Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej i deskorolki elektrycznej

Krajobraz drogowy polskich miast ulega szybkim zmianom. Jeszcze niedawno kontrowersje wzbudzały przepisy dotyczące zasad poruszania się rowerami. Ostatnio na chodnikach i drogach pojawiły się pojazdy posiadające napęd elektryczny – mianowicie mowa tutaj o elektrycznych hulajnogach i deskorolkach. Czy prawo reguluje zasady poruszania się tymi urządzeniami? Jakie są zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej? Piszemy na ten temat poniżej.

Korzystanie z hulajnogi lub deskorolki elektrycznej oraz definicje ustawowe – podstawy prawne

Regulacje prawne dotyczące poruszania się za pomocą pojazdów o napędzie elektrycznym (hulajnogi, deskorolki) pojawiły się w ostatnim czasie, co ma niewątpliwie związek z upowszechnieniem się tych urządzeń. Przepisy w tym zakresie zawarto w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „PRD”.

W postanowieniach PRD zdefiniowano pojęcie hulajnogi elektrycznej – jest nią pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (art. 2 pkt 47b PRD).

Z kolei deskorolki elektryczne można zaliczyć do urządzeń transportu osobistego (UTO). Zgodnie z art. 2 pkt 47c PRD urządzeniem takim jest pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Uprawnienia do kierowania hulajnogą lub deskorolką z napędem elektrycznym

W odniesieniu do uprawnień, jakie muszą posiadać osoby zamierzające korzystać z hulajnogi lub deskorolki z napędem elektrycznym, należy odwołać się do przepisów Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (UKP).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat (art. 7 ust. 1 pkt 2 UKP).

Zasady prawidłowego korzystania z hulajnóg oraz deskorolek o napędzie elektrycznym

Na wstępie należy zaznaczyć, że osoby poruszające się po drogach publicznych hulajnogami elektrycznymi oraz deskorolkami z napędem elektrycznym mają obowiązek przestrzegać ogólnych zasad bezpiecznego korzystania z dróg, które określono w przepisach PRD. Poniżej omówiono regulacje szczególne adresowane do wskazanych osób.

Kierujący hulajnogą elektryczną:

 • jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu podczas korzystania z drogi dla rowerów i pieszych;
 • może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojazdami, przy czym jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednimi przepisami PRD.

Osobie kierującej hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów;
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów (art. 33a ust. 1 PRD).

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo – dotyczy to sytuacji, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Jeżeli natomiast chodzi o korzystającego z deskorolki elektrycznej – czyli urządzenia klasyfikowanego jako UTO – to jest on obowiązany używać drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Użytkownik deskorolki elektrycznej, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego wspomnianą deskorolką jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu deskorolką z napędem elektrycznym zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów.

Kierujący hulajnogą elektryczną lub deskorolką z napędem elektrycznym (UTO), korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym oraz nie utrudniać ich przemieszczania się.

Zabronione jest dopuszczenie dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub deskorolką elektryczną na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie wspomnianymi urządzeniami przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (art. 33d PRD).

Jak wynika z brzmienia art. 6 pkt 4) PRD, hulajnogi elektryczne i UTO (czyli m.in. deskorolki elektryczne) mogą poruszać się z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.

Kary za wykroczenia popełnione podczas korzystania z hulajnogi/deskorolki elektrycznej

Osoba korzystająca z hulajnogi/deskorolki elektrycznej musi liczyć się z odpowiedzialnością za wykroczenia popełnione podczas użytkowania tych urządzeń. Zapisy dotyczące tych kwestii zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (KW).

Kto, kierując hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 86a KW).

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej i deskorolki – podsumowanie

Korzystanie z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (m.in. deskorolki wyposażonej w napęd elektryczny) powinno się odbywać według określonych prawem zasad. Przepisy dotyczące powyższego zakresu przedmiotowego zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18 lat, dokumentem uprawniającym do poruszania się wspomnianymi urządzeniami jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby przemieszczające się za pośrednictwem hulajnogi/deskorolki elektrycznej są obowiązane przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ustalonych w unormowaniach Prawa o ruchu drogowym. Ponadto do osób tych adresowane są szczególne zapisy ujęte we wskazanej ustawie. Popełnienie wykroczeń podczas korzystania z hulajnogi/deskorolki elektrycznej jest związane z groźbą ukarania na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.