Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Obowiązki kierowcy po stłuczce - najważniejsze informacje

Stłuczka to niegroźne zdarzenie drogowe. Może się ona zdarzyć każdemu z uczestników ruchu drogowego, zarówno tym z kilku, jak i kilkunastoletnim stażem za kierownicą. Warto jednak pamiętać, jakie obowiązki spoczywają na jej uczestnikach, jakie czynności powinni oni podjąć bezpośrednio po stłuczce, a jakie przy zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela. Jakie są obowiązki kierowcy po stłuczce? Jak uniknąć późniejszych problemów z ubezpieczycielem? Odpowiedź poniżej.

Stłuczka a wypadek drogowy

Podstawową różnicą między kolizją/stłuczką a wypadkiem drogowym jest charakter uszkodzeń pojazdów oraz osób biorących udział w takim zdarzeniu drogowym.

Uznaje się, że kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu itp.) lub doznanie przez kogoś z uczestników obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności któregoś z narządów lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Natomiast w przypadku wypadku drogowego uznaje się, że jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności któregoś z narządów lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Stosowne rozróżnienie ww. zdarzeń drogowych zawiera art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję;
 2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Zgodnie z art. 16 ust. 1, 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do:

 1. przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
 2. zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
 3. niezwłocznego powiadomienia policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:

 1. udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;

 2. niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Obowiązki kierowcy po stłuczce

Oczywiście w przypadku zaistnienia zdarzenia zwanego potocznie stłuczką konieczne jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji/stłuczki, które powinno uwzględniać:

 1. dane osobowe uczestników stłuczki: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, numer prawa jazdy, datę jego wydania i ważności;
 2. dane dotyczące pojazdów: markę, model, numer tablicy rejestracyjnej;
 3. datę i miejsce stłuczki, dokładny adres;
 4. dane firmy ubezpieczeniowej: informacje o polisie sprawcy kolizji, nazwę ubezpieczyciela, numer polisy OC, datę ważności;
 5. szczegółowy opis stłuczki: okoliczności, warunki pogodowe i prędkość uczestniczących w niej pojazdów, stan nawierzchni drogi, znaki drogowe i oznaczenia poziome;
 6. szkic sytuacyjny zawierający układ drogi oraz położenie samochodów w trakcie zdarzenia, dodatkowo można wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia, położenia pojazdów, uszkodzeń;
 7. dane ewentualnych świadków;
 8. podpisy uczestników stłuczki.

Przeważnie podczas ubezpieczenia pojazdu ubezpieczający otrzymuje blankiet oświadczenia sprawcy, aby w razie potrzeby można było go wykorzystać bez konieczności sporządzenia oświadczenia od początku. W przypadku gdy sprawca zdarzenia lub inny jego uczestnik odmawia sporządzenia oświadczenia, konieczne jest wezwanie patrolu policji. Oczywiście wezwanie policji konieczne jest także w przypadku gdy mamy podejrzenie, że sprawca lub inny uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Zgłoszenie szkody

Szkodę można zgłosić na kilka sposobów:

 1. telefonicznie,
 2. osobiście w siedzibie oddziału ubezpieczyciela,
 3. listownie przesyłką poleconą,
 4. faksem lub wiadomością e-mail.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie sprawcy, wykonaną dokumentację fotograficzną lub podać numer sprawy w przypadku gdy na miejsce stłuczki został wezwany patrol policji.

Osoby zgłaszające roszczenie są zobowiązane do współpracy z ubezpieczycielem poprzez przedstawienie posiadanych dowodów dotyczących szkody i zdarzenia, ułatwienie ustalenia okoliczności zdarzenia, identyfikację sprawy i rozmiaru szkody. Do zadań takich osób nie należy jednak wyręczanie ubezpieczyciela w jego ustawowych obowiązkach.

Regres Zakładu Ubezpieczeń

Sprawca zdarzenia powinien wiedzieć, jakie są konsekwencje związane z ewentualnym regresem Zakładu Ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakładowi Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 1. wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 4. zbiegł z miejsca zdarzenia.