Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje instrumenty mające na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z narzędzi, jakie w tym celu wprowadza wskazana ustawa, jest zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania.

Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania zastosowanie znajdzie w sytuacji, kiedy członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie. Wówczas osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Przemoc w rodzinie zdefiniowana została jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia lub krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania będzie mogło zostać orzeczone także w następujących sytuacjach:

  • kiedy osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;
  • członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;
  • małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.
Ponadto, jak wskazano w postanowieniu Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 30 maja 2019 roku (sygn. I Ns 97/19), na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przyjmuje się, że dla uznania przemocy w rodzinie istotne są demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się więc tym, że jest intencjonalna, a sprawca działa w sposób zamierzony. Po drugie, przemoc ta ma miejsce w sytuacji, gdy siły są nierównomierne, jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienia oraz szkody. Sprawca, wykorzystując przewagę siły, narusza więc prawa ofiary i naraża jej zdrowie na szkody, zaś doświadczanie cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. Jednocześnie, żądanie zobowiązania przez sąd danej osoby do opuszczenia mieszkania przysługuje osobie dotkniętej przemocą niezależnie od tego, czy sprawcy tej przemocy można zarzucić popełnienie przestępstwa. Jest więc niezależne od tego, czy wobec osoby stosującej przemoc, toczy się lub zakończyło się postępowanie w sprawie o popełnienie takiego przestępstwa. Chociaż przemoc w rodzinie nie musi polegać na popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia, to jednak często zachowanie sprawcy wyczerpuje zmieniona czynów zabronionych pod groźbą kary, zwłaszcza przestępstw art. 207 kk czy art. 217 kk”.

Obowiązek ponoszenia kosztów opłat

Osoba pełnoletnia pozostająca w mieszkaniu po orzeczeniu przez sąd zobowiązania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie co do opuszczenia mieszkania przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, w związku z wydaniem wobec niej: nakazu lub zakazu, o których mowa w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji; nakazu lub zakazu, o których mowa w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych czy też postanowienia sądu o  zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w tym również o udzieleniu zabezpieczenia, jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

Postępowanie w sprawie zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia rozpoznawane są przez sądy jako sprawy cywilne w trybie nieprocesowym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może zostać złożony na urzędowym formularzu lub może mieć formę zwykłego wniosku zawierającego elementy pisma procesowego, w tym oznaczenie żądania.

W wypadku, gdy do wniosku lub innych pism nie dołączono odpisów, sąd nie wzywa o ich przedłożenie, tylko samodzielnie je sporządza i  doręcza. Odpis wniosku lub innych pism sąd doręcza również prokuratorowi.

Sąd w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. 

O terminach rozprawy zawiadamiany jest każdorazowo prokurator.

Sąd w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia orzeka w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia wniosku.

Doręczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Przepisy w celu usprawnienia postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przewidują możliwość dokonywania doręczeń przez policję lub żandarmerię wojskową. 

Doręczenia te dokonywane są nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia, za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, a gdyby adresata nie zastano przy próbie doręczenia, policja lub żandarmeria wojskowa ustalają, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Z dokonanych ustaleń sporządzają notatkę, którą przekazują sądowi zlecającemu doręczenie. 

Gdyby próba doręczenia okazała się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami policji lub żandarmerii wojskowej adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma lub odpisu postanowienia sądu w budynku sądu zlecającego doręczenie, do którego policja lub żandarmeria wojskowa je zwraca. Do zawiadomienia dołączone jest pouczenie, że pismo lub odpis postanowienia należy odebrać z sądu w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. 

Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika niebędącego osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, o możliwości odbioru poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma lub odpisu postanowienia doręczenie uważa się za dokonane w ostatnim dniu tego terminu.

Gdyby próba doręczenia okazała się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami policji lub żandarmerii wojskowej adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, policja lub żandarmeria wojskowa zwracają pisma lub odpisy postanowień sądowi, informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się im ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. 

Ponadto policja lub żandarmeria wojskowa w toku postępowania udzielają sądowi innej pomocy niezbędnej do jego szybkiego zakończenia. 

Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Sąd, rozpoznając sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, orzeka, wydając postanowienie.

W postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. 

Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia.

Sąd może zmienić lub uchylić postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w razie zmiany okoliczności, nawet gdy jest prawomocne. 

Sąd w postanowieniu w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia rozstrzyga również o zabezpieczeniu, jeżeli było udzielone.

Sąd z urzędu doręcza odpis postanowienia w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

  • uczestnikom postępowania,
  • prokuratorowi, 
  • policji lub żandarmerii wojskowej. 

Ponadto sąd zawiadamia właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy, doręczając im odpis postanowienia w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Apelacja w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia.

Apelację od zapadłego postanowienia w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wnosi się na zasadach ogólnych obowiązujących w postępowaniu cywilnym.

Jeżeli do apelacji nie dołączono jej odpisów, sąd samodzielnie sporządza i doręcza odpis apelacji.

Termin do wniesienia odpowiedzi na apelację jest tygodniowy.

Sąd drugiej instancji orzeka w terminie jednego miesiąca od przedstawienia akt sprawy przez sąd pierwszej instancji wraz z apelacją.