Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego - jak napisać?

Sprawy sądowe mogą się ciągnąć latami. Wynika to z różnych przyczyn – na przykład stopnia skomplikowania sprawy, konieczności przeprowadzenia długiego postępowania dowodowego, trudności w odnalezieniu świadków czy dokumentów lub obłożenia sądów. Jeżeli postępowanie jest wyjątkowo długotrwałe i nie ma ku temu uzasadnionych przesłanek, strona może walczyć o swoje prawo do rozstrzygnięcia sądowego.Przedstawimy, skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

Darmowy wzór skargi na przewlekłość postępowania sądowego do pobrania

Do pobrania:

pdf
Skarga na przewlekłość postępowania.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Skarga na przewlekłość postępowania.docx druk do ręcznego wypełnienia

Strona ma prawo do sprawnego procesu

Wszystkie podmioty uczestniczące w postępowaniu sądowym (tj. strony w procesie cywilnym – np. w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z umowy o pracę, uczestnicy w postępowaniu nieprocesowym – np. w sprawie spadkowej, oskarżeni i pokrzywdzeni w postępowaniu karnym) mają prawo do rzetelnego procesu, który toczy się bez zbędnej zwłoki.

Art. 45 ust. 1 Konstytucji RP
„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.
Jeżeli postępowanie sądowe w nieuzasadniony sposób przedłuża się i nie przemawiają za tym obiektywne przesłanki (np. konieczność przeprowadzenia dużej liczby zawnioskowanych przez strony dowodów czy oczekiwanie na nadesłanie dokumentów z instytucji finansowych), stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania.

Skarga ta jest regulowana przez przepisy Ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zgodnie z zapisami wskazanej ustawy przewlekłość postępowania zachodzi wówczas, gdy:

„postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego” (przepis art. 2 ust. 1 ustawy).

Przykład 1.

Janusz wystąpił do sądu pracy domagając się ustalenia istnienia stosunku pracy. Pozew wpłynął do sądu 1 lutego 2017 roku. Od tego czasu sąd nie podjął żadnej czynności, w tym nie wyznaczył terminu rozprawy. Analogiczne sprawy innych osób, które toczyły się w tym samym sądzie, zostały już zakończone. Janusz może złożyć skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Skarga na przewlekłość postępowania może mieć zastosowanie zarówno w postępowaniu karnym, jak i w postępowaniu cywilnym.
Oceniając, czy doszło do przewlekłości postępowania, należy uwzględnić szereg czynników, między innymi:

 • terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania wyroku;
 • łączny czas postępowania, od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi;
 • charakter sprawy;
 • stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy;
 • znaczenie rozstrzygnięcia dla strony;
 • zachowanie się stron w toku postępowania.

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego - warunki formalne

Skargę należy wnieść do sądu przełożonego nad sądem, w którym toczy się postępowanie dotknięte przewlekłością:

 • jeżeli sprawa jest prowadzona przez sąd rejonowy, skargę będzie rozpoznawał sąd okręgowy;
 • jeżeli sprawa jest prowadzona przez sąd okręgowy, skargę będzie rozpoznawał sąd apelacyjny.

Formalnie skarga jest składana za pośrednictwem sądu, który prowadzi sprawę i to ten sąd przekazuje sprawę do sądu przełożonego.

Skarga na przewlekłość postępowania podlega opłacie sądowej, która wynosi 200 zł. Jeżeli skarga zostanie uwzględniona, strona otrzyma zwrot opłaty.
Jeżeli strona jest zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych (np. w sprawach z zakresu prawa pracy), jest również zwolniona z obowiązku ponoszenia wspomnianej opłaty.

W skardze należy zamieścić:

 • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania;
 • wyliczenie okoliczności uzasadniających żądanie (tj. dlaczego skarżący uważa, że jego prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki zostało naruszone);
 • wskazanie, jakie czynności powinien podjąć sąd prowadzący sprawę.

Skarżący może domagać się również zasądzenia na jego rzecz odszkodowania w wysokości od 2000 zł do 20 000 zł.

Jeżeli skarga zostanie uwzględniona, skarżący w osobnym postępowaniu może dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika.

Jeżeli skarga nie została uwzględniona, strona może złożyć następną skargę na przewlekłość postępowania dopiero po upływie 12 miesięcy od daty wydania orzeczenia.