Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Formularz EPD-18 i PIT-2 - czy pozwolą uniknąć pracującemu emerytowi zmniejszenia wynagrodzenia?

Ciągle rosnące koszty utrzymania oraz zbyt niskie świadczenia wypłacane przez ZUS powodują, że emeryci i renciści podejmują zatrudnienie. W takich przypadkach istotną sprawą jest to, aby nie stracić na rozliczeniach podatkowych. Czy w związku z tym formularz EPD-18 i PIT-2 pozwoli uniknąć pracującemu emerytowi pomniejszenia wynagrodzenia? Informacje odnoszące się do wskazanej problematyki zawarliśmy w niniejszym artykule. 

Formularz EPD-18 — podstawowe informacje

Formularz oznaczony symbolem EPD-18 jest wnioskiem o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek lub wycofaniem wniosku o pobieranie zaliczki podatkowej w tym trybie.

Wniosek EPD-18 składa się do jednostki ZUS-u, jeżeli osoba pobierająca świadczenie chce, aby to ZUS naliczał i pobierał zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego świadczenia emerytalnego lub rentowego od danego roku bez pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określoną w I przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Formularz EPD-18 ma także zastosowanie, jeżeli świadczeniobiorca zamierza wycofać wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek:

  • od danego roku — od miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku, albo
  • od następnego miesiąca – w razie, gdy w miesiącu złożenia wniosku nie ma możliwości jego uwzględnienia.

PIT-2 — podstawa prawna oraz ogólne zasady stosowania

Wzór dokumentu o nazwie PIT-2 został określony w przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów. PIT-2 jest oświadczeniem pracownika służącym obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oświadczenie PIT-2 składa się płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Nie ma jednak potrzeby składania wspomnianego oświadczenia, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. W przypadku gdy podatnik powiadomi pracodawcę o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej określony sposób.

Formularz PIT-2 dotyczy przychodów ze stosunku pracy, składa się go także w przypadku uzyskiwania przychodów:

  • z tytułu spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • w związku z wypłatą udziału w nadwyżce bilansowej;
  • z tytułu zasiłków przewidzianych w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli są wypłacane przez zakład pracy. 

Pracownik może złożyć PIT-2 w razie, gdy — oprócz przychodów z pracy: 

  • nie uzyskuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • nie uzyskuje dochodów, od których jest obowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), czyli dochodów: z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT oraz z najmu lub dzierżawy. 

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 oznacza, że wyraża on zgodę na potrącanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych podczas ustalania przez zakład pracy zaliczek na ten podatek. 

Formularz EPD-18 i PIT-2 — rozliczenie pracującego emeryta

Kwestię zasadności złożenia formularza EPD-18 i PIT-2 w przypadku pracującego emeryta należy rozpatrywać w kontekście aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od podatku dochodowego. Obecnie roczny limit zarobków, od którego nie jest wymagane opłacanie PIT, wynosi 30 000 zł.

Jeżeli emeryt korzysta z kwoty wolnej, to nie musi składać druku PIT-2. Wynika to z faktu, że ZUS przy naliczaniu emerytur stosuje już kwotę zmniejszającą podatek. Oznacza to zatem, że emeryci (również renciści) są zwolnieni z obowiązku składania PIT-2.

Jednak w przypadku gdy emeryt uzna, że to wyłącznie pracodawca ma stosować kwotę zmniejszającą PIT, składa do ZUS-u wniosek o pobieranie zaliczki (bez pomniejszania o wskazaną kwotę), czyli formularz EPD-18.

Jak wyjaśnia resort finansów, co do zasady 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy. Jeżeli jednak świadczeniobiorca woli, żeby to pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek, należy złożyć do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie przedłożyć pracodawcy PIT-2.

Przykład 1.

Emeryt pobiera świadczenie z ZUS-u i jednocześnie dorabia do emerytury na część etatu u pracodawcy, przy czym jego dochody mieszczą się w limicie rocznym umożliwiającym korzystanie z kwoty wolnej od PIT. W takich okolicznościach świadczeniobiorca nie musi składać pracodawcy druku PIT-2, ponieważ kwotę zmniejszającą podatek potrąca ZUS, naliczając emeryturę. 

Tak jak już wspomnieliśmy, pracujący emeryt może zadecydować o tym, że to pracodawca będzie stosował kwotę zmniejszającą należności podatkowe. 

Przykład 2.

Emeryt korzysta ze świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS i jednocześnie uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Dorabiający świadczeniobiorca chce, aby kwotę zmniejszającą podatek, zamiast ZUS-u, stosował pracodawca. W takiej sytuacji emeryt powinien złożyć do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli EPD-18. Natomiast pracodawcy składa się oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.

W odniesieniu do pracującego emeryta, który uzyskuje przychód roczny przekraczający limit kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), sytuacja ulega diametralnej zmianie, ponieważ każdy podatnik, w tym także dorabiający emeryt, będzie zobowiązany do opłacenia PIT od nadwyżki ustalonej ponad kwotę wolną.

Emeryt pobierający świadczenie z ZUS-u, którego przychody są wyższe od rocznego limitu wyznaczającego kwotę wolną od PIT, musi dokonać zapłaty wyższej zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia ze względu na brak możliwości pomniejszenia zaliczki podatkowej o kwotę wolną.

Przykład 3.

Emeryt pobiera świadczenie z ZUS-u i pracuje w zakładzie pracy, osiągając przychód przekraczający roczny limit uprawniający do stosowania kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku nie istnieją warunki do uwzględnienia kwot zmniejszających zaliczki na PIT, w konsekwencji czego nie ma podstaw do złożenia pracodawcy PIT-2. W powyższych okolicznościach nie składa się również formularza EPD-18. 

Reasumując, w odniesieniu do pracującego emeryta, który nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, nie jest możliwe złożenie pracodawcy PIT-2. Uzasadnieniem dla złożenia EPD-18 w ZUS-ie jest w szczególności przypadek pobierania dwóch świadczeń — z powszechnego systemu i ubezpieczenia rolniczego, zatem w omawianych okolicznościach nie ma zastosowania. 

Formularz EPD-18 i PIT-2 — czy pozwolą uniknąć pracującemu emerytowi zmniejszenia wynagrodzenia? Podsumowanie

Formularz EPD-18 składa się do jednostki ZUS-u, jeżeli osoba pobierająca świadczenie chce, aby to Zakład naliczał i pobierał zaliczkę na PIT od wypłacanego świadczenia emerytalnego lub rentowego od danego roku bez pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy. Z kolei PIT-2 jest oświadczeniem pracownika stosowanym przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli pracujący emeryt korzysta z kwoty wolnej od podatku, to jest zwolniony z obowiązku składania PIT-2. Jednak w przypadku gdy chce, aby to pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek, składa do ZUS-u wniosek EPD-18, natomiast pracodawcy przekazuje PIT-2. Dorabiający emeryt, który nie korzysta z kwoty wolnej od podatku, nie może — w celu nieobniżania wynagrodzenia — złożyć PIT-2, nie ma również podstaw do skierowania do ZUS-u formularza EPD-18.