Poradnik Pracownika

Katalog podmiotów rozliczających się w ramach zeznania PIT 37

PIT 37 jest deklaracją przeznaczoną dla bardzo szerokiego grona podatników. Jednak ich katalog został ściśle określony w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 z późniejszymi zmianami, zwana dalej "Ustawą o PIT"), w szczególności w art. 45 ust. 1. Nie jest tak, że każdy może rozliczyć się w ramach tego zeznania. Przed złożeniem błędnego PIT warto więc zastanowić się czy na pewno PIT 37 jest odpowiednim wyborem.

Podstawa prawna i obowiązek zeznaniowy

Ustawodawca ustanowił obowiązek przygotowywania deklaracji podatkowej zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT. Według tego przepisu wszyscy podatnicy mają obowiązek złożenia urzędom skarbowym zeznania na odpowiednim wzorze. Dokument powinien zawierać informacje o osiągniętych dochodach lub poniesionej stracie. Należy przygotowywać go od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W przypadku, jeżeli zeznanie zostanie złożone przed terminem uznaje się je za złożone w pierwszym dniu terminu.

Ustawa o PIT (art. 45 ust.1)
obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Deklaracja PIT 37 - katalog podatników

Zeznanie PIT 37 zasadniczo służy podmiotom, które uzyskują przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Maja to być przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Ważnym elementem jest konieczność uzyskiwania ich wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych sporządzenia właściwej imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów). Z dodatkowych warunków ustawodawca zdecydował, że z PIT 37 nie skorzystają podmioty, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT 37 nie dotyczy również podmiotów które są obowiązane doliczać dochody małoletnich dzieci lub obniżają dochody o straty z lat ubiegłych. Podatnicy PIT 37 nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

PIT 37 przykłady praktyczne

Deklaracja PIT 37 będzie miała zastosowanie osób, które osiągają dochody (przychody) z takich tytułów jak:

-        wynagrodzenia ze stosunku pracy;
-        emerytura;
-        renta krajowa;
-        zasiłek przedemerytalny;
-        świadczenia przedemerytalne;
-        zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
-        stypendia;
-        przychody z umów zlecenia;
-        przychody z kontraktów menadżerskich;
-        przychody z praw autorskich;
-        przychody z Funduszu Pracy;
-        przychody z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
-        należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
-        należności z umowy aktywizacyjnej;
-        należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną.

Artykuł zewnętrzny, tekst partnera