Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Profilaktyka 40 PLUS – do kogo adresowany jest ten program oraz co oferuje?

System powszechnej opieki zdrowotnej w Polsce pozostawia wiele do życzenia, o czym może się przekonać praktycznie każdy, kto miał z nim styczność. Z kolei pogarszająca się sytuacja zdrowotna – dotycząca osób w coraz młodszym wieku – powoduje konieczność podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania tym tendencjom. Jednym z nich jest program pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS. Do kogo jest on adresowany oraz co oferuje? Odpowiadamy w niniejszym omówieniu.

Profilaktyka 40 PLUS – podstawy prawne funkcjonowania

Podstawę prawną uruchomienia programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS stanowi art. 48e ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na gruncie wykonawczym obowiązującym aktem prawnym jest z kolei Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2021 roku w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, określane dalej jako rozporządzenie.

Okres realizacji programu Profilaktyka 40 PLUS oraz osoby uprawnione do skorzystania z jego usług

Zgodnie z art. 48e ust. 1 ustawy zdrowotnej program pilotażowy opracowuje, ustala, nadzoruje i kontroluje minister właściwy do spraw zdrowia, natomiast wdrożenie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja należy do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Okres realizacji programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS obejmuje:

 • etap realizacji – trwający od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku;
 • etap ewaluacji – trwający 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu.

Jak wynika z postanowień § 4 ust. 2 rozporządzenia, programem pilotażowym Profilaktyka 40 PLUS zostaną objęci świadczeniobiorcy od 40. roku życia.

Warto też dodać, że wspomniany program jest adresowany do świadczeniobiorców, którzy nie korzystali wcześniej z jego usług oraz uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub poprzez infolinię albo za pośrednictwem przychodni POZ, która bierze udział w programie.

W jaki sposób zgłosić zamiar skorzystania z usług przewidzianych w programie Profilaktyka 40 PLUS?

Jak już wspomnieliśmy, program Profilaktyka 40 PLUS, zwany dalej Programem, jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 40. rok życia.

Aby skorzystać z usług oferowanych w jego ramach, zainteresowana osoba powinna wykonać następujące działania:

 • korzystając z IKP, wypełnić odnośną ankietę; czynność ta obejmuje uruchomienie aplikacji i logowanie, po czym trzeba przejść do zakładki „Profilaktyka” i sporządzić dokument. Następnie należy odczekać 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania;
 • w dalszej kolejności dokonuje się wyboru placówki POZ, w której badania mają się odbyć. Pacjent i jednostka ochrony zdrowia ustalają termin realizacji badań.

Ankieta może zostać wypełniona także za pośrednictwem infolinii (22 735 39 53) albo osobiście przez pacjenta – podczas wizyty w przychodni.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać dowód tożsamości. Wystawione e-skierowanie jest ważne do upływu okresu realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki badań pacjent odbiera w placówce POZ, która je wykonała, można także skorzystać z informacji zamieszczonych na IKP świadczeniobiorcy.

 Wykaz placówek, które biorą udział w Programie, jest dostępny na internetowych stronach rządowych.

Jakie rodzaje badań zostały przewidziane w Programie?

Rodzaje badań stanowiących ofertę dla świadczeniobiorców w ramach Programu zostały określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przepisy rozporządzenia przewidują podział rodzajów badań diagnostycznych na pakiet przeznaczony dla kobiet, pakiet adresowany do mężczyzn oraz pakiet badań wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet obejmuje następujące świadczenia:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Z kolei zakres badań diagnostycznych dla mężczyzn przewiduje poniższe rodzaje świadczeń:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Program przewiduje ponadto pakiet badań diagnostycznych wspólny – oferuje on następujące czynności diagnostyczne:

 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

 Do celów rozliczania świadczeń udzielonych w ramach Programu stosuje się ceny jednostkowe badania diagnostycznego określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Profilaktyka 40 PLUS – do kogo adresowany jest ten program oraz co oferuje?

Program pilotażowy 40 PLUS jest opracowywany przez ministra właściwego do  spraw zdrowia, natomiast jego wdrożenie, finansowanie i ocena stanowi zadania dla NFZ. Usługi oferowane we wskazanym Programie są adresowane do osób, które ukończyły 40. rok życia. Przystąpienie do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jest stosunkowo proste, warto też pamiętać o tym, że realizacja Programu dobiega końca 31 grudnia 2023 roku. W ofercie Programu znajdziemy badania lekarskie obejmujące podstawową diagnostykę medyczną z podziałem na część przeznaczoną dla kobiet i dla mężczyzn oraz część wspólną.