Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ponowne przeliczenie emerytury – kto może skorzystać?

Opublikowane przez GUS informacje dotyczące prognozowanego dalszego trwania życia są korzystne w kontekście obliczania wysokości emerytur. Czy jednak każdy może skierować do ZUS-u wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? – odpowiedź na tak postawione pytanie zawarto poniżej w artykule.

Tablice średniego dalszego trwania życia a wysokość emerytury

Ogłoszone tablice średniego dalszego trwania życia spowodowały pojawienie się informacji medialnych o możliwości przeliczenia emerytur na podstawie tych danych statystycznych. Wspomniane tablice stosuje się jako element ustalania wysokości świadczenia emerytalnego dla określonej grupy uprawnionych. Opublikowane tablice obowiązują w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Zgodnie z informacjami w nich zawartymi odnotowano wzrost dalszego średniego trwania życia we wszystkich kategoriach wiekowych.  To oznacza, że warunki przechodzenia na emeryturę po 31 marca 2023 r. nie będą tak korzystne, jak przez ostatni rok. Wynika to z faktu, że nowe tablice wskazują na dłuższą średnią długość życia, co oznacza, że emeryci będą pobierać świadczenia przez dłuższy czas. W rezultacie, kwota zgromadzonych składek i kapitału początkowego musi zostać rozłożona na dłuższy okres, co obniża miesięczną wysokość emerytury.

Czy jednak każdy emeryt będzie mógł wnioskować o przeliczenie?

Kiedy można ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Kluczowym zagadnieniem w zakresie omawianej problematyki jest pytanie, czy każda osoba pobierająca emeryturę może skorzystać z procedury przeliczenia emerytury przy uwzględnieniu nowych danych statystycznych dotyczących średniego dalszego trwania życia? Najkrótsza odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi – nie. Cezura czasowa jest tu wyznaczona datą urodzenia świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytur na nowych zasadach.

Oznacza to, że nowe tablice uwzględnia się w odniesieniu do osób spełniających powyższe kryterium wiekowe, które uzyskały uprawnienia emerytalne w okresie kwiecień 2024 roku–marzec 2025 roku (chodzi tu przede wszystkim o osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego).

Kolejną grupą osób, które mogą skorzystać z nowych tablic, są ubezpieczeni (urodzeni po 31 grudnia 1948 roku), którzy spełnili już uprzednio warunki do emerytury ustalanej na nowych zasadach, ale nie wystąpili dotąd o jej przyznanie.

Kto jeszcze może wnioskować o wyliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych tablic? Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które:

  • posiadają ustalone prawo do nowej emerytury i legitymują się okresami podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, po dniu, od którego przyznane zostały uprawnienia emerytalne i jednocześnie kierują do ZUS-u wniosek o doliczenie składek przekazywanych na konto ubezpieczonego po dacie ustalenia prawa do emerytury; powyższy wniosek złożony od kwietnia 2024 roku do marca 2025 roku będzie rozpatrywany z uwzględnieniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia, innymi słowy kwota doliczenia będzie wyższa. Wniosek o uzupełnienie składek opłacanych przez ubezpieczonego po ustaleniu prawa do emerytury (zewidencjonowanych na koncie) składa się raz w roku bądź też w przypadku ustania ubezpieczenia; 
  • posiadają ustalone prawo do nowej emerytury w ubiegłych latach, lecz wspomniane uprawnienia emerytalne uległy zawieszeniu w związku z kontynuowaniem zatrudnienia u pracodawcy, u którego pozostawały w stosunku pracy przed terminem uzyskania prawa do emerytury. W tym przypadku warunkiem zastosowania korzystniejszych zasad obliczania emerytury jest zakończenie zatrudnienia w okresie od kwietnia 2024 roku do końca marca 2025 roku. 

Przeliczenie emerytury, w tym ustalenie jej wysokości na korzystniejszych zasadach – wynikających z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, jest możliwe tylko wówczas, gdy osoba posiadająca prawo do emerytury nadal pracuje, co z kolei generuje kapitał składkowy wpływający przy nowym wyliczeniu na wysokość świadczenia albo w sytuacji, w której ubezpieczony mający już ustalone uprawnienia emerytalne kontynuuje zatrudnienie.

Spełnienie przedstawionych dotychczas przesłanek jest zatem warunkiem koniecznym do tego, aby ZUS przyjął wniosek o ponowne przeliczenie emerytury przy zastosowaniu danych statystycznych zawartych w tablicach średniego dalszego trwania życia, które obowiązują w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. 

Kto może złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury?

Jak już wcześniej wyjaśniono, z prawa do przeliczenia emerytury według nowych zasad, przy wykorzystaniu korzystniejszych tablic średniego dalszego trwania życia, mogą skorzystać wyłącznie osoby ubezpieczone spełniające określone warunki. Wnioski pozostałych osób w sprawie ponownego przeliczenia emerytury zostaną rozpatrzone przez ZUS negatywnie.

Przeliczenia emerytur nie będzie można zastosować w stosunku do:

  • emerytów niepracujących z tzw. starego portfela, urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, którzy nabyli świadczenie emerytalne w ramach poprzedniego systemu;
  • ubezpieczonych niepracujących, urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy nabyli prawo do emerytury na nowych zasadach (skorzystali już zatem z wyliczenia emerytury na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia obowiązujących w poprzednich okresach). 

Ponowne przeliczenie emerytury – kto może skorzystać? Podsumowanie

Istotnym elementem warunkującym możliwość przeliczenia emerytury jest status ubezpieczonego. Osoby niepracujące, które nabyły uprawnienia emerytalne w tzw. starym systemie, nie mogą przeliczyć swych emerytur. Osoby z nowego systemu również nie będą objęte przeliczeniem, jeżeli nie pracują podczas pobierania emerytury.