Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nowe uprawnienia dla pracowników od czerwca 2018 r.

Niewielu pracowników wie, że 6 czerwca bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza bardzo korzystne zmiany dla pracowników. Jak brzmią nowe uprawnienia dla pracowników?

Kogo dotyczą zmiany?

Nowy, dużo bardziej elastyczny czas pracy dotyczy:

  1. pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej;

  2. pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

  3. pracownika-rodzica:

    1. dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

    2. dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jakie dokładnie są nowe uprawnienia dla pracowników?

W kodeksie pracy wprowadzono dwa nowe uprawnienia dla pracowników, spełniających wyżej wymienione warunki. Pierwszy z nich to możliwość pracy w przerywanym, ruchomym lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Druga z możliwości to praca w formie telepracy, czyli inaczej pracy zdalnej, nawet w przypadku kiedy w zakładzie pracy nie zawarto porozumień w tej sprawie lub nie ma takich zapisów w regulaminie.

Jeśli pracownik do tego uprawniony chce skorzystać z którejś z możliwości, musi złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie takiej możliwości. Może on również dotyczyć połączenia pracy w przerywanym, ruchomym lub indywidualnym systemie czasu pracy z pracą zdalną.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi nowego systemu pracy?

Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika? Przepisy wskazują, że ma on obowiązek uwzględnić wnioski pracowników, jednak może odmówić, jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Co ważne, pracodawca ma obowiązek uzasadnić swoja odmowę w formie pisemnej.