Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Aktywni Plus jako aktywizacja osób starszych

Odpowiedzialne oraz kompleksowe podejście do polityki senioralnej i wdrożenie programów, które zapewnią godną, bezpieczną i aktywną starość, a także przyczynią się do poprawy i podniesienia jakości życia osób starszych, jest jednym z wyzwań stojących przed rządem. Do inicjatyw w tym obszarze należy program „Aktywni Plus", czyli aktywizacja osób starszych.

Program „Aktywni+”

Wieloletni program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 (dalej również „Program”) jest finansowany ze środków budżetu państwa. Ogólna kwota tych środków w całym okresie realizacji Programu wyniesie 200 mln zł. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie Minister Rodziny i Polityki Społecznej). 

Podstawą dla opracowania Programu „Aktywni+” był dokument strategiczny pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność ustanowiony uchwałą nr 161 Rady Ministrów z 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ (M.P. poz. 1169) oraz Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

W ramach głównego celu Programu zawarte są 4 cele szczegółowe:

 1. wzrost zaangażowania osób starszych w kontaktach społecznych poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;

 2. zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesach partycypacyjnych zachodzących w życiu publicznym;

 3. podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;

 4. budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Do kogo adresowany jest Program?

Bezpośrednimi beneficjentami projektów dofinansowywanych w ramach Programu są:

 • osoby starsze, zgodnie z definicją ustawy o osobach starszych, czyli osoby w wieku 60 lat i więcej;

 • opiekunowie (formalni i nieformalni) osób starszych;

 • rodziny osób starszych jako najbardziej naturalne i najbliższe środowisko seniorów, nawet jeśli nie pełnią funkcji ich opiekunów;

 • młodsze grupy wiekowe, które będą zaangażowane w projekty wzmacniające integrację międzypokoleniową. 

Beneficjentami pośrednimi są także:

 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, w tym organizacje pożytku publicznego;

 • administracja państwowa;

 • instytucje kultury oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;

 • osoby działające w imieniu administracji rządowej (audytorzy, oceniający wnioski);

 • podmioty ekonomii społecznej.

Jest także grupa podmiotów, które mogą odgrywać w Programie i w poszczególnych projektach rolę potencjalnych partnerów, współpracujących przy realizacji poszczególnych działań na rzecz osób starszych, np. sponsorzy, patroni, a także instytucje, organizacje i firmy. Są to m.in. instytucje sektora publicznego (ośrodki zdrowia, szkoły, jednostki organizacyjne pomocy społecznej), instytucje akademickie, instytuty badawcze, media, społeczności lokalnej.

Uczestnictwo w Programie i jego realizacja

W ramach corocznej edycji Programu:

 • przyznawane są dotacje w trybie jednoetapowego otwartego konkursu ofert;

 • oferty składa się do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu;

 • po zakończeniu realizacji zadania finansowanego z Programu podmiot przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne i finansowe, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy;

 • w ramach poszczególnych edycji Programu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wskazuje priorytetowe kryteria oceny.

Wartość dotacji przyznawanych w ramach kolejnych ogłaszanych edycji otwartego konkursu wynosi od 25 tys. zł do 250 tys. zł. Jednocześnie podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy. 

Edycja Programu – 2023

W lutym 2023 roku ukazało się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Aktywni+” na lata 2021-2025, w którym Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprosił organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

W 2023 roku finansowane są zadania określone w ramach 4 priorytetów:

 • Aktywność społeczna – która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy;

 • Partycypacja społeczna – która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli;

 • Włączenie cyfrowe – obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych;

 • Przygotowanie do starości – realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2023 roku wynosi 38 mln zł.

Przykłady działań

W dokumencie Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2020 roku poz. 1125) wymieniono obszary i działania wchodzące w skład priorytetów Programu. Oto 2 przykłady.

Działania w obszarze „Wsparcie na rynku pracy” wchodzącym w skład priorytetu „Aktywność społeczna” scharakteryzowano następująco:

 • umożliwiające kontynuowanie pracy zawodowej zorientowanej na cele społeczne i jednocześnie przynoszące dodatkowy dochód;

 • polegające na uczestnictwie osób starszych w zajęciach wzmacniających kompetencje niezbędne do kontynuowania pracy zawodowej w obszarach związanych z wykształceniem lub zainteresowaniami, w szczególności ukierunkowanymi na cele społeczne.

Przykłady działań:

 • szkolenia pozwalające nabywać nowe kompetencje, umiejętności i kwalifikacje;

 • szkolenia wspierające rozwój przedsiębiorczości indywidualnej, np. dotyczące zakładania firm, pisania CV, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji;

 • szkolenia na rzecz podniesienia kwalifikacji lub rekwalifikacji zawodowej. 

Z kolei działania w obszarze „Integracja międzypokoleniowa” wchodzące w skład priorytetu „Przygotowanie do starości” scharakteryzowano jako:

 • wspierające inicjatywy na rzecz poznania i pozytywnego postrzegania starości jako zjawiska społecznego poprzez diagnozy, badania, bezpośrednie doświadczenie, spotkania i kontakty ze środowiskiem seniorów innych grup wiekowych;

 • adresowane do osób i instytucji w otoczeniu osób starszych i obejmujące edukację młodszych pokoleń na temat starości, w tym kształtowanie empatycznych postaw wobec seniorów (np. dzięki wymianie doświadczeń, wiedzy, informacji itp.);

 • międzypokoleniowe, których głównym celem jest aktywny udział i współdziałanie różnych grup wiekowych.

Przykłady działań:

 • lokalne kampanie informacyjne na temat starzenia się;

 • treningi, warsztaty, szkolenia z zakresu starości i starzenia się skierowane do różnych grup wiekowych;

 • działania międzypokoleniowe z udziałem osób starszych na rzecz rozwoju wiedzy młodszych pokoleń, np. kursy gotowania według staropolskiej kuchni, lekcje historii itp.;

 • organizowanie międzypokoleniowych imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców środowiska lokalnego (np. wycieczki historyczne itp.).

W celu oceny rezultatów Programu ustalono wskaźniki dla każdego z priorytetów. Obowiązkiem podmiotów korzystających ze środków Programu jest przekazanie sprawozdania zarówno w zakresie merytorycznym, finansowym, jak i efektów zrealizowanych działań w formie danych statystycznych. Na podstawie danych uzyskanych od wszystkich podmiotów następuje wyliczenie mierników po zakończeniu poszczególnej edycji. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ma obowiązek składania Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z realizacji Programu do 30 września każdego roku za rok poprzedni.