • małżonek pozostający w separacji ma nadal prawo do alimentów.

Mimo orzeczenia separacji małżonkowie mają nadal obowiązek wzajemnej pomocy zarówno w zakresie osobistym, jak i majątkowym. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, o ile trwa separacja. Jednak ustawodawca nie przewidział żadnych form pozwalających na wyegzekwowanie tego obowiązku w sytuacji, kiedy jedno z małżonków uchyla się od niego.

Wyrok orzekający separację – co powinien zawierać?

Wyrok separacyjny ma te same elementy co wyrok orzekający rozwód, a mianowicie:

 • orzeczenie separacji i ustalenie kwestii winy, o ile małżonkowie zgodnie nie wnoszą o orzeczenie separacji bez orzekania o winie lub sąd nie uzna, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia;
 • orzeczenie o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci;
 • orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron;
 • orzeczenie o sposobie wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi stron;
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • orzeczenie o podziale majątku, o ile sąd orzekający nie uznał, że spowoduje to nadmierną zwłokę w postępowaniu.

Rozpoznanie sprawy o separację

Należy wiedzieć, że separacja jest szczególnym rodzajem sprawy, która może być rozpoznawana w 2 trybach, tj. w procesie albo w postępowaniu nieprocesowym. Co do zasady sąd rozpoznaje sprawę o separację w procesie. Jednakże, gdy separacja ma zostać orzeczona na zgodny wniosek małżonków, którzy nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wówczas orzeczenie będzie mogło być wydane w trybie nieprocesowym. 

Wniosek o orzeczenie separacji na zgodny wniosek małżonków nie jest dla sądu wiążący, bo i w tym wypadku konieczne jest zbadanie, czy wystąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, oraz czy orzeczenie separacji nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Relacja z innym partnerem w czasie separacji

Zdarza się, że postępowanie rozwodowe poprzedza okres separacji, czy to faktycznej, czy prawnej. Wówczas małżonkowie często nawiązują relacje z nowymi partnerami. Jak w takim wypadku przedstawiać się będzie kwestia winy przy złożeniu pozwu o rozwód?

W przypadku separacji prawnej w praktyce orzeczniczej sądy związane są orzeczeniem o winie zapadłym w wyroku orzekającym separację. 

Przykład 1.

Pan Józef i pani Małgorzata byli małżeństwem od 1990 roku. Niedługo po zawarciu związku małżeńskiego pan Józef zaczął nadużywać alkoholu i stosować przemoc wobec żony. Pani Małgorzata kochała męża i liczyła, że orzeczenie separacji pomoże uratować ten związek, dlatego zdecydowała się na orzeczenie separacji z winy męża. Po orzeczeniu separacji z wyłącznej winy pana Józefa małżonkowie nie wrócili do relacji małżeńskiej, a rozkład pożycia nabrał cech trwałości. Kilka lat później pani Małgorzata wystąpiła o formalne orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża. Sąd orzekający rozwód uznał, że jest związany orzeczeniem o winie zapadłym w wyroku orzekającym separację małżonków i orzekł rozwód z wyłącznej winy pana Józefa.

W przypadku separacji faktycznej kwestia winy będzie zależeć od tego, kiedy doszło do nawiązania relacji z nowym partnerem.

W wyroku Sądu Najwyższego z 28 września 2000 roku (sygn. IV CKN 112/00) wyrażono pogląd, że „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”. Powyższe orzeczenie wydane zostało w stanie faktycznym, w którym mąż porzucił żonę i wyjechał za granicę, gdzie zaledwie w 2 tygodnie po przyjeździe nawiązał pożycie fizyczne ze swoją obecną partnerką. Strony nie utrzymywały ze sobą żadnych kontaktów, nie podejmowały żadnych starań o podtrzymanie małżeństwa. Moment, kiedy mąż przestał swe plany życiowe wiązać z żoną, przesądził o tym, że powrót małżonków do pożycia w świetle zasad doświadczenia życiowego stał się niemożliwy, a rozkład pożycia nabrał cech trwałości. Żona kilka lat później zaczęła spotykać się z innym mężczyzną. Przy czym sąd uznał, że jej postępowanie nie miało już wpływu na pogłębienie się rozkładu pożycia między małżonkami.

Oznacza to, że nawiązanie relacji z nowym partnerem w czasie separacji, jeśli doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, nie może skutkować obciążeniem winą za rozkład pożycia. Oczywiście istnieje ryzyko, że strona przeciwna dysponuje dowodami, które wykażą, że nawiązanie tej relacji miało miejsce przed utrwaleniem się rozkładu pożycia i wówczas sąd może obciążyć małżonka, który nawiązał relację z inną osobą winą w rozkładzie pożycia. 

Przykład 2.

Pan Krystian i pani Renata byli małżeństwem przez 7 lat. Pani Renata otrzymała jednak nagle propozycję pracy w Niemczech i wyjechała za granicę. Początkowo małżonkowie utrzymywali pożycie. Pani Renata często przyjeżdżała do Polski, jednak z czasem jej wizyty był coraz rzadsze. Małżonkowie przestali ze sobą sypiać, prowadzić wspólne gospodarstwo domowe i darzyć się uczuciem. Po roku takiego stanu pani Renata wniosła pozew o rozwód. W tym samym czasie pan Krystian poznał panią Ewę. Po otrzymaniu pozwu pan Krystian przyznał, że małżeństwo istnieje tylko formalnie od jakiegoś czasu i domagał się orzeczenia rozwodu. Po złożeniu odpowiedzi na pozew pani Renata dowiedziała się o relacji męża z inną kobietą i wynajęła detektywa. Materiały dotyczące relacji pana Krystiana i pani Ewy, pani Renata przedłożyła w sądzie i domagała się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża. Sąd, orzekając rozwód, uznał, że nawiązanie relacji przez pana Krystiana z panią Ewą po tym, jak doszło już pomiędzy małżonkami do rozkładu pożycia, nie może stanowić jego zawinienia w rozkładzie pożycia. 

Pojęcie zdrady w orzecznictwie sądów

Nawiązanie relacji z innym partnerem w czasie trwania związku małżeńskiego może być zakwalifikowane jako zdrada. Zdrada jest jedną z częściej powoływanych przyczyn, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Dlatego też w kwestiach dotyczących zdrady wielokrotnie wypowiadały się zarówno sądy powszechne, jak i Sąd Najwyższy. 

W wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 1999 roku (sygn. II CKN 486/98) wyrażono pogląd, że „dochowanie wierności, która stosownie do art. 23 k.r.o. jest jednym z obowiązków każdego z małżonków, nie polega jedynie na utrzymywaniu stosunków płciowych przez małżonków tylko ze sobą i powstrzymywaniu się od kontaktów seksualnych z innymi osobami. Naruszeniem obowiązku wierności jest także takie zachowanie się małżonka, które sprawia pozory naruszenia tego obowiązku. W szczególności jest nim zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej wskazujące na nawiązanie między nimi więzi erotyczno-emocjonalnej, mogące nasuwać podejrzenie zdrady małżeńskiej lub w inny sposób wykraczające poza granice postępowania zakreślone powszechnie przyjętymi normami obyczajowości i przyzwoitości”.

Poza tym aktualne pozostaje też starsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku tego sądu z 19 września 1949 roku (sygn. Wa.C.103/49) uznano, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”.

Ponadto w wyroku Sądu Najwyższego z 7 września 1954 roku (sygn. II C 1255/53) uznano, że „dochowanie wierności małżeńskiej nie podlega dyspozycji stron i wobec tego cudzołóstwo stanowi podstawę rozkładu pożycia nawet wtedy, gdy doszło do tego za zgodą współmałżonka”.

Wina za rozkład pożycia

Należy pamiętać, że sąd, oceniając to, który z małżonków jest winny za powstały rozkład małżeństwa, dokonuje tego zawsze przez pryzmat obowiązków małżeńskich wskazanych w treści art. 23 kro, który stanowi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. W myśl przepisów kro małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami, jakie przewiduje ustawa.

Decydując się na orzeczenie, czy to separacji, czy rozwodu z orzeczeniem o winie, należy mieć na uwadze, że polskie prawo nie przewiduje stopniowalności winy, nie odróżnia pojęcia większej czy mniejszej winy. Małżonek, który zawinił powstania jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień.

Podsumowując, w przeważającej mierze przypadków nawiązanie relacji z nowym partnerem w czasie separacji, kiedy doszło do rozkładu pożycia noszącego znamiona trwałości, nie będzie miało znaczenia dla orzeczenia winy w rozwodzie.