Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jaki dochód może osiągnąć pracownik pobierający emeryturę policyjną?

Jedną z korzyści pracy w policji jest możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na korzystanie z uroków wolnego czasu. Wiele z osób pobierających emeryturę policyjną podejmuję dodatkowo pracę. Należy jednak pamiętać, że pracownik pobierający emeryturę policyjną nie może dorabiać bez ograniczeń. Po przekroczeniu określonych progów dochodu jego emerytura może zostać zmniejszona. Jakie limity obowiązują przy dorabianiu do policyjnej emerytury? Sprawdź w naszym artykule.

Kto może otrzymać policyjną emeryturę?

Podstawą prawną ustalającą zasady wypłacania emerytury policyjnej jest Ustawa z dnia 18 lutego 1994 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji [...], Dz.U.2022.1626, która reguluje zasady wypłacania emerytur także funkcjonariuszom:

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Agencji Wywiadu;

 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 • Służby Wywiadu Wojskowego;

 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

 • Służby Granicznej;

 • Straży Marszałkowskiej;

 • Służby Ochrony Państwa;

 • Państwowej Straży Pożarnej;

 • Służby Celno-Skarbowej;

 • Służby Więziennej i ich rodzin.

Wyżej wymienionym funkcjonariuszom zwolnionym ze służby przysługuje zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin w razie śmierci żywiciela.

Zgodnie z art. 2 wyżej wymienionej ustawy w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługuje:

 • emerytura policyjna;

 • policyjna renta inwalidzka;

 • policyjna renta rodzinna;

 • dodatki do emerytury i renty;

 • zasiłek pogrzebowy.

A ponadto także inne świadczenia, takie jak:

 • świadczenia socjalne;

 • prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym z wyjątkiem funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej.

Podstawę wymiaru emerytury policjanta stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. Emerytura podlega waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytura z ZUS-u, ponieważ reguluje to  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504).

Osoby, które zaczęły pracę w policji przed 1 stycznia 2013 roku, mogą przejść na emeryturę policyjną po 15 latach służby. Natomiast funkcjonariuszom, którzy zaczęli pracę po 31 grudnia 2012 roku, przysługuje emerytura po 25 latach służby.

Kto nie otrzyma emerytury policyjnej?

Zgodnie z art. 10 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym prawo do emerytury nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo umyślne lub

 • przestępstwo skarbowe umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione:

 • w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 

 • w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

 • w związku z art. 258 Kodeksu karnego – udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub

wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

Także skazanie emeryta i rencisty z powodów wyżej wymienionych powoduje utratę prawa do emerytury.

Obowiązek poinformowania organu emerytalnego o osiąganiu przychodu

W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc między innymi z tytułu umowy o pracę, osoba pobierająca emeryturę ma obowiązek zawiadomić właściwy organ emerytalny wypłacający świadczenie, czyli Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Ten natomiast po otrzymaniu informacji od pracownika i jego pracodawcy o wysokości przychodu z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej co miesiąc lub co rok dokonuje przeliczenia emerytury.

Zarówno pracownik pobierający emeryturę, jak i pracodawca mają obowiązek poinformować organ emerytalny o wysokości przychodu osiągniętego przez emeryta w poprzednim roku kalendarzowym.

Co ważne, na wniosek pracownika Zakład Emerytalno-Rentowy może dokonywać takiego przeliczenia w ujęciu miesięcznym. Jest to dla pracownika korzystne, bo w razie przekroczenia progu dochodu nie trzeba będzie zwracać emerytury z kilku miesięcy, tylko zostanie ona zmniejszona od razu.

Jaki dochód może osiągnąć pracownik pobierający emeryturę policyjną?

Emerytura policyjna ulega zmniejszeniu na takich samych zasadach jak emerytura wypłacana z ZUS-u.

Mają tutaj zastosowanie przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2022.504), z których wynika, że świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty.

W IV kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 6733,49 zł. Oznacza to, że w 2023 roku pracujący emeryt może osiągnąć dochód do wysokości 4713,44 zł bez obawy o to, że Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zmniejszy mu świadczenie.

Pracownik pobierający emeryturę policyjną może osiągnąć dochód do wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy – obecnie jest to 4713,44 zł brutto.

Przykład 1.

Pan Piotr pobiera emeryturę policyjną i został zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W lutym 2023 roku jego dochód składał się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4200 zł brutto oraz nagrody uznaniowej w wysokości 500 zł. Oznacza to, że w lutym 2023 roku  jego dochód mieści się w limicie, który wynosi 4713,44 zł, i jego emerytura nie będzie zmniejszona.

O ile zmniejszy się emerytura policyjna, gdy pracownik zarobi więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia?

W sytuacji gdy pracownik zarobi więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

W związku z tym, że w IV kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 6733,49 zł, kwota graniczna przychodu, po przekroczeniu którego emerytura ulega zmniejszeniu o 25%, to 8753,54 zł.

Przykład 2.

Pan Jarosław jest emerytem policyjnym i został zatrudniony w jednostce budżetowej. Jego wynagrodzenie brutto wynosi 3800 zł, ale w styczniu 2023 roku otrzymał nagrodę jubileuszową za wysługę lat, która wyniosła 19 000 zł brutto. Czy w tej sytuacji emerytura policyjna pana Jarosława będzie zmniejszona o 25%?

Nie. Nagroda jubileuszowa nie jest oskładkowana, a zatem nie spowoduje zmniejszenia emerytury.

W przypadku gdy pracownik pobierający emeryturę policyjną osiągnie dochód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, kwota jego emerytury zostanie zmniejszona o 25%.

Reasumując, pracownik pobierający emeryturę policyjną może dorobić do wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego podawanego co kwartał przez GUS. Co ważne, po przekroczeniu 130% wysokości przeciętnego wynagrodzenia emerytura nie zostaje zawieszona, jak ma to miejsce w przypadku ZUS-u, lecz ulega jedynie obniżeniu o 25%.